BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich)
Principal Changes in Land Use in Suburban Kraków, 1983-2000, with Reference to Bronowice Wielkie
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 588, s. 129-141
Keyword
Użytkowanie ziemi, Restrukturyzacja gospodarki, Planowanie przestrzenne miasta, Gospodarka gruntami, Analiza porównawcza
Land use, Economic restructuring, Town spatial planning, Land economy, Comparative analysis
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Zadaniem opracowania jest rozpoznanie skali przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa, w tzw. rejonie słabo zurbanizowanym (z przewagą terenów rolniczych). Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie danych zebranych metodą badań terenowych w lipcu i sierpniu 2000 za pomocą mapy topograficznej w skali 1:10000.

This article aims to identify the scale of Transformations in land use in suburban Kraków during the years 1983-2000, and continues research already undertaken for the city as a whole and for some of its individual zones (central and transitional, for example). The greater part of the analysis is based on a doctoral thesis entitled: "Changes in Land Use in the Kraków Agglomeration"' whose scope extends back to 1983. The data for the year 2000 is based on fieldwork carried out in July and August of that year. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bromek K., Mydla R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica 1972, vol. 5.
 2. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego ok. 1960 r., UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne z. 14, Prace IG UJ, z. 36.
 3. Górka Z., Monografia geograficzno-ekonomiczna I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Instytut Geografii UJ, Kraków 1973, maszynopis pracy doktorskiej.
 4. Górka Z., Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej [w:] VIII Konwersatorium wiedzy o mieście: "Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej", red. J. Kaczmarek, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódź 1994.
 5. Grzegrzółka K., PKP na skraju bankructwa, "Rzeczpospolita" 1999, nr 71.
 6. Komuda K., Nie ma boomu jest optymizm, Boss Gospodarka Export-Import 2000, nr 32.
 7. Luchter B., Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 470.
 8. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE w Krakowie 1987, maszynopis pracy doktorskiej.
 9. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, z. 2/3.
 10. Luchter B., Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Krakowie w latach 1983-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 545.
 11. Luchter B., Użytkowanie przestrzeni miejskiej w VIII dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Kazimierz, Folia Geographica, Series Geogr.-Oecon., 1977, vol. 10.
 12. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 568.
 13. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta, byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 422.
 14. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 483.
 15. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN, Ossolineum, Kraków-Wrocław 1979.
 16. Mydel R., Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej, Secesja, Kraków 1994.
 17. Nietz F., Co dalej z liniami regionalnymi?, Polska Gazeta Transportowa 2000, nr 15.
 18. Sadecki J., W centrum miasta, "Rzeczpospolita" 1999, nr 272.
 19. Sulimski J., Kraków w procesie przemian, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
 20. Tomaszewski J., Osiedlowe minicentra handlowe, "Dziennik Polski" 2000, nr 273.
 21. Więcław J., Zmiany funkcji dzielnicy Kazimierz w Krakowie w świetle współczesnych przekształceń społeczno-gospodarczych, Folia Geographica, Series Geogr.-Oecon. 1996-1997, vol. 29-30.
 22. Zinkow J., Podkrakowskie wycieczki, Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej "Wawel-Tourist", Kraków 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu