BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Instrumenty pochodne. Problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 862, s. 155-166, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Regulacje prawne, Instrumenty finansowe
Derivatives, Legal regulations, Financial instruments
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie problemów związanych z definiowaniem i klasyfikacją instrumentów pochodnych występujących w aktach prawa wspólnotowego i polskiego dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz ich wstępna analiza porównawcza i ocena, dokonane na podstawie kryterium uniwersalizmu definicji. Cechą charakterystyczną definicji instrumentu pochodnego stanowiącą o jej uniwersalnym charakterze jest:
 • opracowanie definicji na wspólnych dla wszystkich instrumentów pochodnych cechach wynikających z ich specyfiki finansowo-ekonomicznej,
 • niestosowanie zamkniętego katalogu instrumentów pochodnych ani instrumentów bazowych.
Analizowane definicje będą oceniane według wymienionych kryteriów. (fragment tekstu)

The author presents issues in defining derivatives in both community and Polish law brought about by the fast development of the market for these instruments and the Commission’s reluctance to take a universal approach to defining them, which would depend on a definition that included all the common characteristics of derivatives, resulting from their financial-economic specifics and not using a closed catalogue of derivatives or the underlying instruments. Such a policy may lead to problems with transposing EU law on the financial instruments market on member states, including Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/ EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.Urz. UE L 145 z 30 kwietnia 2004.
 2. Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, Dz.Urz. UE L 141 z 11 czerwca 1993.
 3. Projekt z dnia 16 marca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (www.mf.gov.pl/_files_/ bip/bip_projekty_aktow_prawnych/fi/kapitazzowy).
 4. Romanowski M., Papiery wartościowe emitowane w serii a pojecie oferty publicznej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 3.
 5. Rozporządzenie Komisji WE nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Dz.Urz. UE L 241 z 2 września 2006.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, Dz.U. z 2006 r. nr 2, poz. 8.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu