BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy
International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 741, s. 103-117, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Transfer technologii, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wymiana międzynarodowa
Technology transfer (TT), Knowledge-based economy, International trade
Note
summ.
Abstract
Usystematyzowano informacje dotyczące transferu technologii, uwzględniając specyficzne właściwości wiedzy, będącej przedmiotem tego procesu. Podjęto próbę rozpoznania związków między transferem technologii a ekspansją gospodarki opartej na wiedzy. Dokonano identyfikacji warunków koniecznych w celu efektywnego wykorzystania importu technologii jako narzędzia służącego wzrostowi możliwości innowacyjnych.

The essence of a knowledge-based economy is the increased importance of innovation as a source of competitive advantage for companies. Therefore, a knowledge-based economy may be seen as one which is capable of designing and implementing original and innovative technological and organizational solutions. In an economy thus understood, a considerable, albeit supplementary, role is played by international technology transfer. Its importance results from the internationalization of current research work and the increasing complexity of the latest technologies, which forces companies to integrate components of technical knowledge from various parts of the globe. Technology transfer plays an especially important role in countries with low technological potential. In this instance, the flow of technical knowledge, which essentially goes in one direction (import), contributes to the country's economic and technological development, thus supporting the creation of a knowledge-based economy. A condition for the effective use of international technology transfer is, however, its appropriate programming, integrated with a policy to develop the domestic R&D sector and create human capital resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Archibugi D, Pietrobelli C. [2003], The Globalization of Technology and its Implications for Developing Countries. Windows of Opportunity or Further Burden? Technological Forecasting & Social Change 70, no. 9 .
 2. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 4. Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 5. Kabaj M. [2004], Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów wykształcenia, Warszawa.
 6. Koźmiński A. K. [2002], Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, G.W. Kołodko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Madej Z. [2006], Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów [w:| Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, E. Frejtag-Mikka (red.), Difin, Warszawa.
 8. Misala J. [2001], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 9. OECD [1999] Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Warszawa.
 10. PARP [2004] Negocjacje w transferze technologii, Warszawa.
 11. Rogers E.M. [1995], Diffusion of innovations, The Free Press, New York.
 12. Sadowski Z. [2005], Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 13. Truskolaski S. [2004], Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 39.
 14. Wiśniewska J. [2004], Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie [2004], W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.
 15. Wysokińska Z. [2001], Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu