BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie terenów sukcesywnie przyłączanych do miasta
An Analysis of the Process of Land Use Change in Kraków Based on Areas Successively Added to the City
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 681, s. 111-127
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Użytkowanie ziemi, Analiza regionalna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Spatial economy, Land use, Regional analysis, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Zadaniem pracy jest zaprezentowanie zmian użytkowania ziemi, jakie miały miejsce na obszarze Krakowa i jego granic, na podstawie obszarów sukcesywnie do niego przyłączanych. Analizę przeprowadzono dla następujących lat: 1848, 1950, 1960 i 1983.

The goal of this article is to present land use changes in Kraków between the years 1910, when the city measured seven square kilometers, to 1986, by which time it had grown to 327 square kilometers. In agreement with cartographic sources as well as indispensable statistical data, the following years will be analysed: 1848, 1950, 1960 and 1983. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromek K, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakow¬skiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14; Prace Instytutu Geograficznego, z. 36, Kraków 1966.
 2. Bromek K., Mydel R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series: Geographia-Oeconomia, Kraków 1972, t. 5, s. 149-160.
 3. Bromek K., Zarys rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, 1975, vol. 8, s. 29.
 4. Dzieje Krakowa, red. Bieniarzówna J., Małecki J.M., t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 596-598.
 5. Gaczek M., Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 117, Poznań 1992.
 6. Gaczek M., Urynkowienie gospodarki gruntami a przemiany struktury użytkowania terenów dużych miast, „Przegląd Geo¬graficzny" 2000, t. 62, z. 4, s. 411-428.
 7. Górka Z., Monografia geograficzno-ekonomiczna I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, praca doktorska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, maszynopis.
 8. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, 1974, t. 46.
 9. Jelonek A., Górka Z., O tematyce prac magisterskich z zakresu geografii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe UJ, nr 480, Prace Geograficzne, z. 44, Prace Instytutu Geografii UJ, z. 66, Kraków 1997, s. 7-26.
 10. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktor¬ska, AE w Krakowie, Kraków 1987, maszynopis.
 11. Luchter B., Użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej VIII dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Kazimierz, praca magisterska, Instytut Geografii UJ, 1974, maszynopis.
 12. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I pół. XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 251, Kraków 1987, s. 141-156.
 13. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krako¬wie, nr 617, Kraków 2003, s. 177-191 i nast.
 14. Luchter B., Wykorzystanie mapy gospodarczej „Uzycie powierzchni ziemi” w gospodarce gruntami (na przykładzie Krakowa) [w:] Problemy gospodarki gruntami: Księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin Profesora Antoniego Fajferka, AE w Krakowie, Kraków 1997, s. 149-161.
 15. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992, na przykładzie centralnej części miasta - byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, Kraków 1994, s. 181-194.
 16. Mydeł R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Wrocław-Gdańsk 1979.
 17. Mytel R., Poszerzenie granic miasta i reorganizacja dzielnic administracyjnych, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 60, PWN, Warszawa-Kraków 1974, s. 51-66.
 18. Nowakowska M., Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie Plant w okresie 1970-1990, praca magisterska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1991, maszynopis.
 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i użytków, Dz. U. 2001, nr 37 poz. 454, s. 2778-2794.
 20. Stawarz W., Stawarz M., Zmiany w użytkowaniu ziemi w podkrakowskim osiedlu Mogiła, praca magisterska, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1985, maszynopis.
 21. Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, nr 379, Prace Geograficzne, z. 38., Kraków 1974, s. 67-94.
 22. Zmiany funkcjonalne krakowskiej dzielnicy staromiejskiej w okresie transformacji [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole 2002, s. 161-169.
 23. Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji Społeczno-ekonomicznej Polski [w:] VIII Konwersato¬rium wiedzy o mieście „Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej", red. J. Kaczmarek, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, PTG, Łódź 1994.
 24. Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części miasta Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, Kraków 1997, s. 121-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu