BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoda Bogdan (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Polskie regulacje prawne dotyczące cen w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej
Polish Price Regulation from the Perspective of EU Accession
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 609, s. 123-141, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Ceny dumpingowe, Zarządzanie cenami, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Prices, Dumping prices, Administered prices, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest ustalenie przedmiotu regulacji cenowych stosowanych w Polsce, a także metod wykorzystywanych w tym zakresie oraz skonfrontowanie ich z rozwiązaniami przyjętymi w Unii Europejskiej.

It is equally the case that countries with market economies apply price regulation. Its purpose is to protect public interests, and in particular those of suppliers, competitors, customers (particularly individual consumers) domestic producers, the budgets of states or unions of states and the budgets of public entities. Polish legislation functions and satisfies all the norms required of EU states - especially with regard to ensuring free competition. After accession to the EU, adjustments will be required to the regulations concerning the price system for agricultural products. There will also be a requirement to adjust the rates of VAT, excise and tariffs. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Wydawnictwo Comer, Toruń 1996.
 2. Gołoś A., Wantuch A., Nowy kodeks celny, Difin, Warszawa 1997.
 3. Kaliszuk E., Wspólnota Europejska modyfikuje politykę antydumpingową, "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 4.
 4. Kosikowski E., Łomnicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Kostecki Z., Informacje praktyczne dla współpracujących z tynkiem RFN. Polityka cenowa w Niemczech, "Rynek Niemiecki" 1996, nr 7.
 6. Krzewski M., Michalak S., Ceny transferowe. Opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi, Difin, Warszawa 2000.
 7. Niedziela A., Zamówienia publiczne, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1995.
 8. Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1996.
 9. Podstawowe akty prawne dotyczące kosztorysowania robót budowlanych, WACETOB, Warszawa 1996.
 10. Rogoda B., Podatek od towarów i usług a konkurencyjność firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 4.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 X 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników, Dz.U. nr 128, poz. 833.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 IX 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej, Dz.U. nr 124, poz. 815.
 13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 5 XII 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania, Dz.U. 1996, nr 1, poz. 5.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z 26 II 1999 r., Dz.U. nr 26, poz. 239.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego z 26 II 1999 r., Dz.U. nr 26, poz. 240.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 VII 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym, Dz.U. nr 62, poz. 725.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 XII 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe, Dz.U. nr 160, poz. 1068.
 18. Ryniewicz I., Strefa ręcznego sterowania, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 37.
 19. Stevenson C., Grayston J., Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 20. Szumilak J., Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, pod red. J. Altkorna, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 21. Uchwała nr 197 Rady Ministrów z 23 XII 1987 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane, MP 1987, nr 37, poz. 311.
 22. Uchwała nr 206 Rady Ministrów z 24 XII 1986 r. w sprawie ustalenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane, MP 1986, nr 34, poz. 265.
 23. Unia Europejska, L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, PWN, Warszawa 1997.
 24. Ustawa z 2 VII 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. 1998, nr 120, poz. 787.
 25. Ustawa z 11 XII 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych, Dz.U. nr 157, poz. 1028.
 26. Ustawa z 8 1 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50.
 27. Ustawa z 24 II 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Dz.U. 1997, nr 49, poz. 318.
 28. Ustawa z 26 VIII 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w rynku cukrowniczym, Dz.U. nr 98, poz. 473 z późn. zm.
 29. Ustawa z 27 VIII 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej, Dz.U. nr 113, poz. 735.
 30. Ustawa z 7 VI 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, Dz.U. 1997, nr 142, poz. 951.
 31. Ustawa o zamówieniach publicznych z 10 VI 1994 r., Dz.U. nr 76, poz. 344.
 32. Ustawa o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy, z dnia 28 VI 1995 r., Dz.U. 1995, nr 98, poz. 485 i 1999, nr 45, poz. 435.
 33. Ustawa z 26 V 1988 r. o zmianie ustawy o cenach, Dz.U. nr 16, poz. 112.
 34. Ustawa z 20 VII 2000 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 68, poz. 805.
 35. Ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz. 211, Dz. U. 1996, nr 106, poz. 496.
 36. Ustawa z 10 IV 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348.
 37. Waniowski P., Regulacje prawne a procesy stanowienia cen w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, nr 844.
 38. Wspólnoty Europejskie. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, praca zbiorowa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1993.
 39. Zarządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych z 15 VII 1996 r., MP nr 48 poz. 461.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu