BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Organizacje sieciowe
Network Organisations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 715, s. 113-130, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Organizacje sieciowe, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie wiedzą, Przegląd literatury
Network organisations, Virtual enterprise, Knowledge management, Literature review
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu zaprezentowano specyfikę organizacji sieciowych. Następnie przedstawiono problem międzyorganizacyjnej płaszczyzny zaufania. W części ostatniej omówiono budowanie jakości relacji.

The starting point for the deliberations in this article is the issue of the essence and attributes of a network organisation as one of the most frequently used contemporary forms of co-operation between enterprises. Next, the authors look at the theory of trust. They precisely describe the inter-organisational dimension of trust by presenting the differences between trust and distrust, and identify the relationships between trust, risk and control in agreements on network structure. The authors conclude by identifying high quality trust and presenting guidelines for its creation as a method for improving the effectiveness of a network organisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argandona A. [1999|, Sharing Out in Alliances: Trust and Ethics, „Journal of Business Ethics" nr 21/2/3.
 2. Arino A., de la Torre J., Smith Ring P. [2001], Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances, „California Management Review", nr 44/1.
 3. BarNir A., Smith K.A. [2002], Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks, „Journal of Small Business Management", nr 40/3.
 4. Bratnicki M., Kordel P. [2002], Zaufanie a dialektyka procesu tworzenia strategii w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji", nr 9.
 5. Cygler J. [2002], Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowski i M. Tracki, Difin, Warszawa.
 6. Determinants of Trust in Global Strategic Alliances: AMRAD and the Australian Bio-medical Industry [2000], Jennings D.F., Artz K., Gillin L.M., Christodouloy Ch., „Competitiveness Review", nr 10/1.
 7. Das T.K., Teng B-S. [1998], Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances, „Academy of Management Review", nr 23/3.
 8. Das T.K., Teng B-S. [2001], Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, „Organization Studies", nr 22/2.
 9. Dent G. [2002], Lowers and Trust in Business Alliances, „The Business Lawer", nr 58/1.
 10. Fazlagić A. [2004], Pomiar kapitału społecznego w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, „Problemy Jakości", nr 1.
 11. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 12. Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H. [2000], Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 13. Głuszek E. [2002], Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Gomes-Casseres B. [1994], Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, „Harvard Business Review", nr 4.
 15. Goold M., Campbell A. [2002], Designing Effective Organizations. How to Create Structured Networks, Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco.
 16. Harari O. [2002], The Trust Factor, „Public Management", September.
 17. Hatch Jo M. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Jarillo J.C. [1988], On Strategic Networks, „Strategic Management Journal", nr 9/1.
 19. Kogut B. [2000], The Network As Knowledge: Generative Rules And The Emergence of Structure, „Strategic Management Journal", nr 21/3.
 20. Krejner-Nowecka A. [2002], Jakość partnerstwa a sukces outsourcing'u w przedsiębiorstwie [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa.
 21. Lewicki R.J., McAllister D.J., Bies RJ. [1998], Trust and Distrust: New Relationships and Realities, „Academy of Management Review", nr 23/3.
 22. Łobos K. [2000], Organizacja sieciowa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 23. Miles R.E., Snow Ch.C. [1986], Organizations: New Concepts for New Forms, „California Management Review" nr 3.
 24. Nieścior A. [1999a], Zaufanie do organizacji a aktywność stron zainteresowanych. Uwagi na marginesie projektu norm ISO serii 9000:2000, „Problemy Jakości", nr 10.
 25. Nieścior A. [1999b], Zaufanie w normach ISO serii 9000:2000, „Problemy Jakości", nr 9.
 26. Osterwalder D. [2001], Risikofaktor Mitarbeiter zwischen Vertrauen und Sicherheit. Vertrauenskultur als präventives Sicherheitsmanagement, „1O Management" nr 3.
 27. Parise S., Henderson J.C. [2001], Knowledge Resource Exchange in Strategic Alliances, „IBM Systems Journal", nr 40/4.
 28. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 29. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 30. Sztompka P. [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu