BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą w Polsce - wybrane problemy
Administering Foreign Trade in Poland - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 723, s. 13-28
Keyword
Obrót towarowy, Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy, Polityka handlu zagranicznego
Commodity turnover, Trade exchange, International trade, Foreign trade policy
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu ukazano znaczenie wybranych instrumentów administracyjnego sterowania obrotem towarowym z zagranicą w Polsce przed przystąpieniem do UE. Omówiono zmiany, jakie zaszły w zakresie stosowania tych narzędzi w okresie przedakcesyjnym, w związku z dostosowywaniem polskich regulacji dotyczących międzynarodowej polityki handlowej do wymogów wspólnoty.

In this article, the author presents the significance of selected foreign trade instruments in Poland prior to accession to the European Union. The author presents the rules and mechanisms governing the application of bans, non-tariff quotas, automatic registration of trade volumes, as well as import and export permits. At the same time, the author identifies the changes that have taken place in the application of these tools in the per-accession period due to the adjustment of Polish regulations on foreign trade policy to Community requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Agreement on Textiles and Clothing”, B Hoekman, M. M. Kostecki, Ekonomia światowego handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 216.
 2. Dz.U. z 2002 r., nr 188, poz. 1572.
 3. Dz.U. z 2003 r., nr 17, poz. 161.
 4. Dz.U. z 2003 r., nr 178, poz.. 1747.
 5. Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 1910.
 6. Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 2270.
 7. Dz.U. z 2003 r., nr 83 poz. 766.
 8. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, s. 243.
 9. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, pod red. B. Bernasia, Difin, Warszawa 2002, s. 116.
 10. Ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 r., Dz.U. z 1988 r., nr 41, poz. 324 z późn. zmian.
 11. Ustawa Prawo celne z 28 grudnia 1989 r., Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178 z późn. zmian.
 12. Ustawa z 26 września 2002 r. O administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2002 r. nr 188, poz. 1572.
 13. Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. O administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, Dz. U. Nr 157, poz. 1026 wraz z nowelizacją z dnia 16 lutego 2001 r., Dz. U. Nr 29, poz. 320.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu