BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kapitał mniejszości w rachunkowości
Equity Capital in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 47-62, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Kapitał własny, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Prawo bilansowe
Accounting, Accounting theory, Financial statements, Ownership capital, Consolidated financial statements, Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zasad ujawniania kapitału mniejszości w sprawozdaniu finansowym jednostek połączonych i powiązanych. W związku z tym zostaną przedstawione teorie podmiotowe rachunkowości. Udziały mniejszości są inaczej ujmowane w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na podstawie regulacji krajowych niż międzynarodowych. Odmienność ta wynika między innymi z wpływu różnych koncepcji kapitału własnego na regulacje ustawy o rachunkowości i zawarte w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Popularność danej koncepcji wpływa także na dalsze kierunki zmian w zakresie ujawniania i wyceny kapitału własnego dla celów sprawozdawczości skonsolidowanej. (fragment tekstu)

Capital constitutes an entity’s resources that are distinguished in subject terms. In accounting, capital theory is called subject theory. In this article, the author presents the principles of disclosure of minority equity in the financial statements of combined and associated entities. She presents the concept of equity capital and its influence on consolidated reporting. The combination of business entities and certain issues related to the consolidation of financial statements have recently changed due to the implementation of IFRS 3 “Business Combinations” and modification of IAS 27 “Consolidated and Separated Financial Statements”. These changes concern the presentation and evaluation of minority interests as part of a capital group’s equity capital. Regulations require that acquirers disclose minority interests in good faith and debit them as costs in profit and loss accounts. The presentation of other interest value in a combined entity's statements is based on the parent company concept, well-known in accounting theory. The next changes focus on developing financial markets and rejecting the consolidation concept based on parent companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Deloitte [2006], Połączenia jednostek gospodarczych, Przewodnik po MSSF 3, Biblioteka Prawna „Rzeczypospolitej”.
 2. Dobija D., Dobija M. [2005], O istnieniu i prawach kapitału, Wyższa Szkoła Przedsię-biorczości i Zarządzania, MBA 1, Warszawa.
 3. Dobija D., Dobija M. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, nr 17.
 4. Hendriksen E., Breda M. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 5. Ignatowski R., Marcinkowska M., Marcinkowski J. [1995], Sprawozdawczość finansowa firm w 1995 roku, ODDK, Gdańsk.
 6. Ignatowski R., Jarugowa A. [1995], Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych, „Expert”, nr 1-2.
 7. Ignatowski R. [2003], Niektóre problemy sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, „Rachunkowość”, nr 8.
 8. Taylor P.A. [1987], Consolidated Financial Statements, Concepts, Issues and Techniques, Paul Chapman Publishing, London.
 9. Maners T.S. [1988], Introduction to Corporate Finance, Baylon University, McGraw-Hill. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2005],t. 1, 2; IASB, SKwP, Warszawa.
 10. Nobes Ch., Parker R. [1991], Comparative international Accounting, Philip Allan Publ. Ltd, London. Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu sprawozdawczości finansowej [2005], Aktualności MSSF 34, PricewaterhouseCoopers październik.
 11. Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. [1993], Fundamentals of Corporate Finance, Rrwin.
 12. Schroeder R.G., Clark M., McCullers L.D. [1991], Accounting Theory: Text and Readings, John Wiley&Sons Inc.
 13. Surdykowska S.T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze.
 14. Taylor P.A. [1987|, Consolidated Financial Statements: Concepts, Issues and Techniques, Paul Chapman Publishing Ltd, London.
 15. Teoria rachunkowości w zarysie [2005], red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie Kraków.
 16. Walińska E. [2006], Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu