BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broński Krzysztof
Title
Niemcy w społeczności miejskiej Galicji
Germans in the Urban Community of Galicia
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 571, s. 71-83
Keyword
Ludność, Społeczności lokalne, Religie chrześcijańskie
Population, Local community, Christian religions
Note
summ.
Country
Galicja
Galicia
Abstract
Na przełomie XIX i XX wieku różne grupy etniczne w Galicji doświadczały wzrostu świadomości narodowej czego przejawem tego było tworzenie odrębnych kultur i związków gospodarczych, oraz nauczanie w językach narodowych. W opracowaniu autor charakteryzuje dziewiętnastowieczną społeczność niemiecką w większych miastach Galicji.

In this article, the author attempts to characterise the German community in larger Galician towns in the 19th century. The communities of Galician towns reflected the multinational mosaic that was Galicia itself. The aim of this colonisation was to bolster the economy of Galicia and to link the region with the rest of the Austrian Empire through Germanisation. The new arrivals to Galicia came from various countries of the German Reich. At the turn of the 19th/20th century, the various ethnic groups, including the Germans, experienced an awakening of national consciousness. One symptom of this was creation of separate cultural and economic associations, and the development of schooling in native languages. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997.
 2. Arytmiak A., Z dziejów osadników niemieckich na Sądecczyźnie [w:] Sprawozdanie Dyrekcji II Gimnazjum w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1928.
 3. Blicharski Cz., Tarnopol w latach 1809-1945, Biskupice 1993.
 4. Chłopecki J., Galicja - skrzyżowanie dróg [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2, Społeczeństwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego i H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995.
 5. Demel J., Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853-1866, Biblioteka Krakowska nr 112, Wrocław-Kraków, 1958.
 6. Dzieje miasta Nowego Sącza, pod red. F. Kiryka i S. Płazy, Kraków 1993.
 7. Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1778-1848, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
 8. Hoff J., Drobnomieszczaństwo rzeszowskie i jego aktywność kulturalna w końcu XIX w. i na początku XX w. [w:] Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, pod red. S. Kowalskiej-Glikman, Warszawa 1992.
 9. Janik M., Menonici w Galicji, Kwartalnik Etnograficznych Lud, 1909, t. XV, z. 1-2.
 10. Kaindl R.F., Geschichte der Deutschen in Karpatenländern, Gotha 1911.
 11. Kesserling R., Neu Sandez undNeu-Sandezer Land, Nowy Sącz 1941.
 12. Kniefel E., Die Evangelisch-Augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939, Vierkirchen 1971.
 13. Kuhn W., Bevolkerungstatistik der Deutschtum in Galizien. Wien 1930.
 14. Kuhn W., Die jungen deutschen Sprachinseln in Galizien, Münster 1930.
 15. Lepucki H., Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772-1790, Lwów 1938.
 16. Pucek Z., Galicyjskie doświadczenia wielokulturowości a problem więzi społecznej [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2, Społeczeństwo i gospodarka, s. 11.
 17. Różański A., Próba określenia liczby imigrantów niemieckich przybyłych na teren Królestwa, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 1948, t. 10.
 18. Schmidt J., Unsere deutsch-katolische Siedlungen [w:] Das Deutschtum in Galizien. Eine geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Lage, hrsg. vom Bund der christlichen Deutschen in Galizien, Lernberg 1914.
 19. Smolski G., Niemcy w Galicji [w:] Biblioteka Warszawska, 1908, t. 1.
 20. Tokarz W., Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej roku 1783, Kraków 1909.
 21. Weinfeld I., Ludność miejska w Galicji i jej skład wyznaniowy (1880-1910), Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 24, z. 2, Lwów 1912.
 22. Winiarski B., Ustrój polityczny Galicji, Warszawa 1915.
 23. Zöckler T., Das Deutschtum in Galizien, Drezden 1917.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu