BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Polska polityka celna w drugiej połowie lat 90. w świetle umów międzynarodowych
Polish Customs Policy in the Second Half of the 1990s in the Light of International Agreements
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 601, s. 79-93, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka celna, Kontyngenty celne
Customs policy, Customs quota
Note
summ.
Company
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu
Central European Free Trade Agreement (CEFTA), World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Country
Polska
Poland
Abstract
W pracy przedstawiono cele i podstawy polskiej polityki celnej w drugiej połowie lat 90. Dużo miejsca poświęcono zobowiązaniom polskiej polityki celnej wynikającym z międzynarodowego porozumienia dotyczącego utworzenia stref wolnego handlu, w którym Polska bierze udział (WTO, Układ Europejski, EFTA, CEFTA). Omówiono również rolę ceł i taryf po roku 2000.

his article characterises the goals and principles of Polish customs policy in the second half of the 1990s. It draws attention to Poland's customs policy obligations resulting from international agreements on the creation of free trade zones to which Poland is party, both multilateral (at the WTO forum, with the European Union, with EFTA and CEFTA countries) and bilateral. The article presents the role of customs duties and other tariffs after the year 2000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 2. Jarmul J., Polityka liberalizacji cel w świetle umów międzynarodowych (lata 1994-2002), "Monitor Prawa Celnego" 1998, nr 14.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Przemiany w międzynarodowej polityce handlowej: wnioski dla Polski [w:] Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGH, Warszawa 1996.
 4. Kawecka-Wyrzykowska E., Zapędowski W., Porozumienie o rolnictwie i jego znaczenie dla Polski [w:] Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, pod red. J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, IKCHZ, Warszawa 1995.
 5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i A. Budnikowskiego, PWE, Warszawa 1996.
 6. Narękiewicz J., Zmiany w systemie funkcjonowania polskiego handlu zagranicznego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych [w:] Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Piwoński P., Raszyński J., Formy ochrony przed nadmiernym importem, "Boss-Export-Import" 1999, nr 34 (185).
 8. Przyjemska J., Instrumenty polityki celnej Polski w 1999 r. - kontyngenty, plafony, zawieszenia, "Boss-Export-Import" 1999, nr 2 (153).
 9. Raport o stanie handlu zagranicznego w roku 1998, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 10. Słojewska M., Pakiet regulacji taryfowych na 2000 r., "Biuletyn Celny" 2000, nr 1.
 11. Ustawa kodeks celny z dnia 91 1997 r., Dz.U. nr 23, poz. 117 z późn. zm.
 12. Zarys polityki gospodarczej Polski w latach 1997-1998, pod red. U. Płowiec, IKiCHZ, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu