BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Aneta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szaraniec Monika (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań
Securities in the Case if Non-performance or Improper Performance of Obligations in the PECL and Polish Law of Obligations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 776, s. 51-83
Słowa kluczowe
Prawo umów, Prawo zobowiązań, Obligacje, Wierzytelności, Gwarancje bankowe
Contract law, Obligation law, Bonds, Liability, Banking guarantee
Uwagi
summ.
Abstrakt
Porównano stan prawny polskiego prawa zobowiązań do zasad europejskiego prawa kontraktów (Principles of European Contract Law – PECL). Omówiono podstawowe zasady dotyczące zabezpieczeń zawartych w prawie polskim oraz PECL, a także rodzaje zabezpieczeń wykonywania kontraktów. Przeanalizowano również poszczególne rodzaje tych zabezpieczeń (m.in. gwarancje bankowe, ubezpieczenie umowy kredytowej, zabezpieczenie obligacji).

This article compares the regulations concerning non-performance or improper performance of obligations in PECL and Polish law governing obligations. The first part focuses on the presentation of basic provisions relating to securities, and the second analyses particular types of securities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczych M., [w:] Prawo bankowe, s. 435.
 2. Bączyk M., [w:] Prawo bankowe. Komentarz, s. 429.
 3. Bączyk M., Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 roku, "Prawo Ban-kowe" 1998. nr 2, s. 57.
 4. Bączyk M., Zabezpieczenie kredytu w praktyce bankowej, Toruń 1989,s. 43.
 5. Bełdowski J., Europejskie prawo umów, Kwartalnik Prawa Prywatnego, r. XIII, 2004, z. 3, s. 805.
 6. Blicharz R., Charakter prawny umowy gwarancji bankowej, "Prawo Papierów Wartościo-wych" 2003. nr 3, s. 32.
 7. Brzeszczyńska S., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, "Monitor Prawniczy' 2002, nr 17.
 8. Czachórski W., Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 130.
 9. Dietrich M., Gwarancja bankowa sposobem zabezpieczenia wierzytelności, "Monitor Prawniczy" 1999, nr 1.
 10. Dragunowicz M., Kredytowanie działalności gospodarczej, s. 350.
 11. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002, s. 434.
 12. Gałczyński J., Stangret A., Zabezpieczenie o charakterze kaucyjnym, "Rejent" 2001, nr 11, s. 69.
 13. Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredytu, pożyczki, gwarancje bankowe, Warszawa 2000.
 14. Heropolitańska I., Zabezpieczenie wierzytelności banku, Warszawa 1999, s. 357.
 15. Kukiełka J., Ubezpieczenie kredytu. Warszawa 1994, s. 14 i nast.
 16. Jacyszyn J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, "Prawo Spółek" 1997, nr 12.
 17. Jakubecki A., Mojak J., Niezbecka E., Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000, s. 415.
 18. Janiak A., Recenzja pracy - Prawo bankowe. Komentarz, "Prawo Bankowe" 1999, nr 4, s. 101.
 19. Konik P., Wielość zabezpieczeń - wybrane zagadnienia związane z zastawem rejestrowym przewłaszczeniem na zabezpieczenie, "Prawo Bankowe" 2003, nr 9.
 20. Kornowski J., Kształtowanie polityki kredytowej. Warszawa 1997, s. 22.
 21. Marzec Ł., Przewłaszczenie na zabezpieczenie-konstrukcja umowy i jej stosowanie w świetle nowego prawa, Studenckie Zeszyty Prawnicze UJ, nr 3,1997.
 22. Narożny T., Czynności kredytowe banku - zagadnienia prawne, Warszawa 2000, s. 66.
 23. Ofiarski J., Prawo bankowe, s. 248.
 24. Osada Z., Wędrychowska M.P.,, Przelew wierzytelności w praktyce bankowej, Warszawa 1997, s. 21.
 25. Osada Z., Wędrychowski M.P., Przelew wierzytelności, s. 74 i nast.
 26. Pisuliński J., Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, "Prawo Bankowe" 1998, nr 4.
 27. Rudnicki S., O umowie gwarancyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 12, s. 1.
 28. Ofiarski J., Prawo bankowe, Zakamycze, Kraków 2005, s. 169-170.
 29. Rudnicki S., Zabezpieczenia majątkowe wierzytelności pieniężnych, w tym kredytów ban-kowych. Zielona Góra 1995, s. 147.
 30. Sikorski G., Przewłaszczenie na zabezpieczenie w prawie bankowym, "Prawo Bankowe" 1999, nr 5, s. 11.
 31. Skorupa P., Przewłaszczenie na zabezpieczenie - zarys zagadnienia, "Prawo Spółek" 2001, nr 1.
 32. Stachiewicz A., Zdolność i wiarygodność kredytowa podmiotów gospodarczych, "Glosa" 1997,nr 7-8, s. 186-187.
 33. Strus-Wołos M., Wybrane problemy zabezpieczenia wierzytelności na przykładzie nowej ustawy o zastawie rejestrowym i prawa bankowego oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, "Palestra" 1999, nr 3-4.
 34. Tracz G., Zol F., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996.
 35. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r. III CZP 58/01.
 36. Uchwała SN z 15.05. 1976 r., III CZP 2/76, OSNCP 1977, z. 4, poz. 66.
 37. Uchwała SN z 26.09. 1969 r., III CZP 8/69, OSNCP 1970, z.6, poz.97.
 38. Uchwała SN z 29.06.1955 r. III CZP 66/95, OSNCP 1955/12 poz. 168).
 39. Uchwała SN z dnia 24.10.2001 r., III CZP 58/01, OSNC 2002, z. 7-8, poz. 88.
 40. Uchwała SN z dnia 29.05.2000 r., III CZP 54/93.
 41. Uchwała SN z dnia 5.05 1993 r., OSN 1993, poz. 219.
 42. Umowa SN z 17.01.1933 r. III Rw. 125/82/32, PS 1933,poz.138.
 43. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz.U., nr 37, poz. 282 z późn. zm.).
 44. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 45. Wiśniewski T., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, Zobowiązania, Warszawa 1999. t. 1. s. 499.
 46. Wiśniewski T., Komentarz, do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. l, Warszawa 1999, s. 77-78.
 47. Wyrok SN z 8.04.1999 r., II CR 488/90, niepubl.
 48. Wyrok SN 14.07.1976 r., I CR 221/76, OSNCP 1977, z. 4, poz. 76.
 49. Wyrok SN z 14 czerwca 1963, II CR, 646/62 niepubl.
 50. Wyrok SN z 15 września 1964, I CR 103/64 niepubl.
 51. Wyrok SN z 16.10.1985 r. IV PR 217/85 OSNCAP 1986, nr 6, poz. 105.
 52. Wyrok SN z 2.06. 1970 r., II CR 167/70, OSNCP 1970, z. 11, poz. 214.
 53. Wyrok SN z 24.02.1928, I C 273/27, Zb.Orz. z 1928 r. poz. 37.
 54. Wyrok SN z 25.09. 1986 r. PUG 1987, nr 5. s. 160.
 55. Wyrok SN z 28.10.1963, OSNCP 1964, poz. 208.
 56. Wyrok SN z 4.09.1962, 2 CR 772/61.
 57. Wyrok SN z dn. 11.05.1964 r. II CR 536/63.
 58. Wyrok SN z dn. 17.12.1962 r. 2 CR 1111/61, niepubl.
 59. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000r. ( III CKN, OSN 2000, nr 11, poz. 213).
 60. Zoll F., Sporu o zakres dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie ciąg dalszy, "Państwo i Prawo" 1999, nr 4, s. 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu