BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa)
The Use of City Blocks to Study Changes in Land Use, with Reference to Kraków
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 645, s. 83-102, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Planowanie przestrzenne miasta
Land use, Town spatial planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny zmian użytkowania ziemi w oparciu o jednostki przestrzenne nazywane blokami urbanistycznymi. Do analizy porównawczej wybrano 3 byłe dzielnice katastralne miasta Krakowa (Śródmieście, Podgórze i Bronowice Wielkie). Zaprezentowano wady i zalety badań w oparciu o bloki urbanistyczne

The paper attempts to assess the process of change in land use. It employs small area units, city blocks; these are spaces usually delimited by a quadrilateral of streets. Since the old administrative districts or the local government districts created in 1991 have changed through time and thus are not comparable spatially, the use of city blocks for such an analysis seems justified, particularly for parts of Kraków with a fixed urban scheme in which the street layout is no longer changing. Urban development can be studied comparatively using the old precincts of the Kraków city land record office, that is, the former towns and yvillages that have been successively annexed to historical Kraków, which is the land within the Planty promenade. The central areas of these entities usually preserve their original urban plans and along with them the street layouts, but the peripheries of the old precincts, built upon after annexation, have newly formed city blocks. This makes spatial comparison difficult. More precise research could be done on the basis of particular survey plots, or the individual buildings comprising city blocks; they change through time to a greater degree, however, and thus are less comparable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegajło W., L'utilisation du sol dans le district Gdańsk, Documentation Geographique, 1961, z. 6a.
 2. Biegajło W., Użytkowanie ziemi w powiecie gdańskim (Pruszcz Gdański), Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1960, z. 1.
 3. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14, Prace Instytutu Geografii, nr 36.
 4. Bromek K., Zarys historycznego i terytorialnego rozwoju Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1975, t. 8.
 5. Bromek K., Mydeł R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1972, t. 5
 6. Czyż A., Lachendrowicz B., Przemiany użytkowania przestrzeni miejskiej w centrum starego Podgórza, praca magisterska, maszynopis, AR, Kraków 2000.
 7. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1993.
 8. Dubel K., Przeglądowa mapa użytkowania ziemi i jej interpretacja na przykładzie pow. Brzeg, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Opole 1973.
 9. Dubel K., Warunki przyrodnicze a użytkowanie ziemi na przykładzie województwa opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Opole 1973.
 10. Dusza R., Przemiany użytkowania ziemi w Podgórzu na podstawie opracowań kartograficznych, praca magisterska, maszynopis, AR, Kraków 1998.
 11. Górka Z., Monografia geograficzno-ekonomiczna I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa -Śródmieście, praca doktorska, maszynopis, Kraków 1973.
 12. Górka Z., Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1974, nr 379, Prace Geograficzne, z. 38, Prace Instytutu Geografii, z. 60.
 13. Górka Z., Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej Polski [w:] Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej", pod red. J. Kaczmarka, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Osadnictwa i Ludności, PTG, Łódź 1994.
 14. Grocholska J., Bilans użytkowania ziemi w Polsce (według stanu na dzień 31 XII 1970), cz. 2, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1973, z. 4.
 15. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, 1974, t.46.
 16. Grocholska J., Ogólne proporcje w strukturze użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1976, z. 3.
 17. Guzik C., Z zagadnień użytkowania ziemi w powiecie bocheńskim, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1967, nr 165, Prace Geograficzne, z. 15, Prace Instytutu Geografii, nr 37.
 18. Jelonek A., Z badań nad użytkowaniem ziemi w powiecie limanowskim, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1961, nr 43, Prace Geograficzne, z. 4, Prace Instytutu Geografii, nr 26.
 19. Jelonek A., Górka Z., O tematyce prac magisterskich z zakresu geografii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1977, nr 480, Prace Geograficzne, z. 4, Prace Instytutu Geografii, z. 66.
 20. Komorowski J., Struktura przestrzenna i kierunki zmian użytkowania terenów miasta Poznania, praca doktorska, maszynopis, AE w Poznaniu, Poznań 1977.
 21. Kowalczyk D., L'utilisation du sol dans le district Wysokie Mazowieckie, Documentation Geographiqe, 1961, z. 6a.
 22. Kowalczyk D., Użytkowanie ziemi w powiecie suwalskim, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1962, z. 6.
 23. Kurek W., Wpływ wzniesienia nad poziom morza, ekspozycji i nachylenia na rolnicze użytkowanie ziemi w Zawoi, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1974, t. 7.
 24. Liszewski S., Użytkowanie ziemi w miastach woj. opolskiego, Instytut Śląski, Opole 1973.
 25. Luchter B., Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 470.
 26. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 588.
 27. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktorska, maszynopis, AE w Krakowie, Kraków 1987.
 28. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1990, z. 2/3.
 29. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z l pot. XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1987, nr 251.
 30. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 617.
 31. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 568.
 32. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983—1992 na przykładzie centralnej części miasta — byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 422.
 33. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 483
 34. Majcherczyk B., Zmiany użytkowania ziemi we wsiach gminy Babice, praca magisterska, maszynopis, AR, Kraków 1992.
 35. Mydeł R., Charakterystyka i ocena przydatności źródeł kartograficznych do badań przeobrażeń przestrzeni miejskiej Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1973,t.6.
 36. Mydeł R., Przemiany użytkowania przestrzeni miejskiej w III dzielnicy katastralnej miasta Krakowa Nowy Świat, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1974, t. 7.
 37. Mydeł R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 38. Mydeł R., Użytkowanie przestrzeni północnej części XXXV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Bronowice Małe, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1975, nr 396, Prace Geograficzne z. 39, Prace Instytutu Geografii, z. 61.
 39. Pajowska J., Użytkowanie ziemi w byłych gromadach Pcim i Stróże, praca magisterska, maszynopis, Instytut Geografii UJ, Kraków 1974.
 40. Prawelska-Skrzypek G., System użytkowania przestrzeni miejskiej Rzeszowa, Wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1985.
 41. Prawelska-Skrzypek G., Użytkowanie przestrzeni południowej części XXXV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Bronowice Małe, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1975, nr 396, Prace Geograficzne, z. 39, Prace Instytutu Geografii, nr 61.
 42. Prawelska-Skrzypek G., Górka Z., Próba zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach użytkowania przestrzeni miejskiej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 46, Warszawa-Kraków 1978.
 43. Przegon W., Fortyfikacje Podgórza jako jedna z form użytkowania ziemi i znaczący element krajobrazu kulturowego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 2000, t. 32.
 44. Rocznik Statystyczny Miasta Krakowa 1945-1960, Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie, Wydział Statystyki, Kraków, Nakładem Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie, 1961.
 45. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2001, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2001.
 46. Roczny Raport 1997, Huta im. Tadeusza Sendzimira SA w Krakowie, Kraków 1997.
 47. Szczęsny R., L'utilization du sol dans le district Mrągowo, Documentation Geographiąue 1961, z. 6a.
 48. Szczęsny R., Użytkowanie ziemi w powiecie myszkowskim, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1960, z. l.
 49. Szopa W., Krzyworzeka M., Przemiany w użytkowaniu gruntów na obrzeżach wielkich miast na przykładzie wsi Dojazdów z gminy Kocmyrzów - Luborzyca, praca magisterska, maszynopis, AR, Kraków 1993.
 50. Środoń E., Użytkowanie przestrzeni miejskiej w Łobzowie - XVI dzielnicy katastralnej miasta Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 1974, t. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu