BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Household Savings in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 758, s. 155-171, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Formy oszczędzania, Przegląd literatury
Households, Household savings, Saving forms, Literature review
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce. Omówiono kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2004.

The conditions of saving are as varied as household behaviour. If compounded with the effects of economic transformation, it is extremely difficult to explain even the basic causes of the low savings rate Poland. The author discusses this issue in the first section of the article. Furthermore, the author analyses household savings in various cross-sections that to a large extent determine the effectiveness of savings and how people manage in various circumstances, as well as provides insight on the process by which households adapt to changing conditions. Since savings have changed from their traditional, compulsory character, it is worth examining savings both with respect to the level and rate of change as well as distribution among various social groups. This is made possible using data taken mostly from research on household budgets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Antonides G., van Raaij W.F. [2003], Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa..^ Browning M., Lusardi A. [1996], Household Saving: Micro Theories and Micro Facto, „Journal of Economic Literature” 1996, vol. XXXIV.
 2. Budżety gospodarstw domowych (1993-2004), GUS, Warszawa.
 3. Bywalec C., Rudnicki L.,[2002], Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 4. Caroll Ch.D. [1992], The Buffer Stock Theory of Saving: Some Macroeconomic Evidence, „Brookings Papers of Economic Activity”, vol. 2.
 5. Człowiek a proces globalizacji [1999], red. E. Okoń-Horodyńska Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 6. Deaton A. [1990], Understanding Consumption, Clarendon Press, Oxford.
 7. Deniszczuk L., Kudrycka I. [1998], Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji - 1997, Raporty IRiSS, z. 69, Warszawa.
 8. Friedman M. [1957], A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 9. Hall R.E., Taylor J.B. [1995], Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN, Warszawa.
 10. Janiga A., Rószkiewicz M. [2005], Oszczędzanie gospodarstw domowych według danych GUS, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.
 11. Katona G. [1975], Psychological Economics, Elsevier, New York..
 12. Keynes J.M. [1985], Ogólna teorìa zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 13. Kçdzior Z. [1992], Gospodarstwo domowe-podmiot gospodarujący, „Monografie i Syntezy” nr 70, IRWiK, Warszawa.
 14. Kędzior Z., Karcz K. [1998], Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice.
 15. Kudrycka I., Radziukiewicz M. [2001], Rozkłady dochodów, wydatków i oszczędności z. uwzględnieniem dochodów z szarej strefy, „Studia i Prace”, z. 278, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
 16. Leksykon marketingu [1998], red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa.
 17. Liberda B. [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE, Warszawa.
 18. Modigliani F. [1986], Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations, „American Economic Review”, nr 3.
 19. Oszczędności gospodarstw domowych w świetle badań budżetowych [1997], „Analizy”, nr 3.
 20. Pollok A. [2004], Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, praca doktorska (maszynopis), AE w Krakowie, Kraków.
 21. Rassuli K.M., Hollander S.C. [1986], Desire - Induced, Innate, Instable? „Journal of Macromarketing", nr 6.
 22. Roeske-Słomka I. [2004], Kondycja finansowa gospodarstw domowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7.
 23. Rószkiewicz M. [2004], Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych, „Ekonomista”, nr 5.
 24. Rytelewska G., Huszczonek E. [2004], Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Materiały i Studia NBP, z. 172, Warszawa, marzec.
 25. Statystyczny opis jakości życia 1990-1995 [1997], GUS, Warszawa.
 26. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r., www.stat.gov.pl.
 27. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji [2006], red. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu