BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk-Madej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Pojęcie i zakres audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości
The Notion and Scope of the Internal Audit within a Software Accounting System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 63-78, rys., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Informatyzacja rachunkowości, Informatyczne systemy rachunkowości
Accounting, Internal audit, Computerization of the accounting, Information system of accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Technologia IT jest powszechnie stosowana w jednostkach gospodarczych, również w rachunkowości. Wprowadzenie tej technologii nie oznaczało jedynie automatyzacji pracy księgowych, ale także zastosowanie nowej jakości w rachunkowości, dzięki czemu powstały nowe systemy informatyczne rachunkowości (SIR). Doprowadziło to również do pojawienia się nowych, nieznanych wcześniej zagrożeń. Coraz silniejsza konkurencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz skandale finansowe spowodowały wzrost zainteresowania wewnętrznymi czynnikami kontrolnymi w systemie informatycznym rachunkowości. Dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa audyt wewnętrzny, który został omówiony w artykule.

In this article, the author looks at issues connected with internal audits within a software accounting system. She divides this subject matter into two areas: software audits and internal audits within the accounting system. Until recently, these areas were closely interlinked. However, from the moment accounting began to be conducted using information technology, internal audits within the accounting system became tantamount to internal audits within the software information system. The author presents the notion and scope of such audits by comparison with the concepts of financial audit and software audit. She also characterises the goals and functions of internal audits, and the relationships between internal and external audits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Arens A.A., Loebbecke J.K. [2000], Auditing. An Integrated Approach, 8th ed., Prentice Hall International, New Jersey.
 2. Banaszkiewicz J. i in. [2003], Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, SKwP, Warszawa.
 3. Blohm H. [1970], Systemrevision - Herausforderung und Verpflichtung für die Interne Revision, Berlin.
 4. Cadmus B. [1964], Operational Auditing, a Tool for Modern Internal Auditors, Orlando, Flo-rida.
 5. Cosserat G.W. [2000], Modern Auditing, John Wiley & Sons Ltd.
 6. Dooley D.E. [1965], Nothing New Under the Sun?, The Internal Auditor, Summer.
 7. Drumlak U. [2003], Ewolucyjne zmiany metod audytu i ich adaptacja przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uni¬wersytetu Szczecińskiego, nr 358, Szczecin.
 8. Dunn J. [1996], Auditing Theory & Practice, Prentice Hall Europe, Harlow.
 9. Dzierżanowski M. [2002], Kształtowanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych -Kodeks Nadzoru Korporacyjnego PFCG, materiały z konferencji „Kontrola i audyt wewnętrzny u progu XXI wieku”, Kraków.
 10. Fedak Z. [1996], Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. 1, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 11. Fedak Z. [1998], Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.
 12. Forystek M. [2002], System kontroli w środowisku informatycznym - wyzwanie dla mene-dżerów i audytorów, materiały z konferencji Kontrola i audyt wewnętrzny u progu XXI wieku, Kraków.
 13. Forystek M. [2005], Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit Sp. z. o.o., Warszawa.
 14. Gottlieb M. [1992], Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta, „Rachunko¬wość”, nr 4.
 15. Hickman J.R. [1996], Practical IT Auditing, Warren, Gorham & Lamont.
 16. Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 17. Horvath P. [1992], Controlling, wyd. 4, Verlag Vahlen, München.
 18. Howard L.R. [1988], Auditing, M&E Handbooks: Accounting & Finance, Longman Group, UK.
 19. INTOSAI Auditing Standards [1992], The International Organization of Supreme Audit Institutions.
 20. Knedler K., Stasik M. [2005], Audyt Wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Wydawnictwo Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 21. Korndörfer W., Peez L. [1993], Einführung in daas Prüfungs und Revisionswesen, Gabler Verlag, Wiesbaden 1993.
 22. Krzemień R., Winiarska K. [2004], Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.
 23. Krzywda D. [2003], Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 24. Kuc B.R. [2002], Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 25. Maguire L.K. [1978], What Promise Does Industrial Engineering Hold for Internal Audi¬ting?, The Internal Auditor, February.
 26. Marzec J. [2002], Badanie sprawozdań finansowych, PTE, Warszawa.
 27. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej 1996 [2001], SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 28. Piaszczyk A. [2004], Audyt wewnętrzny, SKwP, Warszawa.
 29. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej [2003], Ministerstwo Finansów, MF www, dostęp: 20.06.2005.
 30. Podstawy rachunkowości [2002], red. K. Sawicki, PWE, Warszawa.
 31. Pogodzińska-Mizdrak E. [2003], Aspekty badania systemu kontroli wewnętrznej przez biegłych rewidentów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 32. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego [2004], red. H. Grocholski, Omikron sp. z o.o., Warszawa.
 33. Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku [2002], Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP, Warszawa.
 34. Rewizja sprawozdań finansowych [2005], red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa.
 35. Rola Z. [2003], Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo ALPHA pro sp. z o.o., Ostrołęka.
 36. Saunders E. [2002], Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Educator, Częstochowa.
 37. Sawyer L.B. [1981], The Practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida.
 38. Sawyer L.B., Dittenhofer M.A. [2001], Sawyer’s Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida.
 39. Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry mene-dżerskiej [2003], red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 40. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing [2001], The Institute of Internal Auditors, Florida.
 41. Standardy, wytyczne i procedury audytowania i kontrolowania systemów informatycznych [2002], The Information Systems Audit and Control Association 2002, ISACA www, dostęp: 10.03.2005.
 42. Słownik terminologii związanej z kontrolą i audytem systemów informatycznych [2005], The Information Systems Audit and Control Association, ISACA www, dostęp: 23.06.2005.
 43. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych [2003], Komunikat Nr 1 i 2 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r., Dz.Urz. Ministra Finansów z 2003 r., nr 3, poz. 14.
 44. Święcicki J. [2000], Ocena wyników badań audytorskich na podstawie metody punktowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 875, Łódź.
 45. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [1998], Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 46. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości [1994], Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 47. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej [2001], Dz.U. nr 102, poz. 1116.
 48. Wade K. [2002], Założenia profesjonalnej praktyki według IIA, materiały z konferencji nt. „Kontrola i audyt wewnętrzny u progu XXI wieku”, Kraków.
 49. Warren J.D. [2003], Handbook of IT Auditing, Warren Gorham & Lamont, Boston.
 50. Winiarska K. [2005], Audyt finansowy, Wydawnictwo InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.
 51. Wynne A. [2000], System Approach to Internal Audit, ACCA Student Accountant.
 52. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej [2003], Ministerstwo Finansów, MF www, dostęp: 20.06.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu