BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiński Konrad (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
Loss of Asset Value from the Perspective of Financial Analysis, Illustrated by the Example of Companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 79-100, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Analiza finansowa, Wartość aktywów, Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych
Financial statements of listed companies, Financial analysis, Asset value, Stock market companies, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono problem utraty wartości w sprawozdawczości finansowej polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z punktu widzenia analizy finansowej. W pierwszej części w skrócie opisano istotę i strukturę analizy finansowej, a w szczególności skupiono się na analizie rachunkowości. W drugiej części omówiono kwestię ujęcia i wyceny utraty wartości aktywów trwałych w analizie rachunkowości w kontekście rozwiązań zawartych w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. W trzeciej części przedstawiono istotę problemu utraty wartości z punktu widzenia koncepcji zachowania kapitału. W ostatniej części na przykładzie spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie zaprezentowano modele analizy informacyjnej i analitycznej wartości utraty wartości aktywów oraz wyniki badań empirycznych wraz z ich interpretacją.

The subject of this article is the issue of loss of value in the financial reporting of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange from the perspective of financial analysis. The informational value of loss of asset value disclosed in a financial report has great significance for financial analysis. In the first part, the author briefly describes the essence and structure of financial analysis, particularly focussing on accounting analysis. In the second part, he describes regulation of the issue of loss of value of tangible fixed assets in the Polish Accounting Act and International Accounting Standards. In the third part, the author casts light on the essence of the issue of loss of value from the perspective of preserving capital. And finally, in the last part, he presents an empirical model for analysing the informational and analytical value of loss of asset value. He also presents the results of empirical studies and their interpretation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Grabiński K., Polskie prawo bilansowe - rozwój i perspektywy zmian, „Rachunkowość” 2006, nr 7.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 3. Ignatowski R., Środki trwałe według MSR, „Rachunkowość” 2005, nr 8.
 4. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 5. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 6. Micherda B., Szulc M., Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości, „Problemy Rachunkowości” 2004, nr 3.
 7. Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 8. Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczk, Difin, Warszawa 2003.
 9. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, red. A. Jaruga, SKwP, Warszawa 2004.
 10. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2004, t.1, International Accounting Standard Board, Londyn 2004.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 13. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. 1186).
 14. Wild J. J., Subramanyam K.R., Halsey R.F., Financial Statement Analysis, McGrawHill International Edition, Boston 2007.
 15. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu