BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe
Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 839, s. 25-52, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Proces informacyjny, Edukacja, System edukacji, Polityka oświatowa, Koszty oświaty, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ustawiczne
Human capital, Information process, Education, Educational system, Education policy, Cost of education, Higher education, Lifelong learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce począwszy od początku transformacji ustrojowej do chwili obecnej. Na podstawie danych statystycznych pochodzących ze źródeł krajowych i międzynarodowych dokonana została analiza nakładów decydujących o strumieniach kapitału ludzkiego. Podjęto również próbę identyfikacji czynników jakościowych, które odegrały znaczącą rolę w akumulacji kapitału ludzkiego w analizowanym okresie. Prezentacja badań empirycznych została poprzedzona wstępem teoretycznym, w którym usystematyzowano wiedzę na temat przebiegu procesu inwestycyjnego, jakim jest rozwój zasobów ludzkich w gospodarce. (fragment tekstu)

The article is an empirical analysis of investments made in human capital, particularly in education, from the commencement of system transformation in Poland until the present. On the basis of statistical data from both national and international sources, expenditures determining the streams of human capital were analysed. The article further attempts to identify the qualitative factors that played a significant role in the accumulation of human capital during this period. Presentation of the empirical data is prefaced by a theoretical section that systematises knowledge on the investment process, which is the development of human resources in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki I. [2004], Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/24.
 2. Blaug M. [1994], Teorie ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 3. De la Fuente A., Ciccione A. [2002], Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Final Report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pompeu Fabra.
 4. Dobija M. [2008], Struktura i koszt kapitału ludzkiego, http//janek.ae.krakow.pl/~zkrach/ pobranie.htm.
 5. Domański S.R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 6. Education at a Glance. OECD Indicators 2006 [2006], OECD.
 7. Eurostat Yearbook, European Communities, Luxembourg, wyd. z lat 2004-2008.
 8. Gabryjelska A., Gadomski P. [2004], Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, „Ekonomista”, nr 5.
 9. Kabaj M. [2004], Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 10. Kruszewski T. [2000], Problem kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej, Gospodarka w Praktyce i w Teorii, nr 1 (6).
 11. Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003 [2004], OECD, Paris.
 12. Lewis W. [2005], Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.
 13. Liberda B. [2005], Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, „Ekonomista”, nr 4.
 14. Mulligan B., Sala-i-Martin X. [2000], Measuring Aggregate Human Capital, „Journal of Economic Growth”, vol. 5, no. 3.
 15. OECD in Figures, OECD Observer, Paris, wyd. z lat 2005-2008.
 16. Ostoj I. [2001], Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem - próba teoretycznego uogólnienia, Studia Ekonomiczne, AE Katowice, nr 18.
 17. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006 [2006], GUS, Warszawa.
 18. Pluta-Olearnik M. [2008], Koncepcja life long learning - wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/33.pdf, 15.01.2008.
 19. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, wydania z lat 1995-2008.
 20. Schultz T.W. [1981], Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Los Angeles.
 21. Sonntag K. [2005], Między konserwatyzmem a innowacyjnością. Jaka jest polityka edukacyjna, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 10.
 22. Stec M., Janas A. [2005], Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.
 23. Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa, z lat 2005-2008.
 24. Szulc T. [2004], Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/24.
 25. Uramek K. [2006], Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.
 26. Zatrudnienie w Polsce 2005 [2005], red. M. Bukowski, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 27. Wiedza a wzrost gospodarczy [2003], red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu