BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bik Zofia
Title
Słowacja w dobie industrializacji
Slovakia in the Age of Industrialization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 587, s. 5-16
Keyword
Rozwój gospodarczy, Historia gospodarcza, Industrializacja
Economic development, Economic history, Industrialization
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki sytuacji gospodarczej na ziemiach słowackich w dziewiętnastym wieku. Omówiono czynniki hamujące uprzemysłowienie Słowacji: opóźniona rewolucja przemysłowa, brak rodzimej burżuazji i kapitału, znaczny obszar, oraz nierównomierny rozwój kraju.

The article is an attempt to reveal the specifics of the economic situation in the Slovakian lands in the nineteenth century. A delayed industrial revolution, a lack of indigenous bourgeoisie and capital, significant regionisation, and, above all, the agrarian character of the country were all factors that hampered the industrialization of Slovakia. The period of intense industrialization did not take place until the 1860s, while significant acceleration in the rate of growth did not occur until the turn of the century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Bokes F., Bratislava 1780-1830 - hlavne" stredisko slovenskeho narodneho zivota [w:] Sbornik k pociatkom slovenskeho narodneho obrodenia, Bratislava 1964.
 2. Bokes F., Dejiny Bratislavy, Bratislava 1967.
 3. Caplovic J., O Slovensku a Slovakoch. Slovaci v Uhorsku, Bratislava 1975.
 4. Felczak W., Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848, Wrocław 1964.
 5. Good D.F., Economic Rise of the Habsburg Empire, Berkeley University California Press 1984.
 6. Gross M.T., The Industrial Revolution in the Habsburg Monarchy 1750-1914, London 1972.
 7. Heretik S., Socialnopoliticke a ekonomicke ndzory L. Stura [w:] L. Stur - zivot a dielo, Bratislava 1956.
 8. Houdek M., Cechovnictvo na Slovensku, Martin 1943.
 9. Jansak J., Hospodarske a socialne priciny revolucie r. 1848, Bratislava 1948.
 10. Kann R., David Z.V., The Peoples of Eastern Habsburg Lands 1526-1918, University of Washington Press 1984.
 11. Matejcek J., Industralizdcni tendence aformovdniprümyslovych center na Slovenska v obdobi uhersheho kapitalismu [w:] Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 12. Mesaros L., Sturov boj za oslobodenie slovenskeho rolnictva spod jarma feudalizmu [w:] L. Stur, Zivot a dielo, Bratislava 1956.
 13. Pitvonova B., Industrializaćni tendence...[w:] Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 14. Prümyslove oblasti Slovenska za kapitalismu 1780-1945, pr. zbiorowa, Slezky Üstav CSAV, Opava 1983.
 15. Siracky I., Stahovanie Slovakov na Dolnu Zem w 18 a 19 st., Martin 1971.
 16. Slovensko v obdobi prechodu odfeudalizmu ku kapitalizmu, pod red. S. Cambela, SAV, Bratislava 1989.
 17. Spiesz A., Dejiny Slovenska, Bratislava 1992.
 18. Spiesz A., Rozvoj kapitalistickych vztahov na Slovensku na konci 18 a na zaćiatku 19 st. [w:] Sbornik k pociatkom slovenskeho narodneho obrodenia, Bratislava 1964.
 19. Sveton J., Obyvatelstvo Slovenska za kapitalizmu, Bratislava 1958.
 20. Waldenberg M., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu