BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Zielińska Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego
Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 151-164, rys., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dług publiczny, Samorząd terytorialny, Regulacje prawne
Public finance, Public debt, Local government, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano regulacje prawne (stan na 2006 r.) oraz poglądy zamieszczone w najnowszej literaturze ekonomicznej w kwestii długu publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Omówiono również główne źródła długu publicznego tych jednostek.

The aim of this article is to present issues connected with public debt and its sources in local government institutions. In particular, the authors discuss the nature and legal bases of public debt as well as the origins of the liabilities that make up its structure. Furthermore, they take into account factors limiting public debt in local government institutions. The authors' review of these issues is based on the relevant literature in books and journals as well as on legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A. [2003], Aktualne problemy zarządzania długiem publicznym w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, nr 982.
 2. Babczuk A. [2000a], „Dług publiczny - pojecie i rodzaje”, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Finanse i bankowość (7), nr 849, Wrocław.
 3. Babczuk A. [2000b], „Przesłanki rozwoju instytucji krajowego długu publicznego w Polsce w okresie transformacji systemowej”, Prace Naukowe AE Wrocław, Finanse i bankowość (7), nr 849, Wrocław.
 4. Borodo A. [2002], Dług publiczny i deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorial-nego - zagadnienia prawne [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium SA, Warszawa.
 5. Borodo A. [2004|, Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu teryto-rialnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 6. Borodo A. [2005], Zasady finansowania deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 rok, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium SA, Warszawa.
 7. Broszkiewicz R. [1994], Sektor publiczny w rozwoju gospodarki samorządowej w krajach postsocjalistycznych [w:] Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lasocin, październik 1993.
 8. Chojna-Duch E. [1999], Przychody jednostek samorządu terytorialnego w przepisach prawa finansowego, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 9. Chojna-Duch E. [2003], Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis™, Warszawa.
 10. Denek E. [2000], Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, War-szawa.
 11. Dobek T. [2002], Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego i ich ocena w latach 1999-2001, „Finanse Komunalne”, nr 6.
 12. Drzazga P. [2006], Określenie granic bezpiecznego poziomu zadłużania się w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 4. Gieruszka M. [2002], Obligacje komunalne, „Rachunkowość Budżetowa”, nr 18, dodatek: Serwis prawno-budżetowy.
 13. Gołębiowski G. [2002], Problematyka długu publicznego w Polsce w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 24.
 14. Gonet W. [2004a], Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 2.
 15. Gonet W. [2004b], Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papie-rów wartościowych, „Finanse Komunalne”, nr 11.
 16. Gonet W. [2006], Uwagi o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorial-nego, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 17. Huczek S. [2005], Finanse komunalne w nowej ustawie o finansach publicznych - wybrane zagadnienia, „Finanse Komunalne”, nr 11.
 18. Huczek S. [2006], Odraczanie spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorial-nego, „Finanse Komunalne”, nr 3.
 19. Jastrzębska M. [2006], Ograniczenia w zaciąganiu długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Finanse Komunalne”, nr 6.
 20. Jędrzejewski L. [2003], Samorządowy dług publiczny i jego konsekwencje, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 40, Warszawa.
 21. Kawala J. [2004], Zwrotne przychody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 637, Kraków.
 22. Kopyściański M. [2004], „Pożyczki” udzielane z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, „Finanse Komunalne”, nr 12.
 23. Kornberger-Sokołowska E. [2001], Decentralizacja finansów publicznych a samodziel-ność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 24. Kornberger-Sokołowska E. [2004], Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 9.
 25. Kosek-Wojnar M. [1996a], Dylematy wyznaczania granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1. Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Materiały konferencji naukowej (Zakopane, 13-15.09.2004), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 26. Kosek-Wojnar M. [1996b]. Problem zarządzania długiem lokalnym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 478, Kraków.
 27. Kosek-Wojnar M., Surówka K. [2001], Finansowanie deficytu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Samorząd terytorialny. Zadania - gospodarka - rozwój, red. A. Harańczyk, WSPiM, Chrzanów.
 28. Możewski L. [2005], Jak uniknąć przekroczenia progu zadłużenia, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 2.
 29. Owsiak K. [2001], Problemy krajowego długu publicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 550, Kraków.
 30. Owsiak K. [2002], Dług jednostek samorządu terytorialnego a bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 2. Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 31. Owsiak S. [2001], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 32. Piotrowska-Marczak K. [1997], Finanse lokalne w Polsce, Warszawa.
 33. Poniatowicz M. [2001], Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.
 34. Poniatowicz M. [2005], Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, „Finanse Komunalne”, nr 3.
 35. Sajmaj B. [2006], Budżet operacyjny i majątkowy - nowy sposób prezentacji sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 36. Skuza S. [2003], Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, cz. II, „Bank i Kredyt”, nr 3.
 37. Stolorz-Krzisz E. [2001], „Upadłość” samorządu terytorialnego, „Wspólnota”, nr 1.
 38. Swianiewicz P. [2003a], Zadłużenie jako forma finansowania działalności samorządów doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Finanse Komunalne”, nr 5.
 39. Swianiewicz P. [2003b], Zadłużenie samorządów - podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy zachodniej, „Finanse Komunalne”, nr 5.
 40. Swianiewicz P. [2004], Local Government Borrowing. A Report on Central. Initiative, Open Society Institute, Budapest.
 41. Swianiewicz P. [2005], Co znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej? „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 42. Swianiewicz P. [2006], Zadłużenie samorządów, „Wspólnota”, 7 stycznia.
 43. Węgrzyn G. [2001], Dług publiczny w Polsce [w:] Fiskalne aspekty polityki gospodarczej państwa i samorządów lokalnych, red. L. Balicki, Materiały z konferencji naukowej, nr 882, Prace Naukowe A E we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu