BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Stan trzeciego sektora w Polsce
The State of Poland's Third Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 779, s. 83-101, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Teoria trzech sektorów gospodarki, Kapitał społeczny, Organizacje pozarządowe, Społeczeństwo obywatelskie
Third sector theory, Social capital, Non-governmental organisation, Civic society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono stan organizacji pozarządowych w Polsce od 1989 roku. Przedstawiono definicję trzeciego sektora oraz różnice między nim a sektorami pierwszym i drugim (państwowym i biznesowym). Scharakteryzowano organizacje pozarządowe pokazując ich mocne i słabe strony.

This paper looks at how the non-governmental organisation sector has done in Poland since the 1989 transformation. In the first part the “third” sector is defined, and clearly distinguished from the first and second (the public and business sectors). The second section of the paper examines the issue of the deficit in public funds in Poland, which in the author's opinion is one of the main reasons for the weakness of the non-governmental organization sector. The fourth part briefly characterizes non-governmental organizations and looks at the strong and weak points of non-profit organizations, and points out that in the feeling of most Poles their existence is an essential requirement resulting from the weaknesses of a state that has not realized its social function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bullain N., Rzecz o cudach i błędach percepcji: lekcje „prawa jednego procenta” na Węgrzech [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2004.
 2. CBOS, Jakiej partii Polacy potrzebują? komunikat nr 70, kwiecień 2005.
 3. CBOS, Poczucie wpływu na sprawy publiczne, komunikat nr 101, czerwiec 2004.
 4. CBOS, Społeczne więzi Polaków, komunikat, nr 175, listopad 2005.
 5. CBOS, Więzi społeczne i współpraca z innymi ludźmi, komunikat nr 34, luty 2006.
 6. CBOS, Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, komunikat nr 24, luty 2006.
 7. Dąbrowska J., Gumkowska M., Wyganański J., Podstawowe fakty o organizacjach poza-rządowych - raport z badania 2002, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2002.
 8. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński. T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 25.09.2005, www.diagnoza. com.
 9. Dudkiewicz M., Dwie wizje społeczeństwa obywatelskiego w świadomości ludzi trze¬ciego sektora, [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2004.
 10. Dzwończyk J., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 11. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 12. Frączak P., Lokalne partnerstwo - siła nieporozumień [w:] Samoorganizacja społe¬czeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 13. Gliński P., Bariery samoorganizacji obywatelskiej [w.] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 14. Gliński P., O pewnych aspektach obywatelskości [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 15. Gliński P., Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 - analiza porównawcza wybranych wyników badań empirycznych [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 16. Gliński P, Trzeci sektor w Polsce: stan obecny, bariery rozwoju [w:] Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, red. M. Szczepański, A. Śliz, WSZiNS w Tychach, UO, Tychy-Opole 2004.
 17. Gliński P, Palska H., Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 18. Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - wybrane wyniki najnowszych badań, www.badania.ngo.pl.
 19. Gumkowska M, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa 2006.
 20. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 21. Gumkowska M., Herbst J. Wygnański J., Wolontariat, filantropia i 1%. Raporty z badań 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 22. Herbst J., Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, www.badania.ngo.pl/branżeIIIsektora.
 23. Inglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton 1990.
 24. Kadlecova J., Wpływ „prawa jednego procenta” na gromadzenie krajowych środków finansowych przez organizacje pozarządowe na Słowacji [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2004.
 25. Kempny M., O uwarunkowaniach dynamiki polskich przemian: kapitał społeczny - słabe czy silne więzi? [w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 26. Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Wydawnictwo „Fun¬dusz Współpracy”, Warszawa 1994.
 27. Leś E., Nałęcz S., Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non profit w Polsce [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 28. Lewenstein B., Palska H., Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji — analiza badań jakościowych [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 29. List otwarty środowiska pozarządowego do władz, www.ngo.pl/wiadomości/archiwum 03.04.2006.
 30. Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 31. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4.
 32. Obywatelskość nam się nie kalkuluje, M. Dobranowska-Wittels rozmawia z prof. J. Cza- pińskim, www.ngo.pl/wiadomości/archiwum, 28.10.2005.
 33. Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 34. Putnam R., Bowling Alone, Simon and Schuster, New York 2000.
 35. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, SIW Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa-Kraków 1995.
 36. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 37. Schimanek T., „Prawo jednego procenta” w Polsce - obawy i wyzwania [w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną.
 38. Słowniczek trzeciego sektora [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sek¬tor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 39. Sztompka R, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 40. Sztompka P., The Year 1989 as a Cultural and Civilizational Break, „Communist and Post-Communist Studies” 1996, vol. 29, nr 2, University of California.
 41. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, póz. 873, 874.
 42. Wciórka B., Społeczeństwo obywatelskie 1988-2006, seria „Opinie i Diagnozy” nr 3, CBOS, Warszawa 2006.
 43. Woźniak Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami samorządowymi [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 44. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu