BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski
Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 63-77, bibliogr. 39 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Strefa euro, Integracja finansowa, Rynek pieniężny, Rynek kapitałowy
Eurozone, Financial integration, Money market, Capital market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Umiędzynarodowianie się gospodarek oraz zacieśniająca się współpraca w skali regionalnej i globalnej w dużej mierze determinowały zmiany zachodzące na światowych rynkach finansowych. Proces integracji finansowej w ramach Unii Europejskiej jest częścią szerszego procesu globalizacji i liberalizacji gospodarki światowej. Wprowadzenie w 1999 r. wspólnej waluty euro stworzyło dodatkowo okazję do intensyfikacji tego procesu. Integracja finansowa jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Ze względu na wielość uwarunkowań, które to determinują, nie jest możliwe naświetlenie ich wszystkich. W związku z powyższym w artykule syntetycznie scharakteryzowano proces integracji rynków finansowych w strefie euro, skupiając się jedynie na dwóch ich głównych segmentach operacyjnych, tj. rynku pieniężnym i rynku kapitałowym. W ramach omawianych segmentów, uszczegóławiając, wyodrębniono dodatkowo największe subsegmenty - rynki, przyjmując jako kryterium w wąskim ujęciu przedmiotowym rodzaj występujących na tych rynkach cząstkowych instrumentów. (abstrakt autora)

The internationalisation of economies and the deepening of cooperation on a regional and global scale have determined to a large extent changes on global financial markets. The process of financial integration within the European Union is, therefore, a part of a broader process of globalisation and liberalisation of the world economy. The introduction in 1999 of a common currency, the euro, has created a unique opportunity to step up this process. Financial integration is an extremely complex phenomenon. Due to the multiplicity of determining conditions, it is impossible to highlight them all. Accordingly, the article characterises synthetically the financial market integration process in the euro area by focusing only on two of their main operating segments, i.e. money markets and capital markets. Within these segments the largest sub-segments - markets - have been characterised, taking as a criterion in its narrow definition the type of partial instruments occurring on these markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Abad P., Chuliá H., Gómez-Puig M. [2009], EMU and European Government Bond Market Integration, ECB, Working Paper Series, No. 1079.
 2. Baele L. et al [2004], Measuring Financial Integration in the Euro Area, ECB, Occasional Paper Series, No. 14.
 3. Bartram S.M., Taylor S.J., Wang Y. [2006], The Euro and European Financial Market Dependence, Department of Accounting and Finance, Lancaster University.
 4. Berben R.P., Jansen W.J. [2005], Bond Market and Stock Market Integration in Europe, DNB Working Paper, No. 60.
 5. Bernhard T. [2008], Integracja rynku pieniężnego w strefie euro, "Bank i Kredyt", nr 4.
 6. Cappiello L., Kadareja A., Manganelli S. [2008], The Impact of the Euro on Equity Markets, ECB, Working Paper, No. 906.
 7. Cappiello L. et al. [2006], The Impact of the Euro on Financial Markets, ECB. Working Paper, No. 598.
 8. de Bondt G.J. [2007], The Role of the Euro on the Corporate Bond Markets in the Euro Area, "Journal of Financial Transformation", Vol. 19.
 9. de Jong H., van den Berg B., van de Wijngaert R. [2000], The Euro's Impact on Money and Capital Markets, ABN AMRO Bank.
 10. de Larosiere J. [2009], Report, Brussels.
 11. Dębski W. [2005], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
 12. Euro Money Market Study 2008 [2009], European Central Bank, Frankfurt am Main.
 13. Financial Integration in Europe [2009], European Central Bank, Frankfurt am Main.
 14. Galati G., Tsatsaronis K. [2001], The Impact of the Euro on Europe's Financial Markets, Bank for International Settlements, Working Paper, No. 100.
 15. Gaspar V., Hartmann P. [2005], The Euro and Money Markets Lessons for European Financial Integration [in:] The Euro at Five: Ready for a Global Role?, ed. A.S. Posen, The Peterson Institute for International Economics, Special Report, No. 18.
 16. Giofré M. [2008], EMU Effects on Stock Markets: From Home Bias to Euro Bias, "International Research Journal of Finance and Economics", Issue 15.
 17. Indicators of financial Integration in the Euro Area [2005], European Central Bank, Frankfurt am Main.
 18. Integracja europejskiego rynku finansowego - Zmiana roli banków krajowych [2005], red. E. Balcerowicz, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 80.
 19. Iwanicz-Drozdowska M. [2007a], Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 1.
 20. Iwanicz-Drozdowska M. [2007b], Konglomeraty finansowe, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 6.
 21. Jappelli T., Pagano M. [2008], Financial Market Integration under EMU, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Economic Papers, No. 31.
 22. Kachniewski M. [2008], Wspólny pieniądz a integracja rynków finansowych. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 7.
 23. Karlinger L. [2002], The Impact of Common Currencies on Financial Markets: A Literature Review and Evidence from the Euro Area, Bank of Canada, Working Paper, No. 35.
 24. Knight M.D. [2008], The Euro as a Catalyst for Global Financial Market Deepening, Bank for International Settlements, Brussels.
 25. Kowalak T. [2006], Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Twiger, Warszawa.
 26. Kowalak T. [2007], Integracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 3.
 27. Lane P.R. [2008], EMU and Financial Integration, Institute for International Integration Studies, Discussion Paper, No. 272.
 28. Laopodis N.T. [2008], Government Bond Market Integration within European Union, "International Research Journal of Finance and Economics", Issue 19.
 29. Marchewka-Bartkowiak K. [2008], Rynek skarbowych papierów wartościowych w strefie euro, "Bank i Kredyt", nr 10.
 30. Pawłowicz L., Wierzba R. [2007], Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 8-9.
 31. Piech K. [2007], Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt", nr 4.
 32. Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej [2006], red. L. Pawłowicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 33. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej [2009], NBP, Warszawa.
 34. Rola EBC i eurosystemu w europejskiej integracji finansowej [2006], "Biuletyn Miesięczny", nr 5.
 35. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. [2008] , NBP, Warszawa.
 36. Szczerbak M., Misiórski J., Pochopień G. [2009], Wpływ przyjęcia przez Polskę euro na strategię zarządzania długiem skarbu państwa [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze część VI, NBP, Warszawa.
 37. Trichet J.C. [2005a], Financial Markets Integration in Europe: the ECB's View, Speech at the 9th European Financial Markets Convention Federation of European Securities Exchanges, Brussels.
 38. Trichet J.C. [2005b], The Eurosystem and the Integration of European Financial Markets, Speech at the 50th Anniversary of ACI - The Financial Markets Association, Paris.
 39. Wieczorkiewicz A., Dąbrowska K., Gruszczyński M. [2005], Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego na tle doświadczeń unijnych, "Studia Europejskie", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu