BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wydział Finansów)
Tytuł
Ochrona wód a projektowana sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o.
Water Protection and the Projected Financial Situation of the Sewage Treatment Enterprise Ltd
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 535, s. 67-84, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Zanieczyszczenie wód, Oczyszczanie ścieków, Koszty ochrony środowiska, Prawo wodne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Water management, Water pollution, Sewage treatment, Environmental protection costs, Water law, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano fragment problematyki ekonomiczno-finansowej oczyszczalni ścieków, funkcjonującej w aglomeracji miejsko-przemysłowej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiono prognozę sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. w pierwszym roku pracy. W zakończeniu podkreślono, że gospodarka wodna w Polsce powinna się stać ważnym elementem gospodarczym. Do osiągnięcia tego celu potrzebne są regulacje prawnoadministracyjne, a także rozwiązania technologiczne oparte głównie zamknięte obiegi wody.

Protecting water against pollution can be executed directly in enterprises generating sewage and also in the units whose task is a commercial sewage treatment. The latter solution is beneficial because all the sewage in the area may be collected in the sewage treatment plant, and because costs of sewage treatment may be cut down by using the technology which enables the joint treatment of the industrial and communal sewage. In the paper the author presents some selected economic and financial aspects of managing a treatment plant operating in an urban-industrial agglomeration as an independent economic unit (a limited company). The aim of the paper is an elaboration and estimation of the financial performance projection of the Sewage Treatment Enterprise Ltd in its first year of operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka K., Wybrane aspekty gospodarki wodnej w Polsce [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego (wybrane problemy), Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Kraków 1993, nr 14.
 2. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1990, nr 16.
 3. Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
 4. Piontek F., Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją zasobów wodnych i składowaniem odpadów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 5. Piontek F., Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 6. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1997.
 7. Stępień M., Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1994, nr 33.
 8. Stępień M., Koszty gospodarki wodnej w małym przedsiębiorstwie przemysłowym, materiały konferencyjne, Politechnika Białostocka, Białystok 1990.
 9. Stępień M., Koszty ochrony wód przed zanieczyszczeniem w przemyśle chemicznym, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1978, nr 110.
 10. Stępień M., Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1989, nr 305.
 11. Stępień M., Rachunek kosztów ochrony wód w skali makro- i mikroekonomicznej, materiały pokonferencyjne, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz 1994.
 12. Ustawa w dnia 14 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230), z późn. zm. (m.in. z 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 40, poz. 183).
 13. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 12, poz. 49, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. nr 89, poz. 403).
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 77, poz. 335).
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz. 482 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622).
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 133, poz. 885) - zmiana ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
 19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (Dz.U. nr 133, poz. 637).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu