BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru efektywności przedsięwzięć e-biznesowych
Balanced Scorecard as a Measurement Tool for E-business Projects Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 123-136, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Strategiczna Karta Wyników, Efektywność, Biznes elektroniczny
Information Technology (IT), Balanced Scorecard (BSC), Effectiveness, e-business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój techniki informacyjnej (TI), a w szczególności Internetu, wymusza na podmiotach gospodarczych zmianę organizacyjną o charakterze strategicznym: transformację procesów organizacyjnych do sfery e-biznesu. Coraz szersza krytyka nieprzemyślanych inwestycji w TI wskazuje na konieczność znajomości istoty procesów e-biznesowych, przygotowania do przeprowadzenia zmiany organizacyjnej a przede wszystkim umiejętności zdefiniowania strategii i pomiaru jej realizacji. W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję IT governance jako metody zarządzania sferą Tl w taki sposób, aby była ona zgodna ze strategią biznesową organizacji. Następnie dokonano przeglądu współczesnych metod planowania TI o charakterze strategicznym oraz zaprezentowano metodę zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pozwalającego na definiowanie i pomiar efektywności strategii firmy w kontekście przedsięwzięć e-biznesowych. (abstrakt oryginalny)

A dynamic development of information technology (IT), particularly of the Internet, impose on enterprises the strategic organizational change: a transformation of organizational processes to the e-business sphere. A rising criticism of erroneous investments into IT indicates the need of having essential knowledge about e-business processes, of preparation to an organizational change and - primarily - of ability to strategy defining and evaluation of its realisation. The article discusses an idea of IT governance as a method of IT management so that it is in accordance with business strategy of an organisation. Next, a review of current strategic IT planning methods has been performed and a balanced scorecard as a tool allowing elaboration and effectiveness measurement of an enterprise strategy has been presented in the context of e-business projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander P. [2000], Aligning the IT Organization with Business Goals, presentation at Networld+Interop, May 8.
 2. Carr N.G. [2003], IT się, nie liczy, Harvard Business Review - Polska, listopad.
 3. Gallageos F.S. i in. [2004], Information Technology Control and Audit, Auerbach Publications, Boca Raton, London.
 4. CobiT - Control Objectives for Information and Related Technology [2004], IT Governance Institute, 3.2 ed.: Available online: http/www.isaca.org/cobit.
 5. Kaplan R., Norton D. [1992], The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, September/October.
 6. Kaplan R., Norton D. [1993], Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, January/February.
 7. Kaplan R., Norton D. [1996], The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Laudon K.C., Laudon J.P. [2002], Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 7-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 9. McNurlin B.C., Sprague R.H. jr. [2002], Information Systems Management in Practice, 5-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 10. Nolan R.L., Gibson C.F. [1973], Managing the Four Stages of EDP Growth, Harvard Business Review, January/February.
 11. Patel N.V. [2004], An Emerging Strategy for E-Business IT Governance [w:] Strategies for Information Technology Governence, ed. W. Wan Grembergen, Idea Group Publi-shing, London.
 12. Porter M. [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 13. Porter M. [1980], Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 14. Primozic K., Primozic E., Laben J. [1991], Strategic Choices: Supremacy, Survival and Sayonara, McGraw-Hill, New York.
 15. Rayaport J., Sviokla J. [1994], Managing in the Marketplace, Harvard Business Review, November/December.
 16. Rayaport J., Sviokla J. [1995], Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, November/December.
 17. Rocart J. [1979], Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, March/April.
 18. Ross J. i in. [2002], Strategic Levers to Enable E-Business Transformation, CISR WP No. 310, Sloan WP No. 4119, MIT, Cambridge.
 19. Stewart A. i in. [2003], Does IT Matter? An HBR Debate, Harvard Business Review, June.
 20. Van Grembergen W., Amelincx I. [2004], Measuring and Managing E-Business Initiatives through the Balanced Scorecard [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 21. Van Grembergen W., Saull R., De Haes S. [2004], Linking the IT Balanced Scorecard to the Business Objectives at a Major Canadian Financial Group [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 22. Van Grembergen W., Van Bruggen R. [1997], Measuring and Improving Corporate Information Technology through the Balanced Scorecard Technique, Proceedings of the fourth European conference on the Evaluation of Information Technology, Deflt, October.
 23. Weill P., Ross J.W. [2004], IT Governance, Harvard Business School Press, Boston.
 24. Weill P., Vitale M. [2001], Information Technology Infrastructure for E-Business, CISR WP No. 313, Sloan WP No. 4157MIT, Cambridge.
 25. Willcocks L. [1995], Information Management: The Evaluation of Information Systems Investments, Chapman & Hall, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu