BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wydział Finansów)
Tytuł
Rachunkowość a ochrona środowiska
Accountancy and Environmental Protection
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 53-68, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Ochrona środowiska, Rachunkowość zarządcza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Financial accounting, Environmental protection, Management accounting, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem rachunkowości w ochronie środowiska jest kontrola, mierzenie i rejestracja. Może ona tworzyć i rozwijać nowe sposoby mierzenia efektywności gospodarczej, sprawozdawczości a także szacowania i oceny wewnętrznych, oraz zewnętrznych celów. W artykule autorka przedstawiła rolę rachunkowości jako źródła informacji o finansowych aspektach ochrony środowiska.

The role of accountancy in environmental protection is to monitor, to measure, and to keep records. It is also day processes and results in terms of current and predicted costs and expenditure, and in terms of ecological obligations and commitments. Accountancy has a role to play where it takes account of the effect of business on the environment. It can develop new ways of measuring economic activity, of reporting, and of evaluating internal and external goals. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołtromiuk B., Zastosowanie rachunku ekonomicznego w użytkowaniu zasobów przyrody, "Ekonomia i Środowisko" 1996, nr 1-2.
 2. Borys G., Badania kosztów ochrony środowiska w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały konferencyjne, cz. 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
 3. Borys G., Bilans ekologiczny jako instrument eko-controllingu [w:] Budżetowanie przychodów i kosztów, t. 2: Komunikaty, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, wyd. 2 zmienione i poprawione, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 5. Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977,nr 1.
 6. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1993, nr 23.
 7. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 8. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1990, nr 16.
 9. Burzym E., Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 401.
 10. Deegan C., Rankin M., Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully, by the Environmental Protection Authority, "Accounting, Auditing, Accountability Journal" 1996, vol.9, nr 2.
 11. Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1997, nr 40.
 12. Dobija M., Wartość i koszty kapitału społecznego w aspekcie rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1996, nr 35.
 13. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 14. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1997.
 15. Gray R., Accounting for the Environment, ACCA, Paul Chapman Publ., London 1993.
 16. Klima S., Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 17. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 18. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe - Seria specjalna: Monografie, AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 129.
 19. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 20. Propozycje rozwiązań w zakresie rachunkowości zasobów środowiska naturalnego, oprać. E. Marszał na podstawie "Position Paper", Międzyrządowa Grupa Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (ISAR), Genewa 1998, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 48.
 21. Rachunek kosztów, pod red. K. Sawickiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 22. Rachunkowość finansowa, A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski, L. Kopczyńska, Z. Owczarek, A. Szychta, E. Walińska, RAFiB, Łódź 1995.
 23. Stępień M., Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 516.
 24. Stępień M., Ochrona środowiska w rachunkowości - wyzwanie XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 2000, nr 56.
 25. Stępień M., Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1993, nr 23.
 26. Stępień M., Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 559.
 27. Surdykowska S., Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1983, nr 178.
 28. Surdykowska S., Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 516.
 29. Świechowska A., Auditing ekologiczny kompleksowym narzędziem zarządzania i kontroli zewnętrznej działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 456.
 30. Żylicz T., Finansowe aspekty zachowania kapitału przyrodniczego [w:] Sterowanie ekorozwojem, pod red. nauk. B. Poskrobki, t.1, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu