BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce
Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 840, s. 229-238, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka informacyjna, Banki komercyjne, Akcjonariusz, System informacji finansowej, Zarządzanie informacją, Informacja w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne
Information policy, Commercial banks, Shareholders, Financial information system, Information management, Information in enterprise, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zanalizowano politykę informacyjną 10 banków komercyjnych o największej łącznej wartości aktywów w Polsce wobec akcjonariuszy. Analizy tej dokonano na podstawie zawartości ich stron internetowych oraz sprawozdania rocznego z 2005 r. i półrocznego raportu z 2006 roku. Skupiono się głównie na polityce informacyjnej wynikającej z tzw. logiki regulacyjnej, czyli postępowania wymaganego przez prawo i zasady postępowania narzucone przez parlament, rząd, nadzór bankowy i rynek kapitałowy oraz tzw. logiki rynkowej polegającej na rozbudowie bodźców do sprawowania dyscypliny rynkowej. W artykule omówiono również regulacje prawne dotyczące zakresu ujawnień przez banki istotnych informacji w porównaniu z tym, co zaleca III filar Nowej Umowy Kapitałowej i wprowadzają przepisy Dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.

The article analyses information policy towards shareholders at the 10 commercial banks with the largest total assets in Poland in the period from June to December 2006 based on the content of their websites and annual report from 2005 and semiannual reports from 2006. Information policy was analysed from two angles: the first as policy resulting from „regulatory logic”, or the policy required by law and the rules of conduct imposed by parliament, government, banking supervisors and the capital market; and the second as “market logic” policy, which goes beyond the orders resulting from the mandatory provisions of law and the recommendations of supervision. While the banks analysed implement an information policy based on regulatory logic, the same cannot be said about the logic of market presence in their policy to inform shareholders. The article also examines the degree of disclosure required of banks under the laws in force in 2006 and compares it with legal regulations of the European Communities and the recommendations of the New Basel Capital Accord. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 2. Dyrektywa 2006/48/WE z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE z 30.06.2006 nr L 177.
 3. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, June 2006 (tekst dostępny na: www.bis.org/publ/bcbsl28.htm).
 4. International Financial Reporting Standards Bound Volume, IASCF, London 2006.
 5. Jackowicz K., Trzeci filar Nowej Umowy Kapitałowej - prezentacja i ocena, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 3.
 6. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 7. Mesner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1971.
 8. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. IASCF, Londyn 2004.
 9. Projekt Uchwały KNB w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (dostępny na stronie: www.bip.mofnet.gov.pl/dokument.php?dzial=652&id=59705 &idp=52957 według stanu na 30.12.2006).
 10. Projekt Uchwały KNB w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu (dostępny jw. według stanu na 30.12.2006).
 11. Projekt Uchwały KNB w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (dostępny jw. według stanu na 30.12.2006).
 12. Projekt z 25.08.2006 r. Ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe (dostępny jw. według stanu na 30.12.2006).
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE z 27.01.2006, nr L 24/1.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. nr 149, poz. 1673, z 2002 r., z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 209, poz. 1744.
 16. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, z 1994 r., z późn zm.
 17. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 184, poz. 1539.
 18. Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu