BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kształtowanie rynku energii w Polsce
The Formation of the Energy Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 668, s. 35-44, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Energetyka, Rynek energetyczny, Polityka energetyczna
Energetics, Energy market, Energy policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zadaniem opracowania jest przedstawienie osiągnięć w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej w zakresie liberalizacji rynku energii w Polsce. W pracy omówiono najważniejsze wymagania Wspólnoty w tej dziedzinie, zakres prac dostosowawczych zrealizowanych w Polsce i bariery jakie zostały jeszcze do pokonania. (Stan na I kwartał 2003 r.)

The price of electric energy has a great influence on the functioning of economic entities and households in every country. In the European Union the process of abandoning state electric energy monopolies. As one of the countries soon to join the EU, Poland is obliged to introduce changes to open up the energy market. This process will entail organisational and legal changes, and many steps have already been taken. Technical demands have been fulfilled, and some changes in the law have been introduced to allow the rule of free access to industry service (TPA) to be realized. The issue of long-term contracts, which many energy producers are bound with and which allowed for credit to be taken, still remains. The article presents the changes which have occurred in this area in recent years, including the development of the Energy Exchange. The characterisation of the current state of work currently in process concerning the restructuring of long-term contracts is considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce -projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2002.
  2. Aktualizacja programu wprowadzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce, Departament Energetyki, Warszawa, styczeń 2003, www.mg.gov.pl
  3. Babiuch M., Czy na pewno ustawowe rozwiązanie kontraktów długoterminowych leży w interesie konsumentów energii elektrycznej w Polsce? „Wokół Energetyki" 2003, nr 4.
  4. Gilecki R., Liberalizacja rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, maszynopis powielony, Agencja Rynku Energii SA, grudzień 2002, www.cire.pl.
  5. Szóstek A., Rynek terminowy finansowy „futures" na Giełdzie Energii SA, Serwis Informacyjny CIRE, 07.05.2002.
  6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, Dz.U. 2002, nr 135, poz. 1444.
  8. Zerka M., Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce, Agencja Rynku Energii SA, grudzień 2002, www.cire.pl.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu