BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strupczewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Struktura organizacyjna służb reagowania na ryzyko powodzi w Polsce
The Organisational Structure of Flood Risk Response Services in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 808, s. 45-58, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Powódź, Sytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Woda, Zarządzanie w kryzysie
Flood, Crisis situations, Crisis prevention, Water, Crisis management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozwiązania organizacyjne stosowane w publicznych służbach reagowania na ryzyko powodzi i innych katastrof w Polsce, które stanowią ważny element krajowej strategii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do katastrof naturalnych. Zanalizowano struktury podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Środowiska z uwzględnieniem wszystkich szczebli lokalnych i centralnych. Zwrócono uwagę na nowe regulacje wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzania kryzysowego oraz określono ich najważniejsze wady. Podsumowując autor podkreśla znaczenie rozwiązań stosowanych przez instytucje i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w dobie coraz większych zagrożeń.

The aim of this article is to describe the organisational solutions used in Poland for public services charged with responding to the risk of floods and other catastrophes, which constitute an important element of the country’s risk management strategy in regard to natural disasters. The author analyses the structures subordinate to the Minister of Internal Affairs and Administration, as well as the environmental position, taking into account all levels of local and central government. He draws attention to the new regulations introduced under the Act of 26 April 2007 on Crisis Management and identifies their most important shortcomings. In conclusion, the author emphasises the importance of the structural solutions applied by institutions and services responsible for crisis management in an era of increasing environmental, technological and terrorist threats. It seems that only efficient and well-organised public services supported by appropriate financing for the tasks of preparation, response and reconstruction are able to ensure security for the state, its citizens and their property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, Dz.U. nr 215, poz. 1818 ze zm.
  2. Strupczewski G., Pojęcie i struktura procesu zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1197, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.
  4. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. nr 141, poz. 943 ze zm.
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz.U. nr 91, poz. 577 ze zm.
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. nr 62, poz. 558 ze zm.
  10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. nr 89, poz. 590.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu