BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cira Katarzyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych
The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 699, s. 81-98
Keyword
Ustawa o radiofonii i telewizji, Telewizja, Radiofonia
Polish Broadcasting Act, Television, Radio broadcasting
Note
summ.
Abstract
Ustawa o radiofonii i telewizji była kilkakrotnie nowelizowana, ale jedynie dwukrotnie, w nowelizacji z marca 2000 r. i kwietnia 2004 r. udało się uwzględnić przepisy dostosowujące prawo polskie do standardów wspólnotowych. Artykuł zawiera diagnozę przedakcesyjną - stan dostosowania przed nowelizacja ustawy o radiofonii z kwietnia 2004 roku.

The fundamental obligation of Polish legislators resulting from the need to adjust Polish law to Community standards in audiovisual policy is implementation of Council Directive 89/552, amended by Parliament and Council Directive 97/36, on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, implemented in essence in the passage of the Act of 29 December 1992 on radio and television broadcasting. The author's comparative analysis of the Community directive and the Polish act is an attempt to determine precisely how advanced is the process of implementing Community regulations and to what extent Polish legislators have implemented them. Identifying the "critical areas" provides the basis for formulating a strategy for further legislative change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Art. 54 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 2. C. Banasiński, R. Rittler, M.Kolasiński, Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich, KiK, Warszawa 2001, s. 66.
 3. A. Boniecki, O katolickiej cenzurze i wartościach chrześcijańskich, "Tygodnik Powszechny" 1993, nr 4.
 4. Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, OJ L 298, s. 23.
 5. Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member Slates concerning the pursuit of television broadcasting activities, OJ L 202, s. 60.
 6. Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, z późn. zm.
 7. Dz.U. 1993, nr 7, poz. 34, z późn. zm.
 8. Dz.U. 2004, nr 82, poz. 765.
 9. http://www.krrit.gov.pl
 10. D. Miąsik, Kontrola koncentracji kapitału w środkach masowego przekazu, „Rejent” 2000, nr 4 (108), s. 101-103.
 11. Opis projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw, http://ks.sejm.gov.pl:8010/proc4/opisy/341.html.
 12. Raport z realizacji w 2000 r. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE, UKIE, luty 2001, s. 282.
 13. J. Tischner, Spory pod znakiem drogowym, "Tygodnik Powszechny" 1993, nr 8.
 14. TK 7.06.1994 r., K 17/93 (OTK 1994 nr l, poz. 11).
 15. TK, sygn. K 17/1995 (OTK 1995 nr 3, poz. 18).
 16. L.Zalewska, Dzieci pod ochroną, „Rzeczpospolita” 2000, nr 41.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu