BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Malina Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy
Research and Development as an Economic Development Factor in the Integrating Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 787, s. 5-31, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Badania i rozwój (B+R), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Postęp techniczny, Strategia lizbońska, Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność gospodarki
Economic development, Research & Development (R+D), Knowledge-based economy, Technical progress, Lisbon Strategy, Innovation economy, Economy competitiveness
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia
United States of America (USA), Japan
Abstrakt
Omówiono wzrost znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym krajów europejskich, jak również trendy związane z pojawieniem się nowoczesnych idei społeczeństwa opartego na wiedzy. Odzwierciedlają one metody pomiaru poziomu innowacyjności w gospodarce stosowane przez UE oraz przedstawiają aktualne rankingi krajów europejskich pod względem zaawansowania technologicznego. W dalszej części artykułu porównano technologiczną konkurencyjność Europy, USA i Japonii, a także obecne zagrożenia oraz perspektywy dla Europy w obliczu dynamicznego wzrostu gospodarczego Chin i Indii.

In this article, the authors present the growing importance of science in the economic development of European countries as well as trends connected with the emergence of modern concepts of a knowledge-based society. They outline EU methods for measuring the level of innovativeness in an economy and present the current ranking of European countries in terms of technological advancement. In a later part of the article, the authors compare the technological competitiveness of Europe, the USA and Japan, and present the threats and prospects for Europe in the face of China and India's dynamic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 5150, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Aho E., Tworzenie innowacyjnej Europy, http://ec.europa.eu/invest-in-research/ action/2006_ahogroup_en.htm, grudzień 2006.
 2. Analiza zmiany wydajności w UE i USA. (Ogólna perspektywa poziomu gospodarki i przemysłu), Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Gospodarka i Finanse, lipiec 2004 r. (cz. I), „Monitor Europejski” 2004, nr 8.
 3. Arundel A., Hollanders H., Innovation Strengths and Weaknesses, European Trend Chart on Innovation, 5.12.2005, European Commission, Brussels 2005.
 4. Cookson C., R&D Spending Falling Further behind Target, „Financial Times”, 26.10.2005.
 5. Departament Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Strategia zwiększenia nakładów na działalność „B + R” w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, Warszawa, marzec 2004.
 6. Dobraczyński M., Chiny jako nowy czynnik w globalnym układzie sił ekonomiczno-politycznych [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 7. Employment and Productivity Differences between the EU and the USA, Information note for members of the Economic Policy Commitee, Brussels, II-A-I/Ww d 2004.
 8. European Commission Innovation Scoreboard 2005, http://trendchart.cordis.ln/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf, grudzień 2006.
 9. European Innovation Scoreboard 2005, Comparative Analysis of Innovation Performance, www.trendchart.org, grudzień 2006.
 10. Grosse T., Polska wobec Strategii Lizbońskiej, „CFO Magazyn Finansistów”, 20.06.2006; http://cfo.cxo.pl/artykuly/52159.html, grudzień 2006.
 11. Gwiazda A., Innowacyjność - słaba strona Unii Europejskiej?, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 4(173).
 12. Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2003.
 13. Hollanders H., Arundel A., Innovation and Economic Performance, European Innovation Scoreboard 2005, European Commission 2006.
 14. Innobarometer - Impact of Innovation Demand, European Innovation Scoreboard 2005, European Commission, Luxembourg 2006.
 15. Knast J., Polityka innowacji w Polsce - zbieżność z celami Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 6(175).
 16. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie, Dokument Komisji przygotowany na październikowe spotkanie szefów rządów i państw, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 20.10.2005, COM (2005) 525 końcowy.
 17. Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie polityki innowacyjnej, Bruksela, 11.03.2003.
 18. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005. European Trend Chart on Innovation, 20.05.2005, M. Sajeva, D. Gatelli, S. Tarantola, H. Hollanders, European Commission, Luxembourg 2006.
 19. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 20. Moszkowicz K., Moszkowicz M., Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym (materiały konferencji naukowej), red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.
 21. National Science Foundation, National Patterns of R&D Resources 2004, www.nsf.gov/ statistics, grudzień 2006.
 22. Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD: Raport 2005, www.oecd.org, grudzień 2006.
 23. Piotrowski J., Droga do Lizbony - Raport J. Pisani-Ferry’ego i A. Sapira, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 3(172).
 24. Pisani-Ferry J., Sapir A., Last Exit to Lisbon, http://www.bruegel.org/index.php?pid=73, grudzień 2006.
 25. Puślecki Z., Problemy funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską [w:] Integracja a globalizacja, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Materiały konferencyjne, t. 2, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 26. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, AE w Krakowie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.
 27. Zienkowski L., Gospodarka „oparta na wiedzy” - mit czy rzeczywistość? [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2003.
 28. The 2006 EU Industrial R+D Investment Scoreboard, European Commission, Luxembourg 2006.
 29. 2005 R&D Scoreboard, http://trendchart.cordis.ln/scoreboards/scoreboard2005/pdf/ EIS%202005.pdf, grudzień 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu