BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Chwiałkowski Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Sposoby zagospodarowania odpadów z poli(tereftalanu etylenu)
On the Methods of Polyethylene Terephthalate Waste Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 841, s. 5-22, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Odpady, Tworzywa sztuczne, Opakowania PET, Gospodarka odpadami
Industrial commodities, Wastes, Plastics, PET Packaging, Waste management
Abstrakt
Ogromne ilości wytwarzanych na całym świecie odpadów z opakowań PET pociąga za sobą problemy z jego składowaniem. Jedną z metod zarządzania gospodarką odpadami jest ich przetwarzanie w celu uzyskania dobrej jakości mikroporowatych materiałów węglowych. Są one stosowane do usuwania zanieczyszczeń organicznych, takich jak trichlorometan lub fenolu z wody. Ta metoda zarządzania odpadami PET pozwala rozwiązać wiele problemów ekologicznych - zmniejszyć ilość odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, oczyszczać wodę lub ścieki. Również ze względu na łatwość pozyskania prekursorów tych adsorbentów, po procesie adsorpcji można łatwo poddać je odzyskowi energetycznemu. W pracy przedstawiono przegląd literatury nt. stosowanych obecnie na całym świecie metod zarządzania odpadami PET, w tym chemicznych i termicznych metod recyklingu oraz metod pozyskiwania materiałów węglowych z odpadów opakowaniowych wykonanych z politereftalanu etylenu.

Huge amounts of waste PET packaging that are generated all over the world entail problems with its landfilling. One of the methods for managing such waste is its processing to obtain good quality microporous carbon materials. They are used to remove organic impurities, such as trichloromethane or phenol, from water. This method of PET waste management makes it possible to resolve many ecological problems - to decrease the amount of waste sent to landfills, to purify water or sewage. And as the precursors of these adsorbents can easily be obtained, after completing the adsorption process they may be subjected to the energy recovery process. The paper presents the methods of PET waste management, currently used around the world, including material, chemical and thermal recycling methods and the energy recovery process. The methods for obtaining carbon materials from waste packaging made from polyethylene terephthalate are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Almazán-Almazán M.C., Pérez-Mendoza M., López-Domingo F.J., Fernández-Morales I., Domingo-García M., López-Garzón F.J., A New Method to Obtain Microporous Carbon from PET: Characterization by Adsorption and Molecular Simulation, "Microporous and Mesoporous Materials" 2007, vol. 106.
 2. Banasiak J., Nowakowski K., Rynek butelek z PET, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, Warszawa 2001.
 3. Bielski W.N., PET w ogrodach królowej Bony, "Przegląd Techniczny" 2005, nr 10-11.
 4. Czajka K., Mokrzycki E., Uliasz-Bochenczyk A., Zasoby energetyczne odpadów, Materiały II Sympozjum "Energia z odpadów", Sopot, marzec 2000, http://www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zgospod/pub-pdf/zasoby%202000.pd f.
 5. Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz.Urz. UE z dnia 18.02.2004, L 47/26.
 6. Fernández-Morales I., Almazán-Almazán M. C., Pérez-Mendoza M., Domingo-García M., López-Garzón F.J., PET as Precursor of Micro porous Carbons: Preparation and Characterization, Microporous and Mesoporous Materials, vol. 80, 2005.
 7. Gryta M., Morawski A.W., Otrzymywanie węgli syntetycznych z odpadów poli(tereftalanu etylenu) - PET, "Karbo. Energochemia. Ekologia" 1998, t. 43 (5).
 8. Jałowiec J., PET-y na ścieżkach Bony, "Gazeta Wyborcza" 2004,4-5 września 2004 r.
 9. Kartel M.T., Sych N.Y., Tsyba M.M., Strelko V.Y., Preparation of Porous Carbons by Chemical Activation of Polyethyleneterephthalate, "Carbon" 2006, vol. 44.
 10. Kijeński J., Polaczek J., Recykling odpadów tworzyw sztucznych w Polsce - wczoraj, dziś, jutro, "Inżynieria Materiałowa" 2005, nr 1.
 11. Kijeński J., Ściążko M., Odpady z tworzyw sztucznych jako surowiec do produkcji wodoru, "Chemik" 2007, nr 1.
 12. Kowalska E., Recykling tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej, "Przemysł Chemiczny" 2007, t. 86/4.
 13. Kozłowski E., Krop E., Czachowska-Kozlowska D., Wiatowski M., Procesy rozkładu zużytych tworzyw sztucznych, "Przemysł Chemiczny" 2005, t. 84/12.
 14. Laszlo K., Characterization and Adsorption Properties of Polymer-based Microporous Carbons with Different Surface Chemistry, "Microporous and Mesoporous Materials" 2005, vol. 80.
 15. László K., Bóta A., Nagy L.G., Cabasso I., Porous Carbon from Polymer Waste Materials, "Colloids and Surfaces" 1999, vol. 151.
 16. László K., Tombácz E., Josepovits K., Effect of Activation on the Surface Chemistry of Carbons from Polymer Precursors, "Carbon" 2001, vol. 39.
 17. Marzec M.I., Morawski AW., Odpadowy poli(tereftalanu etylenu) (PET) prekursorem węgla aktywnego, "Inżyniera i Ochrona Środowiska" 2002, nr 5.
 18. Marzec M., Tryba B., Kalenczuk R.J., Morawski A.w., Poly(ethylene terephthalate) as a Source for Activated Carbon, "Polymers for Advanced Technologies" 1999, vol. 10.
 19. Marzec M.I., Tryba B.A., Kaleńczuk R.J., Morawski AW., Węgiel aktywny do adsorpcji zwiqzków organicznych z wody otrzymany z odpadowego p poli(tereftalanu etylenu) - PET, "Karbo" 1999, nr 44 (1).
 20. Marzec M.I., Tryba B.A., Kaleńczuk R.I., Morawski AW., Węgle aktywne z odpadowego PET do adsorpcji trihalomelanów (THMs) z wody, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2001, nr 6.
 21. Megiel E., Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu), Materiały do ćwiczeń, http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Megiel/24wst.pdf.
 22. Para J.B., Ania C.O., Arenillas A., Rubiera F., Pis J.J., High Value Carbon Materials from PET Recycling, "Applied Surface Science" 2004, vol. 238.
 23. Polaczek J., Machowska Z., Recykling termiczny [w:] Recykling materiałów polimerowych, red. AK. Błędzki, WNT, Warszawa 1997.
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, Dz.U. nr 109, poz. 752.
 25. Szostak M., Recykling politereftalanu etylenu - PET, "Opakowanie" 2005, nr 6.
 26. Świątkowski A., Padée A., Możliwość wytwarzania węgli aktywnych z odpadów poli(tereftalanu etylenu), "Ecological Chemistry and Engineering" 2007, vol. 14
 27. Świątkowski A., Padée A., Recykling PET, "Recykling" 2008, nr 5.
 28. Tworzywa sztuczne. Poradnik, WNT, Warszawa 2000.
 29. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. nr 62, poz. 628.
 30. Węgiel kamienny, red. A. Czapliński, Wydawnictwo AGH, Kraków 1994.
 31. Żakowska H., Recykling materiałowy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Opakowanie" 2007, nr 6.
 32. Żakowska H., Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2008, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu