BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szulc Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych
The New Normative Regulation of Financial Statements Audit
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 91-105, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość międzynarodowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Badanie sprawozdań finansowych, Krajowa standaryzacja rachunkowości, Biegli rewidenci, Kwalifikacje zawodowe, Etyka zawodowa
International accounting, International Financial Reporting Standard, Audit of financial statement, National standardization of accounting, Authorized auditors, Professional skills, Professional ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo że istnieje system uniwersalnych zasad rachunkowości, rozwiązania ewidencyjne rachunkowości w różnych krajach mają swoją specyfikę. Wynika to z faktu, że ukształtowały się one w konkretnych warunkach historycznych i kulturowych. Globalizacja powoduje konieczność modyfikacji tych rozwiązań w celu ujednolicenia zasad stosowanych w różnych krajach. Głównym celem rachunkowości międzynarodowej jest dążenie do harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości. Podstawowym narzędziem zapewniającym wiarygodność informacji ekonomicznych zawartych w sprawozdaniach finansowych jest badanie przez niezależnego biegłego rewidenta. W artykule dokonano przeglądu bieżących regulacji normatywnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz ich krótkiej oceny. W opracowaniu zwrócono także uwagę na bardzo aktualne przepisy dotyczące edukacji i etyki zawodowych księgowych. (fragment tekstu)

The process of globalization consists in an increasingly general and widespread flow of capital, goods, services and labour between different regions and countries of the world; this leads to an increasingly rational use of natural resources and human potential. Financial statements, the final stage of accounting, are the main source of information for potential investors. In this article, the authors describe and assess international as well as national legal regulations pertaining to the principles for preparing financial statements and their scrutiny by independent auditors. Clearly visible is the constant evolution of normative regulations, whose purpose is to ensure that financial statements present true and fair view of the company. The institution of the independent expert, or auditor, helps improve the reliability of information contained in financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 2010, nr 69.
 2. Elementy rachunkowości, red. A. Jarugowa, Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 1993.
 3. Fałowski W., Nowy Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, „Rachunkowość" 1996, nr 11.
 4. Fedak Z., Normy badania rocznych sprawozdań, „Rachunkowość" 1996, nr 2.
 5. Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., Wymagania edukacyjne wobec biegłych rewidentów a współczesne problemy badania sprawozdań finansowych [w] Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości - zagadnienia dyskusyjne, red. A. Kardasz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Janusz B., Biegli rewidenci o swojej wiedzy i szkoleniach obligatoryjnych, „Rachunkowość Audytor" 2004, nr 4/11.
 7. Jarugowa A., Wprowadzenie do ponadpaństwowych regulacji rachunkowości, Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Rewidentów 1990, nr 2.
 8. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 9. Krzywda D., Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 433, Kraków 1994.
 10. Messner Z., Polski system kreowania kadr biegłych rewidentów na tle rozwiązań światowych, „Rachunkowość Audytor" 2004, nr 4/11.
 11. Micherda B., Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC [w:] Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie, Kraków 2004.
 12. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2004, nr 12.
 13. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i IFAC, Warszawa 2009.
 14. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Stowarzyszenie Księ-gowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 1.1. i II, 2009, t. III, 2010.
 15. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 16. Projekt przygotowany przez Komisję Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, „Rachunkowość" 2006, nr 6.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. Wspólnot Europejskich L 243/1 [w:] A. Stachniak, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - zastosowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, „Rachunkowość" 2006, nr 3.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz.U. nr 140, poz. 1580 z późn. zm.
 19. Sawicki K., Normy zawodowe i normy etyczne jako podstawa działania biegłych rewidentów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1997, nr 43.
 20. Surdykowska ST., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 21. Tymczasowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 1994, nr 15.
 22. Uchwała Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. nr 1426/33/2009, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 2010, nr 69.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 24. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu