BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziem w mieście Krakowie
Cadastral Units as the Basis of Research on the Structure of Land Use in the City of Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 821, s. 145-162, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Jednostka przestrzenno-administracyjna, Struktura przestrzenna
Land use, Administrative spatial units, Spatial structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W badaniach użytkowania ziemi w miastach istotną rolę odgrywają wchodzące w ich skład różne jednostki przestrzenne umożliwiające prowadzenie analizy porównawczej oraz stosowanie różnego rodzaju metod statystyczno-kartograficznych. W artykule przedstawiono proces przemian struktury użytkowania ziemi z uwzględnieniem jednostek katastralnych. Omówiono znaczenie tych jednostek w strukturze przestrzennej Krakowa.

The goal of the article is to assess cadastral units as spatial units for researching the structure of space, including the structure of land use in Cracow. It was on the basis of their genetic coherence that these units were recognised as a research subject. Units of this type include the once separate villages and cities that were successively attached to the oldest part of Cracow, the city centre. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas miasta Krakowa, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa-Wrocław, 1988.
 2. F. Bardel, Miasto Podgórze, jego powstanie i pierwszych 50 lat istnienia, Kraków 1901.
 3. K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza pod Krakowem do XVI w., Kraków 1903.
 4. Z. Bednarz, E. Feliksik, Ginące stanowisko kosaćca syberyjskiego i pełnika europejskiego w Sidzinie koło Krakowa, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 1970, R. 26, z. 6.
 5. K. Bieda, Użytkowanie przestrzeni ulicznej Śródmieścia Krakowa jako problem rewaloryzacji, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1983, t. 17.
 6. B. Blama, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w V dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Kleparz, Instytut Geografii UJ, Kraków 1976, praca magisterska, niepublikowana.
 7. J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1993-1994, t. 26
 8. A. Bojęś, Salwator i jego zagadnienia konserwatorskie, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1995, t. 27.
 9. J. Ciuła, Główne ulice handlowe Starego Miasta w Krakowie, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992, maszynopis.
 10. A. Czyż, B. Lachendrowicz, Przemiany użytkowania przestrzeni miejskiej w centrum starego Podgórza, AR, Kraków 2000, praca magisterska, niepublikowana.
 11. Z. Denisiuk, J. Korzeniak, R. Piecha, Godne ochrony łąki w Opatkowicach pod Krakowem, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 1995, R. 51, z. 4.
 12. R. Dusza, Przemiany użytkowania ziemi w Podgórzu na podstawie opracowań kartograficznych, AR, Kraków 1998, praca magisterska, niepublikowana.
 13. A. Dziedziak, I. Olewińska, Analiza stanu własności nieruchomości w centrum starego Podgórza, AR, Kraków 2000, praca magisterska, niepublikowana.
 14. Z. Górka, Monografia geograficzno-ekonomiczna I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, IG UJ, Kraków 1973, praca doktorska, maszynopis.
 15. Z. Górka, Przemiany funkcjonalne krakowskiej dzielnicy staromiejskiej w okresie transformacji [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Opole 2002.
 16. Z. Górka, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 17. Z. Górka, Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, nr 379, "Prace Geograficzne", z. 38, Prace Instytutu Geograficznego UJ, Kraków 1974, z. 60.
 18. Z. Górka, Koncentracja handlu detalicznego Krakowa w dzielnicy staromiejskiej - Śródmieście, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 1973, t. 6.
 19. Inwestycje na 750-lecie, "Dziennik Polski" 2007, nr 132 (19 142), (Tygodnik Grodzki).
 20. W. Konieczna, Początki Kazimierza (do 1419 r.) [w:] Studia nad przedmieściami Krakowa, Biblioteka Krakowska, nr 94, Druk W.L. Anczyca i Spółki, Kraków 1938.
 21. E. Kuryło, M. Sechorz, Gospodarka ziemią Cystersów na terenie dawnej wsi Mogiła (dzielnica Kraków-Nowa Huta), AR, Kraków 2000, praca magisterska, niepublikowana.
 22. S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia, Rocznik Krakowski, nr 3, Kraków 1900.
 23. B. Luchter, Bilans użytkowania ziemi w mieście Krakowie (stan 31 XII 1983 r), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 326, Kraków 1990.
 24. B. Luchter, Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 470, Kraków 1996.
 25. B. Luchter, Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowie Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588, Kraków 2002.
 26. B. Luchter, Proces przemian użytków rolnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 367, Kraków 1992.
 27. B. Luchter, Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, "Dokumentacja Geograficzna" 1990, z. 2-3.
 28. B. Luchter, Użytkowanie przestrzeni miejskiej VIII dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Kazimierz, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1977, t. 10.
 29. B. Luchter, Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" z 1950 r., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 527, Kraków 1999.
 30. B. Luchter, Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I polowy XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 251, Kraków 1987.
 31. B. Luchter, Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 617, Kraków 2003.
 32. B. Luchter, Wykorzystanie mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" w gospodarce gruntami (na przykładzie Krakowa) [w:] Problemy gospodarki regionalnej, księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Profesora Antoniego Fajferka, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 33. B. Luchter, Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 693, Kraków 2006.
 34. B. Luchter, Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992, na przykładzie centralnej części miasta - byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, Kraków 1994.
 35. B. Luchter, Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Nukowe, AE w Krakowie, nr 483, Kraków 1997.
 36. A. Maksymowicz, Bieżanów - miasto czy wieś?, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1998, t. 30.
 37. D. Malinowska, Użytkowanie ziemi w XV dz. katastralnej miasta Krakowa - Nowa Wieś, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 1971, t. 4.
 38. J. Małecki, Jeszcze o początkach Podgórza i jego nazwie, Rocznik Krakowski, Kraków 1978, t. 49.
 39. M.A. Murzyn, Kazimierz - środkowoeuropejskie doświadczenie rewilitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.
 40. R. Mydel, Przemiany użytkowania przestrzeni miejskiej w III dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Nowy Świat, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1974, t. 7.
 41. R. Mydel, Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 42. R. Mydel, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w XIV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Czarna Wieś, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 1971, t. 4, s. 137-166.
 43. R. Mydel, Użytkowanie przestrzeni północnej części XXXV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Bronowice Małe, Zeszyty Naukowe UJ, z. 396, Prace Geograficzne, z. 39, Prace Instytutu Geograficznego UJ, Warszawa-Kraków 1975, z. 61.
 44. M. Nowakowska, Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie Plant w okresie 1970-1990, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1991, praca magisterska, niepublikowana.
 45. M. Nowakowski, Użytkowanie ziemi w XLVI dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Rybitwy, UJ, Zeszyty Naukowe, z. 480, Prace Geograficzne, Kraków 1977, z. 44, Prace Instytutu Geograficznego UJ, z. 66.
 46. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Swoszowice Południe, "Dziennik Polski" 2007, nr 138 (19 148), (Tygodnik Grodzki).
 47. Ogólne wyniki spisu ludności, domów, budynków i zwierząt domowych w Krakowie z 30.IX.1921 r., Biuro Statystyczne Miasta Krakowa, Kraków 1924.
 48. K. Orzechowski-Oksza, Przewodnik statystyczno-topograficzny obejmujący wszystkie miejscowości w przysiółkami w Królestwie Galicyi i W. X. Krakowskiem i X. Bukowinie, Kraków 1872.
 49. E. Pazder-Cichy, Struktura wizualna śródmieścia - przykład Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1996, t. 28.
 50. E. Pazder-Cichy, Wybrane aspekty środowiska przyrodniczego na przykładzie Śródmieścia Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków 1995, t. 27.
 51. Plany bez rankingu, "Dziennik Polski" 2007, nr 206 (19 216), (Kronika Krakowska).
 52. Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa, Materiały Sesji Naukowej odbytej 17 kwietnia 1999 r., Kraków w dziejach narodu, red. J. Małecki, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2000, nr 19.
 53. G. Prawelska-Skrzypek, Użytkowanie przestrzeni południowej części XXXV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Bronowice Małe, Zeszyty Naukowe UJ, z. 396, Prace Geograficzne, z. 39, Prace Instytutu Geograficznego UJ, Warszawa-Kraków 1975, z. 61.
 54. W. Przegon, Potencjał ekonomiczny i demograficzny miasta Podgórza, AR, Zeszyty Naukowe nr 366, Kraków 2000, Seria: Geodezja, z. 19.
 55. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. nr 37, poz. 454.
 56. Skorowidz Gminny Galicyi opracowanym na podstawie wyników spisu ludności z dn. 31 XII 1900, C.K. Centralna Komisja Statystyczna, Wiedeń 1907.
 57. Skorowidz Gmin Rzeczypospolitej Polskiej: Ludność i budynki: na podstawie tymczasowych wyników II powszechnego Spisu Ludności z dnia 9 XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne, cz. III Województwa Południowe, GUS, Warszawa 1933.
 58. W. Smoleński, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Piasek, Instytut Geografii UJ, Kraków 1976, praca magisterska, niepublikowana.
 59. M. Sobczyński, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w XIX dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Grzegórzki, Instytut Geografii UJ, Kraków 1976, praca magisterska, niepublikowana.
 60. E. Środoń, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w Lobzowie - XVI dzielnicy katastralnej miasta Krakowa, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 1974, t. 7, s. 87-106.
 61. M. Tobiasz, Rozwój przestrzenny Prądnika Białego i Czerwonego, Politechnika Krakowska, Zeszyty Naukowe, nr 13, Architektura, Kraków 1965, z. 14.
 62. Ustawa o planowaniu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, s. 5226-5245.
 63. Użytkowanie gruntów w Polsce w 1931 r., Statystyka Polski, Warszawa 1933, ser. 8, 10.
 64. J. Więcław, Zmiany funkcji dzielnicy Kazimierz w świetle współczesnych przekształceń społeczno-gospodarczych, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, 1996-1997, t. 29-30.
 65. Wolne Królewskie Miasto Podgórze, Plaszów, Ryhitwy, Przewóz: zarys przemian historycznych, red. J. Żółciak, Nakładem Rady Dzielnicy XIII, Kraków 1996.
 66. B. Zborowska, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w VII dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Stradomiu, Instytut Geografii UJ, Kraków 1974, praca magisterska, niepublikowana.
 67. D. Żak, Przemiany użytkowania gruntów w osiedlu mieszkaniowym Kurdwanów, AR, Kraków 1986, praca magisterska, niepublikowana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu