BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody typu Data Mining i możliwości ich zastosowań w ekonomii
Data Mining Methods and Possibilities of Their Applications in Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 604, s. 61-72, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Data Mining, Metody statystyczne, Modele ekonometryczne, Sieci neuronowe, Zbiory przybliżone, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Data Mining, Statistical methods, Econometric models, Neural networks, Rough sets, Economic literature analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę grupy metod służących do eksploracji danych określanych mianem metod Data Mining i zaprezentowano podstawowych jej przedstawicieli. Omówiono możliwości zastosowań metod eksploracyjnych, zwracając szczególną uwagę na zastosowania ekonomiczne. W części końcowej artykułu przedstawiono podstawowe narzędzia programowe wspomagające eksplorację danych. (abstrakt oryginalny)

The study describes a general characteristic of the group of data mining techniques (used in data exploration processes) and presents the basic methods. The possibilities of utilization of data mining methods, with the emphasis on economic applications, have been discussed. At the end of the paper, the basic software tools supporting data exploration process have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, John Wiley & Sons.
 2. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe [1992], J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Canadian Consortium of Management Schools i Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków-Warszawa.
 3. Baestaens D.E., van den Bergh W.M., Wood D. [1994], Neural Network Solutions for Trading in Financial Markets, Pitman Pbl., London.
 4. Bauer R.J. [1994], Genetic Algorithms and Investment Strategies, John Wiley & Sons, Inc.
 5. Berry M.J A., Linoff G. [1997], Data Mining Techniques For Marketing, Sales and Customer Support, Wiley Computer Pbl.
 6. Białasiewicz J.T. [2000], Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa.
 7. Biela A. [1992], Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 8. Biethahn J., Nissen V. [1995], Evolutionary Algorithms in Management Applications, Springer-Verlag.
 9. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 [2000], pod red. M. Nałęcza, t. 6, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 10. Decyzje. Symulacje. Sieci neuronowe [1997], pod red. M. Rymarczyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 11. Gatnar E. [1991], Data mining: metody i zastosowania, Taksonomia, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, z. 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 12. Gatnar E. [1998], Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Goldberg D. [1995], Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa.
 14. Grabiński T., Wydymus S., Żeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 15. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków.
 16. Grabowski M. [1997], Zastosowanie samoorganizujących się map cech Kohonena w analizie danych, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, z. 4.
 17. Grabowski M. [1998], Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych, maszynopis pracy doktorskiej, AE w Krakowie, Kraków.
 18. Gwiazda T. [1998], Algorytmy genetyczne. Zastosowania w finansach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 19. Heidsieck C., Uhr W. [2000], Systematizing and Evaluating Data Mining Methods [w:] Classification and Information Processing at the Turn of the Millennium, R. Decker, W. Gaul (red.), Springer-Verlag, Heidelberg.
 20. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka [2000], pod red. J. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 21. Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 22. Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Kurzydłowski A. [2000], Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Taksonomia, z. 7, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Kwaśnicka H., Markowska-Kaczmar U. [1995], Zastosowanie algorytmów genetycznych w problemach optymalizacyjnych, "Informatyka", nr 3.
 25. Lula P. [1999a], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 26. Lula P. [1999b], Metody eksploracyjnej analizy danych i możliwości ich zastosowań, Materiały konferencyjne nt. Strategia Systemów Informacyjnych, AE w Krakowie, Kraków.
 27. Lula P. [1999c], Sieci neuronowe, Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska Sp. z o.o. 14.10.1999 r. w Warszawie, StatSoft Polska, Kraków.
 28. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych [1988], J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa.
 29. Mirek J. [1999], Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku [w:] Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku [1999], pod red. S. Mynarskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 30. Morajda J. [1997], Algorytmy genetyczne oraz możliwości ich zastosowań w systemach decyzyjnych, Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 31. Mrózek A., Płonka L. [1999], Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 32. Neural Networks in the Capital Markets [1995], A.P. Refenes (red.), John Wiley & Sons.
 33. Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
 34. Pawełek B., Zeliaś A. [1995], Prasie metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", Vol. XXXVII-XXXVIII (1994-1995).
 35. Percival D.B., Waiden A.T. [2000], Wavelet Methods for Time Series Analysis, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Methematics, Cambridge University Press.
 36. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [1997], pod red. M. Cieślaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Rozin B.B. [1979], Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 38. Rojas R. [1996], Neural Networks. A Systematic Introduction, Springer-Verlag.
 39. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 40. StatSoft, Inc. [1997], STATISTICA for Windows [Computer Program Manual], Tulsa.
 41. Szabatin J. [2000], Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 42. Tadeusiewicz R. [1985], Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, AE w Krakowie, Kraków.
 43. Tadeusiewicz R., Flasiński M. [1991], Rozpoznawanie obrazów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 44. Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
 45. Talaga L., Zieliński Z. [1986], Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 46. Theil H. [1919],Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
 47. Trippi R., Turban E., [1993], Neural Networks in Finance and Investing, Probus Pbl. Co.
 48. Visual Explorations in Finance with Self-Organizing Maps [2000], G. Deboeck, T. Kohonen (Eds), Springer-Verlag, London.
 49. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 50. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw [1997], A. Hopfer (red.), t.1, Szacowanie nieruchomości, Twigger SA, Warszawa.
 51. Zając K. [1985], Wykłady ze statystyki, AE w Krakowie, Kraków.
 52. Zając K. [1988], Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 53. Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych [2000], pod red. Z. Martyniaka, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 54. Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku [1999], pod red. S. Mynarskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 55. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu