BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwoth-Zielińska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Tendera-Właszczuk Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE
The Evolution of Police and Judicial Co-operation in Regard to Criminal Matters in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 787, s. 199-214, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Jednolity rynek wewnętrzny, Przestępczość, Zwalczanie przestępczości, Sądownictwo, Prawo karne, Współpraca międzynarodowa, Współpraca sądowa, Państwa członkowskie
European Single Market, Crime, Crime prevention, Judicature, Criminal Law, International cooperation, Judicial cooperation, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Stworzenie jednolitego rynku w ramach Wspólnot Europejskich, a w szczególności swobodny przepływ towarów, ludzi i kapitału, doprowadziło do niekontrolowanego przepływu nielegalnych towarów (narkotyków, broni), a także prania brudnych pieniędzy, handlu ludźmi, pornografii oraz na swobodny przepływ zorganizowanych grup przestępczych. Ponieważ zjawiska te nasiliły się, konieczne stało się podjęcie wspólnych działań przez państwa członkowskie UE. W artykule przedstawiono ewolucję współpracy sądowej i policyjnej państw europejskich w sprawach karnych.

The creation of a single market within the European Communities and, in particular, the free movement of goods, labour and capital, has given rise to the uncontrolled movement of illegal goods, including drugs and weapons, as well as money-laundering, people trafficking, pornography, and the unrestricted movement of criminal gangs. Because these phenomena have intensified, it has become necessary for Member States of the European Union to undertake joint measures. In this article, the authors trace the evolution of police and judicial co-operation over criminal matters in EU Member States, whose purpose is to combat such phenomena as: organised crime, terrorism, corruption, drugs trafficking, people trafficking, and crimes against children. The authors analyse the beginnings of cooperation in regard to preventing and combating crime, the regulations introduced under the Maastricht and Amsterdam Treaties, and the European Union summits in Vienna and Tampere devoted to these issues. They also present EU institutions operating in the area of security and justice and describe the tasks of these institutions in regard to combating crime in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. 2626 Council Meeting, Justice and Home Affairs, Press Release, provisional version, 14894/04 presse 332.
 2. Benyon J. i in., Police Co-operation in Europe: An Investigation, Scarman Centre, University of Leicester, Leicester 1993.
 3. Boer M. den, Europe and the Art of International Police Co-operation: Free Fall or Measured Scenario? [w:] Legal Issues of the Maastricht Treaty, red. D. O’Keeffe, P. Twomey, Chancery, London 1994.
 4. Boer M. den, Wallace W., Justice and Home Affairs [w:] Policy-Making in the European Union, red. H. Wallace, W. Wallace, Oxford University Press, Oxford 2000.
 5. COM (2001) 257 końcowy z 23 maja 2001, http://www.wsisw.natolin.edu.pl/wsisw/wsisw.nsf/viewDOC/AGRK-6PGEMF/$FILE/com2001_0257-freedom_of_movement.pdf, 30.11.2006.
 6. COM (2004) 401 final, SEC (2004) 680; SEC (2004) 693, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Area of Freedom, Security and Justice: Assessment of the Tampere Programme and Future Orientations, Bruksela, 2 czerwca 2004 r.
 7. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
 8. Hoppe Ch., Międzynarodowa współpraca policyjna w Europie, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 14, www.gazeta.policja.pl/archiwum/1404/s10al.html, 30.11.2006.
 9. Occhipinti J.D., The Politics of EU Police Cooperation - Towards a European FBI?, Lynne Rienner Publishers, Washington 2003.
 10. Peek J., International Police Cooperation within Justified Political and Judicial Frameworks: Five Thesis on TREVI [w:] The Third Pillar of the European Union, red. J. Monar, R. Morgan, European Interuniversity Press, Bruksela 1994.
 11. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Europejskie, t. III, Lublin 1999.
 12. Sołtyk R., Bruksela, „Gazeta Wyborcza”, 19.07.2004.
 13. The European Union after the Treaty of Amsterdam, red. J. Monar, W. Wessels, Continuum, London 2001.
 14. The Hague Programme - Strengthening Freedom, Security and Justice in the EU, nr 13302/2/04, 22 October Draft, Annotated by Professor Steve Peers, University of Essex.
 15. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, OJ C 310, 16 grudnia 2004 r., pkt. 1-474.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu