BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpak Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Pięćdziesiąt lat działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1958-2008)
The Department of Economic and Social History at the University of Economics (1958-2008) - Fifty Years and Counting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 835, s. 5-34, tab.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Historia gospodarcza, Działalność dydaktyczna, Badania naukowe
Higher education, Economic education, Economic history, Teaching activity, Scientific research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, Akademia Handlowa w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Higher School of Economics in Cracow, , , , Cracow University of Economics
Abstrakt
Historia gospodarcza jako przedmiot nauczania była obecna w planach studiów zarówno krakowskiego Wyższego Studium Handlowego (w latach 1930-1938), jak i Akademii Handlowej (w latach 1938-1939 i 1945-1949). W ramach struktury nie istniała natomiast samodzielna katedra czy zakład. Dopiero w wyniku zmian w organizacji w 1949 roku powołano Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej, który został zlikwidowany w 1950 roku. Przemiany w polskim szkolnictwie wyższym po polskim Październiku 1956 r. przywróciły uczelniom ich właściwą funkcję dydaktyczną i badawczą. 1 października 1958 roku została powołana Katedry Historii Gospodarczej, wchodząc w skład nowo utworzonego Wydziału Ogólnoekonomicznego razem z siedmioma innymi katedrami. Omówiono zmiany struktury Katedry, kierunki badań naukowych oraz działalności dydaktycznej. Przedstawiono również sylwetki pracowników Katedry.

The Department of Eeonomic History at the Higher School of Economics in Cracow - today, the University of Economics - was begun in October 1958. Its father and first chair was Professor Stanisław Hoszowski, a historian of economics who was well-known in Europe and who had came over from the School of Economics History established by Franciszek Bujak in the interwar period. The department has been chaired, over its fifty-year existence, by professors S. Hoszowski (1958-1975), Janina Bieniarzówna (1975-1984), Jan M. Małecki (1984-1997), Jan Szpak (1998-2008), and Jacek Purchla (2008-present). From 1969 to 1983 the department was a wing of the Institute of Political Economy. Ten years later, in 1993, the Institutes of Economic History and Urban Development were established within the department and in 2007 it was renamed the Department of Economic and Social History. In 2008 the Institutes of Cultural Heritage and Urban Studies UNESCO were launched. Members of the department have researched and published on the economic history of Pomerania between the sixteenth and eighteenth centuries, the history of Cracow and nineteenth century Galicia, cities and urban development, architecture of the nineteenth and twentieth centuries and the cultural heritage of Central Europe. While the department initially taught economic history, at present it lectures in numerous subjects including the history of art, architecture, and urban issues. The department library has a wealth of resources. The department itself employs nine people, three of whom are independent employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniarzówna J., Hoszowski S.: Historia. Materiały informacyjne dla kandydatów na I rok wyższych zawodowych studiów ekonomicznych w roku akademickim 1966/67, Poznań 1965.
 2. Bieniarzówna J., Małecki J.: Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (Przemysł chemiczny i gospodarka morska) [w:] Studia z zakresu rozwoju gospodarczego Polski w 60-leciu 1918-1978, Kraków 1980, s. 99-119.
 3. Bieniarzówna J., Małecki J.M.: Dzieje Krakowa, Tom 2: Kraków w wiekach XV1-XV1II, Kraków 1984.
 4. Bieniarzówna J., Małecki J.M.: Dzieje Krakowa, Tom 3: Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1979.
 5. Bieniarzówna J., Małecki J.M.: Dzieje Krakowa, Tom 4: Kraków w latach 1918-1939, Kraków 1997.
 6. Bieniarzówna J.: Die türkischen Einflüsse in der bürgerlichen Kultur Krakaus im 17. Jahrhundert [w:] Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Graz 1971, s. 152-158.
 7. Bieniarzówna J.: Handel książką w drugiej połowie XVII wieku, Rocznik Biblioteki Narodowej 1972, T. 8, s. 175-196.
 8. Bieniarzówna J.: Kadra techniczna w przemyśle Królestwa Polskiego [w:] Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Europy, Wrocław 1977, s. 271-294.
 9. Bieniarzówna J.: Kryzys monetarny w Krakowie w latach 1621-1623, Rocznik Krakowski 1972, T. 43, s. 115-120.
 10. Bieniarzówna J.: Lubomirski Aleksander Ignacy (1802-1893), finansista i filantrop [w:] Polski słownik biograficzny, 1973, T. 18.
 11. Bieniarzówna J.: Mieszczaństwo krakowskie XVII w. Z badań nad strukturą społeczną miasta, Kraków 1969.
 12. Bieniarzówna J.: Ősterreich und der Freistadt Krakau [w:] Beiträge zur allgemeinen Geschichte, Graz 1975, s. 79-88.
 13. Bieniarzówna J.: Polska kadra techniczna w Rosji na przełomie XIX i XX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 70, Kraków 1975, s. 279-301.
 14. Bieniarzówna J.: Proces ograniczania autonomii miast małopolskich w pierwszej połowie XVI w. Małopolskie Studia Historyczne 1963, R. 6, z. 1/2, s. 53-73.
 15. Bieniarzówna J.: Rada miejska w czasach saskich. Rocznik Krakowski 1976, T. 47, s. 124-135.
 16. Bieniarzówna J.: Z problemów kształcenia kadry technicznej dla przemysłu w XIX w [w:] Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w., Wrocław 1977, s. 171-179.
 17. Bieniarzówna J.: Związki kulturalne Krakowa z Warmią od XVI do XVIII wieku, Rocznik Olsztyński 1975, T. 11, s. 31-62.
 18. Bik Z.: Słowacja w dobie industrializacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 5-16.
 19. Bik Z.: ZSRR w latach 1917-1941 (przemiany ekonomiczne i społeczne), Kraków 1991.
 20. Broński K., Szpak J.: Krakowskie środowisko i szkolnictwo ekonomiczne. Tradycja i współczesność [w:] Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku, red. W. Morawski, Warszawa 2007, s. 53-54.
 21. Broński K., Szpak J.: Procesy urbanizacyjne w Europie w XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 585, Kraków 2002, s. 17-32.
 22. Broński K.: "Studia nad rozwojem przestrzennym większych miast galicyjskich na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku", Kraków 2002 (Opracowanie wykonane w ramach grantu KBN "Urbanistyka i architektura Galicji w XIX wieku", Kraków 2002, 293 s. + 56 kart ilustracji, map, planów).
 23. Broński K.: "Z badań nad polityką gospodarczą Galicji w okresie autonomii (1867-1914)" Kraków 2004, 480 s.
 24. Broński K.: "Na drodze do kapitalizmu. Z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914)", Kraków 2001, 208 s.
 25. Broński K.: "Polityka społeczna w Galicji w okresie autonomii. Wybrane problemy", Kraków 2005, 555 s.
 26. Broński K.: "Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX w.", Kraków 2000, 121 s.
 27. Broński K.: "Z badań nad finansami publicznymi w Galicji w okresie autonomii (1867-1914)", Kraków 2006, 450 s.
 28. Broński K.: "Z badań nad handlem wewnętrznym Galicji w okresie autonomii", Kraków 2008, 323 s.
 29. Broński K.: "Z badań nad przemysłem spożywczym i drzewnym w Galicji w drugiej połowie XIX wieku", Kraków 2003, 255 s.
 30. Broński K.: "Zabezpieczenie społeczne w Galicji w dobie autonomicznej", Kraków 2007, 565 s.
 31. Broński K.: Die kulturelle Funktionen der Provinzstaedte Galiziens in der Zeit der Autonomie (1867-1914) [w:] Urbane Kulturen in Zentraleuropa um 1900, red. P. Stachel, C. Szabo-Knotik, Wien 2004, s. 253-270.
 32. Broński K.: Ewolucja polityki przemysłowej w Galicji w okresie autonomii (1867-1914), Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Kraków 2007, s. 45-66.
 33. Broński K.: Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji [w:] Galicja i jej dziedzictwo, T. 2: Gospodarka i społeczeństwo, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska, Rzeszów 1995, s. 201-207.
 34. Broński K.: Funkcje kulturotwórcze większych miast galicyjskich w dobie autonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 611, Kraków 2002, s. 41-56.
 35. Broński K.: Galicja w systemie podatkowym Austrii na przełomie XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 655, Kraków 2004, s. 39-50.
 36. Broński K.: Kwestia opieki publicznej nad ubogimi w Galicji w dobie autonomicznej (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 779, Kraków 2008, s. 9-27.
 37. Broński K.: Na drodze do nowoczesnego miasta. Rozwój urbanistyczny Stanisławowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 1998, T. 43, z. 3, s. 231-246.
 38. Broński K.: Niemcy w społeczności miejskiej Galicji, s. 71-83.
 39. Broński K.: Niemcy w społeczności miejskiej Stanisławowa - przyczynek do dziejów wieloetniczności Galicji Wschodniej [w:] Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa, T. 3. Toruń 1998, s. 113-123.
 40. Broński K.: Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym, s. 106-118.
 41. Broński K.: Polskie metropolie w procesie przemian - przegląd badań i potrzeby, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 49-64.
 42. Broński K.: Problem zacofania gospodarczego Galicji: Mit i fakty [w:] Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne, red. J. Skodlarski, Łódź 2008, s. 67-82.
 43. Broński K.: Problemy gospodarcze Galicji w badaniach historyków krakowskich na przełomie XX i XXI wieku [w:] Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy. W 60-lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2006, s. 130-139.
 44. Broński K.: Rola handlu w rozwoju miast galicyjskich w dobie autonomii [w:] Kraków-Małopolska w Europie środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996, s. 195-205.
 45. Broński K.: Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841-1914. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe UE, nr 749, Kraków 2007, s. 75-92.
 46. Broński K.: Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003 (rozprawa habilitacyjna).
 47. Broński K.: Rozwój pośrednictwa pracy w Galicji na przełomie XIX i XX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 692, Kraków 2005, s. 5-20.
 48. Broński K.: Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa, Kraków 1999
 49. Broński K.: Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 571, Kraków 2001, s. 61-74.
 50. Broński K.: Rozwój systemu bankowego w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914) [w:] Przełomy w historii, Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 15-18 września 1999 roku, T. 3, Toruń 2002, s. 205-215.
 51. Broński K.: Samorząd a rozwój lokalny w dobie autonomii galicyjskiej. Doświadczenia Przemyśla, Stanisławowa i Tarnowa [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski, Jasło 2001, s. 315-325.
 52. Broński K.: Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej, " Studia Historyczne" 1990, R. 33, z. 3/4.
 53. Broński K.: Struktura społeczno-zawodowa oraz sytuacja ekonomiczna ludności większych miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 638, Kraków 2003, s. 5-20.
 54. Broński K.: The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanisławów [w:] Mayors and City Halls. Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy, red. J. Purchla, Kraków 1998, s. 83-92.
 55. Broński T.: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 706, Kraków 2006, s. 7-26.
 56. Broński T.: Turystyka w miastach historycznych. Szanse i zagrożenia - przesłanie dla Krakowa, s. 147-157.
 57. Bruździński A.: Prace ofiarowane Profesor Janinie Bieniarzównie, pierwszemu dziekanowi i organizatorowi Wydziału Historii Kościoła, "Folia Historica Cracoviensia" 1994, vol. 2.
 58. Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M.: Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93, Aktualności. Biuletyn Informacyjny Rektora, nr 5/17, Kraków 1993.
 59. Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo, red. J. Purchla, Kraków 2006.
 60. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla, Kraków 2007.
 61. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 roku z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986.
 62. Europa Środkowa. Nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2002.
 63. Filar T., Jabłońskia A.: Pamięć miejsc. Aleksandra Lubomirskiego i Arnolda Bollanda sny o miłosierdziu, ekonomii i kulturze, [w:] Album fotograficzny: Krakowskie sny (Cracovian Dreams), Kraków 2007, s. 127-131.
 64. Filar T., U stóp królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939, Kraków 2004.
 65. . Filar T., Zarawska A.: Rerum cognoscere... Wokół insygniów i symboli Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 66. Filar T.: U stóp królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939, Kraków 2004.
 67. Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008.
 68. Grabiński T., Paszek Z.: Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 61-70.
 69. Hoszowski S.: Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565. Gdańsk 1961.
 70. Hoszowski S.: Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, Gdańsk 1962.
 71. Hoszowski S.: Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 roku, Gdańsk 1967.
 72. Hoszowski S.: Lustracja województwa pomorskiego 1565, Gdańsk 1961.
 73. Hoszowski S., Szpak J.: Efektywność dydaktyczna wykładu i ćwiczeń, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 37, Kraków 1968, s. 69-92.
 74. Hoszowski S.: [w:] Doktorzy honoris causa. In perpetuam memoriam, Kraków 2004, s. 53-61.
 75. Hoszowski S.: Ceny jako wyznacznik powiązań rynkowych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1964, R. 12, s. 75-112.
 76. Hoszowski S.: Handel Gdańska w okresie XV-XVIII wieku, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie. Prace z zakresu historii gospodarczej, nr 11, Kraków 1960, s. 3-71.
 77. Hoszowski S.: L'Europe centrale devant la revolution des prix XVI-e et XVU-e siècles, Annales Économies-Sociétés-Civilisations 1961, A. 16, nr 3, s. 441-456.
 78. Hoszowski S.: Le prix á Lwow (XVe-XVIIe siecles), Traduit du polonais, Paris 1954, Oeuvres étrangéres I.
 79. Hoszowski S.: Rewolucja cen w Polsce w XVI-XVII wieku [w:] Historia gospodarcza Polski, red. N. Gąsiorowska, Warszawa 1960, s. 105-120.
 80. Hoszowski S.: Rewolucja cen w środkowej Europie w XVI i XVII, "Kwartalnik Historyczny" 1961, R. 68, s. 297-314.
 81. Hoszowski S.: Spis mieszkańców Gdańska z 1770 r., "Przeszłość Demograficzna Polski" 1975, T. 7, s. 75-92.
 82. Hoszowski S.: The Revolution of Prices in Poland in the 16th and 17th Centuries, Acta Poloniae Historica 1959, t. 2, s. 7-16.
 83. Hoszowski S.: Usefulness of the History of Prices in Economy Research of Late-Feudal Poland, Studia Historiae Oeconomicae 1970, vol. 5, s. 3-18.
 84. Janina Bieniarzówna. W piątą rocznicę śmierci, Kraków 2002.
 85. Jażdżewska I.: Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesieschen Kleinstadt. Das Beispiel Schömber [w:] Der Umgang mit kulturelle Erbe in Deutyschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa 2004, s. 201-219.
 86. Jażdżewska I.: Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta. Przypadek Budapesztu [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź 2003, s. 285-287.
 87. Jażdżewska I.: Tourism: Chances and Threats to Urban Heritage. The Case of Krakow [w:] Cultural Heritage and Tourism. Potential Impast, Partnership and Governance, red. M. Lehtimöki, Vilnius 2008, s. 62-66.
 88. Jażdżewska I.: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Opole 2004, s. 245-260.
 89. Jażdżewska I.: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku. Wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa [w:] Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje - wizje zmian, red. J. Purchla. Kraków 2008, s. 155-182.
 90. Kraków-Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996.
 91. Krüger J.: Zatrudnienie w przemyśle włókienniczym w Polsce w okresie wielkiego kryzysu 1929-1934, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 70, Kraków 1975, s. 303-314.
 92. Laskowski A.: Jasło w okresie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń, Kraków 2007.
 93. Laskowski A.: praca doktorska pt. Jasło w okresie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń, Kraków 2007.
 94. Małecki J., Bieniarzówna J.: Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach, Warszawa 1965.
 95. Małecki J., Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 1, Warszawa 1962; cz. 2. Warszawa 1964.
 96. Małecki J., Szpak J.: Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych. Przewodnik dla wykładów, Kraków 1978.
 97. Małecki J., Szpak J.: Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych, Kraków 1985.
 98. Małecki J., Szpak J.: Przewodnik metodyczny do wykładów z historii gospodarczej. Dla 1 roku studiów ekonomicznych (program 30 godzin), Kraków 1974.
 99. Małecki J., Żabiński Z.: Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej, Kraków 1974.
 100. Małecki J.: Die Wandlungen in Krakauer und polnischen Handel zur Zeit der Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts [w:] Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Graz 1971, s. 145-151.
 101. Małecki J.: Dzieje gospodarcze i społeczne miasteczek regionu jasielskiego w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 1964, s. 193-215.
 102. Małecki J.: Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 11, Kraków 1960, s. 73-152.
 103. Małecki J.: Historia gospodarcza [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków 1975, s. 79-82.
 104. Małecki J.: Krakowskie księgi celne i problem ich wydania, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1961, R. 9, nr 2, s. 251-273.
 105. Małecki J.: La rôle de Cracovie dans ľéconomie polonaise aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Acta Poloniae Historica 1970, T. 21, s. 108-122.
 106. Małecki J.: Przyczynek do dziejów Gdańska w drugiej połowie XVI wieku (Związki handlowe z Krakowem) [w:] Studia Gdańsko-Pomorskie, red. E. Cieślak, Gdańsk 1964, s. 28-43.
 107. Małecki J.: Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 70, Kraków 1975, s. 173-188.
 108. Małecki J.: Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku, Warszawa 1963.
 109. Małecki J.: Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków 1994.
 110. Małecki J.: Związki handlowe miast polskich z Elblągiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Rocznik Elbląski 1972, t. 5, s. 129-138.
 111. Małecki J.: Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1968.
 112. Małecki J.: Życie gospodarcze XVI-wiecznego Krakowa [w:] Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej, Kraków 1968, s. 89-128.
 113. Małecki J.M.: Handel żydowski u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991, s. 214-224.
 114. Małecki J.M., Nurkowski Z., Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985, Kraków 1992.
 115. Małecki J.M., Stanisław Hoszowski (1905-1987) [w:] Non omnis moriar. Wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków 2000, s. 145-163.
 116. Małecki J.M., Zarawska A.: Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 93-99.
 117. Małecki J.M.: Binnenhandel - ein Forschungsproblem der Geschichte Polens des 16. Jahrhunderts [w:] Beiträge zur Handels- und Verkehrsgeschichte, Graz 1978, s. 51-61.
 118. Małecki J.M.: Der Aussenhandel und die Spezifik der sozial-ökonomischen Entwicklung Polens im 16. Und 17. Jahrhundert [w:] Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1983, s. 21-41.
 119. Małecki J.M.: Doktorzy honoris causa. In perpetuam memoriam, Kraków 2004, s. 159-167.
 120. Małecki J.M.: Dwadzieścia lat działalności Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1978), Studia Historyczne 1978, R. 21, z. 4(83), s. 677-681.
 121. Małecki J.M.: Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej i ich uwarunkowania historyczne, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 31-39.
 122. Małecki J.M.: Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, Kraków 1995.
 123. Małecki J.M.: Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007.
 124. Małecki J.M.: Janina Bieniarzówna [w:] Non omnis moriar. Wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków 2000, s. 29-31.
 125. Małecki J.M.: Kraków na przełomie XIX i XX wieku, "Nasza Przeszłość" 1987, T. 67, s. 5-26.
 126. Małecki J.M.: La degradation de la capitate (Cracovie aux XVle, XVIIe et XVIIl e siecles), Studia Historiae Oeconomicae 1988, vol. 19, s. 85-99.
 127. Małecki J.M.: Lemberg und Krakau - zwei Hauptstädte Galiziens [w:] Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag, Graz 1987, s. 409-415.
 128. Małecki J.M.: Ludność Żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914) [w:] O związkach demografii, statystyki i ekonometrii, Kraków 1994, s. 231-245.
 129. Małecki J.M.: O pochodzeniu zwyczajów i symboli akademickich, s. 9-11.
 130. Małecki J.M.: Od "października" do "marca" 1956-1958 [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, red. J.M. Małecki, Kraków 2000, s. 147-151.
 131. Małecki J.M.: Początki Katedry Historii Gospodarczej (ze wspomnień asystenta).
 132. Małecki J.M.: Próba periodyzacji dziejów handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej [w:] Procesy obrotu towarowego, aspekt optymalizacyjny, Kraków 1980, s. 111-120.
 133. Małecki J.M.: Przedsiębiorczość krakowian przed 500 laty, Kraków 1999.
 134. Małecki J.M.: Przegląd dziejów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 12-25.
 135. Małecki J.M.: Wobec kryzysu gospodarczego i społecznego 1980-1988 [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, red. J.M. Małecki, Kraków 2000, s. 254-255.
 136. Małecki J.M.: Wydarzenia 1980 roku w Polsce. Ich charakter, geneza i miejsce w ciągu polskich ruchów rewolucyjnych XVIII-XX wieku [w:] Nauka-religia-dzieje. VI seminarium interdyscyplinarne w Castel Gandolfo 6-9 sierpnia 1990, Kraków 1992, s. 269-290.
 137. Małecki J.M.: Wykład Doktoranta [w:] Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 16-17.
 138. Małecki J.M.: Z przeszłości Krakowa. Warszawa-Kraków 1989.
 139. Małecki J.M.: Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVIII wieku). Próba syntezy [w;] Problemy rozwoju gospodarczego miasta Krakowa, Kraków 1983, s. 5-22.
 140. Murzyn M.: "Winners" and "Losers" in the Game: the Social Dimension of Urban Regenaration in the Kazimierz Quarter in Krakow [w:] Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe, red. G. Enyedi, Z. Kovacs, Pecs 2006, s. 81-106.
 141. Murzyn M.: Changes in the Jewish Quarters in Central Europe after 1989 [w:] Society, Economy, Enviroment - Towards the Sustainable City, red. I. Sagan, D. Smith, Gdańsk 2005, s. 121-134.
 142. Murzyn M.: Heritage Transformation in Central and Eastern Europe [w:] The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Aldershot 2008, s. 315-346.
 143. Murzyn M.: Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century, Yearbook of the International Cultural Centre 2004, nr 13, s. 38-51.
 144. Murzyn M.: Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji. The Central European Experience of Urban Regeneration, Kraków 2007.
 145. Murzyn M.: Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao [w:] Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, red. I. Jażdżewska, Łódź 2002, s. 273-287.
 146. Murzyn-Kupisz M.: Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków 2006 (tekst w języku polskim i angielskim).
 147. Murzyn-Kupisz M.: Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy. Przykład krakowskiego Kazimierza [w:] Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Czepczyński, Gdańsk 2006, s. 63-83.
 148. Murzyn-Kupisz M.: Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz district in Cracow after 1989, "Architektura & Urbanizmus", Bratislava 2004, vol. XXXVIII, nr 3-4, s. 159-173.
 149. Murzyn-Kupisz M.: Culture and Urban Revitalization. The Case of Bilbao, Yearbook of the International Cultural Centre 2003, nr 11, s. 34-43.
 150. Murzyn-Kupisz M.:, Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 65-80.
 151. Piech S.: Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej [w:] Janina Bieniarzówna. W piątą rocznicę śmierci, Kraków 2002, s. 29-42.
 152. Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w krajach Europy Środkowej, red. A. Murzyn-Kupisz, Kraków 2008.
 153. Purchla J.: Krakau unter österreichischen Herrschaft 1846-1918. Faktoren seiner Entwicklung, Wien 1993.
 154. Purchla J.: Kraków prowincja czy metropolia? Kraków 1996.
 155. Purchla J.: "Przyszłość naszej przeszłości", Kurier UEK. Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1(26), styczeń 2009.
 156. Purchla J.: Architekci krakowscy na Politechnice Wiedeńskiej w XIX wieku [w:] Architektura XIX i początku XX wieku, Wrocław 1991.
 157. Purchla J.: Autonomia galicyjska a rozwój Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 roku z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986, s. 77-92.
 158. Purchla J.: Das Erbe Wiens im Schaffen des Krakauer Architekten Jan Zawiejski (1854-1922) [w:] Wien-Krakau im 19. Jahrhundert (Zwei Studien über österreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1866-1914), Wien 1985, s. 47-80.
 159. Purchla J.: Dom po Globusem, Kraków 1988.
 160. Purchla J.: Dziedzictwo a rozwój. Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniach Europy Środkowej [w:] Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, red. K.Broński, J.Purchla, Z. Zuziak, Kraków 1997, s. 9-18.
 161. Purchla J.: Dziedzictwo a transformacja, Kraków 2005.
 162. Purchla J.: Dziewiętnastowieczny Kraków jako problem konserwatorski [w:] Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, red. K. Broński, J. Purchla, Z. Zuziak, Kraków 1997, s. 135-146.
 163. Purchla J.: Economic et Non-economic Factors of Urban Development: International Symposium at the Department of History of Economics, Cracow, 20-21 October, 1983, Urban History Yearbook 1985, s. 94-96.
 164. Purchla J.: Formowanie się środowiska architektów krakowskich w drugiej połowie XIX wieku, Rocznik Krakowski 1988, T. 54, s. 117-136.
 165. Purchla J.: Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 166. Purchla J.: Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W stulecie gmachu Akademii Ekonomicznej, Kraków 1993.
 167. Purchla J.: Haupstadtproblematik. Das polnische Beispiel [w:] Hauptstadt. Historische Perspektiven eines deutschen Themas, München 1995, s. 231-247.
 168. Purchla J.: Historia architektury Krakowa w zarysie, Kraków 2001.
 169. Purchla J.: Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, Biblioteka Krakowska, nr 120, Kraków 1979.
 170. Purchla J.: Jan Zawiejski - architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.
 171. Purchla J.: Konstytucja dla Krakowa. Tradycja i przyszłość krakowskiego samorządu miejskiego, "Znak" 1984, R. 36, nr 1(350), s. 54-71.
 172. Purchla J.: Krakowskie mosty wiślane i ich znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX wieku, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 1981, T. 15, s. 27-40.
 173. Purchla J.: Kraków - prowincja czy metropolia? Kraków 1996.
 174. Purchla J.: Kraków i Lwów: zmienność relacji w XIX i XX wieku [w:] Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej, Kraków 2003, s. 81-90.
 175. Purchla J.: Kraków i Małopolska a metropolitalna przyszłość polskich miast, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 587, Kraków 2002, s. 81-92.
 176. Purchla J.: Kraków w Europie Środka, Kraków 2008.
 177. Purchla J.: Liberalizm i symbolika a powstanie nowoczesnego Krakowa [w:] Kraków na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1983, s. 115-123.
 178. Purchla J.: Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.
 179. Purchla J.: Miasto niepokorne. Znaczenie lat 1945-1956 dla rozwoju Krakowa [w:] Kraków - Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznice urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996, s. 271-286.
 180. Purchla J.: O architekturze krakowskiej połowy XIX wieku, Rocznik Krakowski 1987, T. 53, s. 134-153.
 181. Purchla J.: Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Monografie nr 96, Kraków 1990).
 182. Purchla J.: Rola fundacji w rozwoju Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Z przeszłości Krakowa, red. J.M. Małecki, Warszawa 1989, s. 265-291.
 183. Purchla J.: Schronisko fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ulicy Rakowickiej w Krakowie, Folia Historiae Artium 1983, T. 19, s. 135-152.
 184. Purchla J.: Teatr i jego architekt (Das Theater und sein Architekt), Kraków 1993.
 185. Purchla J.: Wien-Krakau im 19. Jahrhundert (Zwei Studien über österreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1866-1914), Wien 1985, s. 7-46.
 186. Purchla J.: Zagadnienie stołeczności Krakowa na tle polskiej tradycji [w:] Kraków - prowincja czy metropolia? Kraków 1996, s. 27-37.
 187. Rozmowa z kierownikiem Katedry i dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury J. Purchlą: Przyszłość naszej przeszłości, [w:] Kurier UEK. Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1(26), styczeń 2009, s. 6-7.
 188. Schumpeter J.: History of Economic Analysis (1954).
 189. Studia z historii gospodarczej i demografii historycznej. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Hoszowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 70, Kraków 1975.
 190. Szpak J.: Dzieje wsi Sidzina do okresu rozbiorów, "Rocznik Babiogórski" 2001, T. 3, s. 93-116.
 191. Szpak J.: Historia gospodarcza Polski Ludowej z elementami powszechnej historii gospodarczej (1945-1975). Przewodnik metodyczny, Kraków 1979.
 192. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna dla studiów ekonomicznych, Kraków 1994.
 193. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 1997.
 194. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003.
 195. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.
 196. Szpak J.: Inwentaryzacja metryk parafialnych Krakowa z XVI-XIX w. oraz ksiąg stanu cywilnego z pierwszej połowy XIX w. "Studia Historyczne" 1973, R. 16, z. 1, s. 49-67.
 197. Szpak J.: Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI wieku, Kraków 1972.
 198. Szpak J.: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków 1975, s. 120-127.
 199. Szpak J.: Półwiecze działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Kurier UEK. Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1(26), styczeń 2009, s. 4-5.
 200. Szpak J.: Problem wzrostu gospodarczego i efektywności folwarku opartego o pracę najemną w Polsce XVI wieku. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 70, Kraków 1975, s. 67-76.
 201. Szpak J.: Rewolucja cen XVI wieku a funkcjonowanie gospodarki dworskiej w starostwach Prus Królewskich, Kraków 1982 (rozprawa habilitacyjna).
 202. Szpak J.: Studia nad stosunkami rynkowymi w ekonomii malborskiej w XVI wieku, Malbork 1976.
 203. Szpak J.: Wieś a wielkie miasto. Z kontaktów handlowych Sidziny pod Babią Górą z Krakowem w pierwszej połowie XVII wieku [w:] Kraków-Małopolska w Europie Środka, Kraków 1996, s. 99-108.
 204. Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, opracowała A. Powroźnik pod kier. nauk. prof. R. Borowieckiego i prof. J.M. Małeckiego, Kraków 2005.
 205. The Polish Baltic Trade in the 15th-18th Centuries [w:] Poland at the Xl th International Congress of Historical Sciences in Stockholm, Warszawa 1960, s. 117-154.
 206. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykładów w roku akademickim 1939/40, Lwów 1939, s. 48-49.
 207. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958.
 208. W środku Krakowa. Rozmowy z Jackiem Purchlą o jego pasji i jego mieście, red. A. Lejczak, Kraków 2006.
 209. Wadas J.: Stanisław Hoszowski (1904-1987). Bujakowskiej szkoły historycznej ciąg dalszy..., Kraków 2006, maszynopis pracy doktorskiej obronionej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 216 (promotor: prof. Helena Kramarz).
 210. Wiśniewski M: Ludwik Wojtyczko. Krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2003.
 211. Złota Księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2005, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu