BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską
The Prospects for Growing Innovation in the Polish Economy and its Integration into the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 839, s. 99-116, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Innowacyjność gospodarki, Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Economic growth, Innovation economy, Poland's economic integration with the EU, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie szans na dynamizację procesów innowacyjnych w Polsce, jakie pojawiły się w wyniku akcesji do UE oraz wskazanie warunków efektywnego ich wykorzystania. Autor stawia tezę, że integracja europejska w sposób istotny zwiększa możliwości podniesienia potencjału innowacyjnego nowo przyjętych krajów, nie zapewnia jednakże automatycznego przebiegu procesu konwergencji technologicznej. (…) Dążąc do uzasadnienia tej tezy przedstawiono poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle UE, wskazując na mocne i słabe strony polskiego systemu innowacyjnego. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki stopniu zmiana ekonomicznych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w wyniku włączenia do jednolitego rynku europejskiego wpłynie na skłonność i zdolność przedsiębiorstw do realizacji projektów innowacyjnych. Omówiono również znaczenie polityki innowacyjnej UE dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w Polsce. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of the state of innovation of the Polish economy relative to other EU Member States, looking at the stronger and weaker points of the country’s system of innovation. The author puts forward the thesis that Poland’s integration into the EU and the attendant economic changes for economic entities can have a positive influence on their readiness and ability to realise entrepreneurial innovation, but on the condition that they receive support from the appropriate authorities formulating economic policy. In justifying his position the author identifies opportunities for how Poland can accelerate the closing of its technology gap as it integrates with the EU and he also explains the importance of effective innovation policy appropriate to the pace of technological change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolonek R., Firszt D. [2007], Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 741, Kraków.
 2. European Innowation Scoreboard, 2005, 2006,2007, European Commision.
 3. Firszt D. [2008], Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 786, Kraków.
 4. Francik A. [2003], Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 5. Green Paper on Inovation [1995], Commission of the European Communities, Brussels.
 6. Grosse T. [2007], Nowy program, stare problemy, „CFO Magazyn Finansistów”, wydanie on-line: http://cfo.cxo.pl/artykuly/54264.html, 21.02.2007.
 7. Grossman G.M., Helpman E. [1995], Technology and Trade, „Discussion Paper” No. 1134, CEPR.
 8. Grzybowska B., Juchniewicz M. [2007], Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 9. Karpiński A. [1998], Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 10. Kubielas S. [2004], Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy [w:] Biała Księga 2004, PFSL, Gdańsk-Warszawa.
 11. Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze [2003], red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską [2004], red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 13. Pavitt K. [1987], International Patterns of Technological Accumulation, Croom Helm, London.
 14. Płowiec U. [2003], Lizbońska strategia Unii Europejskiej [w:] Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PWE, Warszawa.
 15. Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych [2006], red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 17. Romer P.M. [1989], Endogenous Technical Change, NBER Working Paper, no 3210, Cambridge.
 18. Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski [2007], red. T. Kalinowski, IBNGR, Gdańsk.
 19. Umiński S. [2000], Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski, „Organizacja i Kierowanie, nr 4 (102).
 20. Weresa M. [2003], Ocena polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 976.
 21. Zienkowski L. [2004], Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki? [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu