BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicka-Birula Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej
The Protection Against Export of National Cultural Heritage in European Community Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 739, s. 21-36, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Rynek sztuki, Ochrona zabytków, Regulacje prawne, Przegląd literatury
Cultural heritage, Art market, Conservation, Legal regulations, Literature review
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienie ochrony narodowych dóbr kultury przed wywozem w państwach Wspólnoty Europejskiej. Przedyskutowano regulacje prawne przyjęte w zakresie ochrony dzieł sztuki w UE. Omówiono zakres przedmiotów podlegających ochronie oraz instrumenty kontroli eksportu.

In this article, the author discusses the issue of protection against export of national cultural heritage in European Community countries. The article is of a fact-finding character and presents the principles behind exporting cultural heritage beyond the borders of member countries in the context of two opposing tendencies: the need to protect national cultural heritage and the single European market that guarantees the free movement of goods. The author discusses the legal regulations in regard to protecting cultural heritage adopted in various European Union countries and in the Communities as a whole. Aside from reviewing the legislation concerning the protection of cultural heritage against export, the author also discusses the types of art objects that are subject to protection and the instruments used to control their export. Among the instruments giving states the possibility to control the flow of works of art, the author discusses the identification and categorization of national cultural heritage, pre-emptive purchases, customs law, taxation law, restitution institutions, purchasing policies, and bilateral and multilateral agreements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Askerud P., Clement E., Preventing the Illicit Traffic in Cultural Property. A Resourse Handbook for the Implementation of the 1970 UNESCO Convention, UNESCO Division of Cultural Heritage, Paris 1997.
 2. Białynicka-Birula J., Instrumenty oddziaływania na przepływ dzieł sztuki w ramach zintegrowanego rynku Unii Europejskiej [w:] Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Badania statutowe nr 47/KA-RÍBM/2/04/s/157, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 3. Council Directive on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State, Official Journal L 74, 27.03.1993.
 4. Council Directive 2001/38/EC of 5 June 2001, Official Journal L 187, 10.07.2001.
 5. Commission Regulation (EEC) No 752/93 of 30 March 1993 laying down implementing provisions for Council Regulation (EEC) No 3911/92 on the export of cultural goods, Official Journal L 77, 31.03.1993.
 6. Commission Regulation (EC) No 656/2004, Official Journal L 104,08.04.2004.
 7. Council Regulation (EEC) No 3911/92, 9 December 1992 on the export of cultural goods, Official Journal L 395, 31.12.1992, corrigendum: Official Journal L 267,19.10.1996.
 8. Council Regulation No 2469/96 of 16 December 1996, Official Journal L 335, 24.12.1996.
 9. Council Regulation No 974/2001 of 14 May 2001, Official Journal L 137, 19.05.2001.
 10. Council Regulation No 806/2003 of 14 April 2003, Official Journal L 122,16.05.2003.
 11. Decret n° 2001-650 du 19 juillet 2001pris en applicantion des articles (...) du Code de Commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux encheres [w:] F. Duret-Robert, Ventes d'oevres d'art, Edition Dalloz, Paris 2001.
 12. Duret-Robert F., Ventes d'oevres d'art, Edition Dalloz, Paris 2001.
 13. Dyrektywa Rady 93/7 z dnia 15 marca 1993 r. o zwrocie nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.
 14. Konopka J.A., La protection des biens culturels en temps de guerre et de paix d'après les conventions internationales (multiratérales), Imprimerie de Versoix, Genève 1997.
 15. Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż 1970, Dz. U. 74.20.106.
 16. Kowalski W., Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny prawa międzynarodowego. Uniwersytet Śląski, Katowice 1993.
 17. Mc Andrew C., O'Hagan J., Export Restrictions, Tax Incentives and the National Artistic Patrimony, „Cultural Trends" 2000, vol. 37.
 18. O'Keefe P.J., Prott L.V., Handbook of National Regulations Concerning the Export of Cultural Property, UNESCO, 1998.
 19. Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, red. J. Kowalczyk, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa 1993.
 20. Résolution relative à la cooperation culturelle entre les Etats membres de la Communauté européenne, Journal Officiel, 12.07.1963 r.
 21. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.
 22. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury.
 23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/98 z dnia 16 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury.
 24. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 752/93 o wykonaniu Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 o eksporcie dóbr kultury.
 25. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę, Dz. U. z 2004 r. nr 84, poz. 789.
 26. Taxation and Custom Union, Report from the Commission to the Council on the Examination of the impact of the relevant provisions of Council Directive 94/5/Ec on the Competitiveness of the Community art market compared to third countries' art markets.
 27. Treaty on European Union (Maastricht Treaty), Official Journal C 191, 29 July 1992.
 28. Treaty Establishing the European Community (Amsterdam Treaty), Official Journal C 340, 10 November 1997.
 29. Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24; z 1998 r. nr 106, poz. 668, art. 20.
 30. Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 15 lutego 1962 r., Dz. U. z 1999 r. nr 98, poz. 1150 z późn. zm.
 31. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. nr 162, poz. 1568.
 32. Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu