BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mituś Ambroży (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Istota wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej
Conducting Public Activities in Municipal Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 868, s. 125-146, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Samorząd terytorialny, Zamówienia publiczne, Działalność gospodarcza
Public utilities, Local government, Public procurement, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarka komunalna to tylko pewien wycinek działalności jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te wykonują zadania z zakresu gospodarki komunalnej, samodzielnie i niezależnie od innych podmiotów państwowych oraz w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednostka decydując o sposobie i formach prowadzenia tej gospodarki powinna zawsze brać pod uwagę to, czy wykonując zadania przy pomocy własnych jednostek, nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

Municipal governance is only one part of local government operations, which include a variety of different economic, non-economic, and administrative activities. Responsibilities in municipal governance as a public service are carried out in the interest of all, for the welfare of the local community. The means and forms of municipal governance differ both in particular local government units, and in those same units over time. In choosing the means and forms of carrying out their responsibilities, local government units consider many factors (including social, management, and economic ones), but above all they consider the aims and functions a task being realised is meant to achieve.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński С., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2002.
 2. Blicharz J., Zakres znaczeniowy pojęcia "zadania publiczne", Przegląd Prawa i Administracji 2005, nr 71.
 3. Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 4. Chmaj M., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005.
 5. Czarnik Z., Glosa, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 5.
 6. Czarnow S., Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10.
 7. Europejska karta samorządu terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 г., Dz.U. z 1994 г., nr 124, poz. 607.
 8. Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003.
 9. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 10. Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P. Chmielnicki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 11. Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Łódź 2007.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 г., nr 78, poz. 483.
 13. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 14. Płonka-Bielenin K., Zakres pojęcia "zadania publiczne" i próba określenia istoty ich realizacji przez organizacje pożytku publicznego, "Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2008, nr 2.
 15. Postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 19 października 1999 r., III CZ 112/99; OSNC 2000/4 poz. 78.
 16. Postanowienie z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CZ 90/2003 niepubl.
 17. Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicą urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
 18. Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P., Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, "Finanse Komunalne" 1997, nr 2.
 19. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, Dz.U. z 2006 r., nr 116, poz. 783.
 20. Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Łódź 2007.
 21. Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 7-8.
 22. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 23. Szostak R., Glosa, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 1-2.
 24. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tj.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 30. Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2003 r., nr 19, poz. 101.
 31. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873.
 32. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. z 2003 r., nr 139, poz. 1323.
 33. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759.
 34. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, Dz.U. z 2006, nr 191, poz. 1411.
 35. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331.
 36. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
 37. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 38. Uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 30 listopada 1992 r., III CZP 134/92; OSNCP 1993/5 poz. 79.
 39. Uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 9 marca 1993 r., III CZP 156/92; OSNCP 1993/9, poz. 152.
 40. Uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 6/95; OSNC 1995/5 poz. 72.
 41. Uchwała SN - Izba Cywilna z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 124/2005; OSNC 2006/12, poz. 201.
 42. Uchwała TK z dnia 27 września 1994 r., W. 10/93; ОТK z 1994 r., z. 2, poz. 46.
 43. Uchwała TK z dnia 12 marca 1997 r., W. 8/96; OTK ZU 1997/1, poz. 15.
 44. Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., II GSK 105/2005; ONSAiWSA 2006/2, poz. 62.
 45. Wyrok NSA z dnia 16 maja 2006 r., II OSK 288/06.
 46. Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 30 marca 1994 r., SA/Lu 224/93.
 47. Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 30 listopada 1999 r., SA/Bk 1354/98.
 48. Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2003 r., SA/Gd 1968/2002.
 49. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., III SA/Wa 2445/05.
 50. Zawicki M., Mazur S., Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów, wyd. II, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 51. Zdyb M., Służba publiczna [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicą urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu