BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wydział Finansów)
Tytuł
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
Environmental Protection in Financial Reporting - Harmonisation in European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 179-197, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Sprawozdanie finansowe, Dyrektywy WE, Informacja ekologiczna
Environmental protection, Financial statements, EC directives, Ecological information
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono możliwości poznawczego ukierunkowania sprawozdawczości finansowej w krajach Unii Europejskiej w aspekcie relacji gospodarka-środowisko. Podstawę do rozważań stanowi IV dyrektywa UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych.

Disclosing information about environmental protection in financial reports is a significant factor in social communication and a basis for managing the natural environment and economic entities. The author discusses the role of environmental information in the financial reports of economic entities on the basis of EU Directive IV and the recommendations of the European Commission in regard to environmental accounting. These documents contain decisions of fundamental significance for ensuring comparability of data, although the character is fairly general. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Famielec J., Rachunki ekologiczne w przedsiębiorstwie [w] Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003.
 2. IV dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek wydana na podstawie art. 54 ust. 3 pkt g) Traktatu (78/660/EEC), opracowany przez Redakcję tekst jednolity, według stanu na 1.07.2003 r., „Rachunkowość” 2003, nr 7.
 3. Jaruga A., Perspektywy dalszej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w Europie [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Akademia Ekomoniczna w Katowicach, Katowice 2000.
 4. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 5. Krzywda D., Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 559, Kraków 2001.
 6. Lewandowski L., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
 7. Majchrzak I., Sprawozdawczość środowiskowa jako podstawa skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji menedżerów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 8. Międzynarodowe standardy rachunkowości 2004, International Accounting Standards Board, London 2004, wydanie polskie SKwP, Warszawa 2004.
 9. Rachunkowość ekologiczna —przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003 (temat badawczy dla Ministerstwa Środowiska, maszynopis).
 10. Stępień M., Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji menedżerów, Akademia Ekomoniczna w Krakowie, Kraków 2003.
 11. Stępień M., Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych) [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 12. Stępień M., Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 559, Kraków 2001.
 13. Stępień M., Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694).
 16. Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych i w rocznych raportach firm (2001/453/EC), Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich OJ 156/33 EN, z dnia 13.06.2001 r., Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich, SKwP, Warszawa 2002, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu