BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r.
Chosen Aspects of the Analysis of Spatial Diversity of Wages in Poland in 2005
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 817, s. 79-93, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie płac, Przeglądy płacowe, Poziom płac, Struktura płac, Analiza korelacji, Analiza regresji, Analiza wielowymiarowa
Wage differential, Earnings overview, Wage level, Wage structure, Correlation analysis, Regression analysis, Multi-dimensional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym było zanalizowanie zróżnicowania przestrzennego płac w 2005 r. między poszczególnymi województwami. Uwzględniono również zróżnicowanie płac w województwach ze względu na płeć, zawód i wykształcenie pracowników. W badaniach empirycznych wykorzystano m.in. jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. W artykule przedstawiono zmienne istotnie wpływające na poziom płac w Polsce. Zastosowano w tym celu analizę korelacji i regresji. Następnie, wykorzystując metody analizy wielowymiarowej, przeprowadzono grupowanie województw pod względem wyselekcjonowanych cech społeczno-gospodarczych. Pozwoliło to określić, na ile skład utworzonych grup województw jest zgodny z odpowiednią mapą wysokości płac. W badaniach posłużono się danymi pochodzącymi z Roczników Statystycznych Województw 2006 oraz danymi z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (PGSS) przeprowadzonego w 2005 r. przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na losowej próbie 2106 dorosłych Polaków. Część przeprowadzonych analiz odnosi się do przeciętnych wynagrodzeń brutto, a część obliczeń wykonano z wykorzystaniem płac netto. Wynika to z dostępności i struktury danych pochodzących z różnych źródeł. Należy przy tym zauważyć, że wynagrodzenie netto jest lepszą podstawą do określenia siły nabywczej płac, zatem jest ono bardziej odpowiednie do prowadzenia analiz porównawczych. (fragment tekstu)

A difference in wages between particular regions of Poland has been observed for many years. These differences are determined by geographical, historical (cultural) and institutional factors. The aim of the article is to examine to what extent the spatial differentiation of wages between various voivodships occurred in 2005. Wage differences by voivodsip according to gender, profession and educational level of employees were aslo examined. Single-factor analysis of variance ANOVA was among the methods used in the empirical research. The article also introduces variables that have an essential influence on wage levels in Poland. Correlation and regression analysis were used for this purpose. Multidimensional analysis was then employed to group voivodships according to selected socio-economic features. This enabled the assessment that would indicate to what extent the composed groups of voivodships are compatible with an appropriate "map of the size of wages". The figures are drawn from both the 2006 voivodship statistical yearbook and data from the Polish General Social Poll (PGSS) carried out in 2005 by the Institute of Social Studies of Warsaw University on a random sample group of 1277 adult Poles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichomski B. (kierownik tematu), Jerzyński T., Zieliński ML, Polskie generalne sondaże społeczne - skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2005, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
  2. Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  3. Kwiatkowski E. i in., Procesy dostosowawcze na rynku pracy jako czynnik konsolidacji reform rynkowych w Polsce, Studia i Analizy, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu