BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej
The Evolution of Polish Accounting in Light of European Union Solutions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 175-186, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe
Development of accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Financial statements
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w różnych krajach w sferze rozwiązań stosowanych w rachunkowości. Wprowadzenie standaryzacji i harmonizacji w tej dziedzinie rozpoczęło bardzo silne przemiany w rozwiązaniach stosowanych w UE i krajach spoza UE. Ze względu na coraz większą liczbę międzynarodowych firm inwestujących w Polsce, został wprowadzony obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Spowodowało to wzrost zaufania ze strony zagranicznych firm a co za tym idzie również wzrost gospodarczy.

The aim of this article is to draw attention to the changes occurring in various countries in the sphere of accounting solutions. The introduction of standardisation and harmonisation of accounting has initiated very strong transformations in the solutions applied in both EU and non-EU countries. This situation has been enforced by globalisation and by international corporations with an ever-increasing reach. Due to the increasingly large number of international firms investing in Poland, an obligation to apply International Financial Reporting Standards as the basis for financial reports has been introduced. This has resulted in increasing confidence on the part of foreign corporations to locate branches in Poland, and, by the same token, has created opportunities for strong economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Krasodomska J., Świetla K., Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w UE [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2007.
 2. Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 3. Giedroyć M., Jezierska E., Harmonizacja rachunkowości w Polsce [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Akademia Ekono¬miczna w Krakowie, Materiały ogólnopolskiej konferencji katedr rachunkowości, Kraków 2001.
 4. Grześkowiak E., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Kapitał własny grupy kapitałowej, „Rzeczpospolita” 2003, nr 12/30.
 5. Hellin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 6. International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2004, International Accounting Standards Board, London 2004.
 7. Jakubczyk-Cały E., Jak wdrożyć w firmie międzynarodowe standardy rachunkowości, „Gazeta Prawna” 2006, nr 166, dodatek: Księgowość i podatki z 28 sierpnia 2006.
 8. Jaruga A., Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 9. Luty Z., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 10. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, art. 4.
 12. Walton P., Haller A., Raffournier B., International Accounting, International Thomson Bussiness - Press, Londyn 1998.
 13. Wójcik-Jurkiewicz M., Dostosowanie polskich przepisów prawa rachunkowości do uregulowań międzynarodowych zakresie sprawozdań finansowych [w:] Sprawozdawczość rewizja finansowa, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu