BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Funkcje kulturotwórcze większych miast galicyjskich w dobie autonomii
The Cultural Function of Larger Galician Cities during the Period of Autonomy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 611, s. 41-56
Keyword
Instytucje kultury, Oświata, Edukacja, Miasto, Autonomia lokalna
Cultural institutions, Education system, Education, City, Local autonomy
Note
summ.
Country
Galicja
Galicia
Abstract
Analiza funkcji kulturotwórczych ma znaczącą rangę wśród innych aspektów zawartych w opisie wzrostu i rozwoju miast. W opracowaniu przedstawiono zadania kulturotwórcze dużych miast galicyjskich po 1987 r. Opisano także podstawowe instytucje życia intelektualno-kulturowego, takie jak teatry, biblioteki i towarzystwa muzyczne.

Among the many aspects considered in describing the growth and development of cities, analysis of their functions as producers of culture ranks highly. Before the Autonomous Period, complete torpor prevailed in the province, though this was leavened by flashes of activity in the cultural field from the then metropolitan centres of Lwów and Kraków. Compared to the situation before Autonomy, an almost complete reversal in many fields of cultural life in the Galician cities was seen. Education developed rapidly and a press was established. This activated and enlivened interest in art and literature. The essential institution of intellectual and cultural life, such as theatres and libraries, were now present. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Aleksiewicz A., Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860, Warszawa, Wrocław 1976.
 2. Aleksiewicz A., Historia drukarstwa w Galicji Wschodniej w latach 1815-1860, Wrocław 1992.
 3. Bartoszewicz J., Pogląd na usiłowania i prace około reformy gminnej w Galicji, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych 1901, t.19, z. 2.
 4. Buzek J., Rozwój szkól średnich w Galicji w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu (1859-1909), Lwów 1909.
 5. Dybiec J., Drukarstwo i księgarstwo sądeckie w XIX wieku, Rocznik Sądecki, t. XIV, 1973.
 6. Dybiec J., Finansowanie nauki i oświaty w Galicji 1860-1918, Kraków 1979.
 7. Dybiec J., Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918, Warszawa 1981.
 8. Dybiec J., Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oświata, pod red. A. Meissnera i J. Wyrozumskiego, Rzeszów 1995.
 9. Dzieje Nowego Sącza, t. II pod red. F. Kiryka, S. Plaży, Kraków 1993.
 10. Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna. Studium pojęć, metod i zastosowań, Warszawa 1971.
 11. Estreicher K., Teatr w Stanisławowie, Stanisławów 1892.
 12. Felczyński Z., Fredreum i inne teatra przemyskie w latach 1696-1960, Kraków 1966.
 13. Felczyński Z., Rozwój kulturalny Przemyśla w latach 1772-1918 [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, cz. II, Warszawa-Kraków 1974.
 14. Golachowski K., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Nowym Sączu 1887-1937, Nowy Sącz 1937.
 15. Jaśkiewicz B., Życie społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturalno-oświatowe [w:] Tarnów pod zaborem austriackim, Tarnów 1975.
 16. Karpiniec J., Ilość osad miejskich w byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. 2: 1932-1933.
 17. Kramarz H., Nauczyciele gimnazjalni w Galicji 1867-1914, Kraków 1987.
 18. Kramarz H., Życie kulturalne [w:] Dzieje Nowego Sącza, t. II pod red. F. Kiryka, S. Plaży, Kraków 1993.
 19. Krawczyk J., Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Universitas, Kraków 1995.
 20. Majorek C., System kształcenia nauczycieli szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej 1871-1914, Kraków 1971.
 21. Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Ossolineum 1987.
 22. Małecki J., Lemberg und Krakau - zwei Hauptstaedte Galiziens [w:] Festschrift Othmar Pickl zum 60, Geburtstag, Hrgg. von H. Ebner, Graz-Wien 1987.
 23. Małecki J.M., Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 50, 1989.
 24. Meissner A., Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemu kształcenia [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. II, Rzeszów 1999.
 25. Możdżeń S., Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884-1914, Kielce 1989.
 26. Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna w dobie popowstaniowej 1865-1918 [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 6,1991, s. 185-219
 27. Potępa S., Życie kulturalne w okresie autonomii [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, pod red. F. Kiryka i Z. Ruty, Tarnów 1983.
 28. Prasa polska w latach 1864-1918 [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, PWN, Warszawa 1976.
 29. Rybicki P., Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972.
 30. Szymczak-Hoff J., Życie kulturalne i towarzyskie Rzeszowa w dobie autonomii, Rzeszów 1993.
 31. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, pod red. F. Kiryka i Z. Ruty, Tarnów 1983.
 32. Terlecki R., Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomicznym, Wrocław 1990.
 33. Tokarz W., Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej roku 1783, Kraków 1909.
 34. Tyrowicz M., Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850, Kraków 1979.
 35. Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, cz. II, Warszawa-Kraków 1974.
 36. Uhma S., Lwów na początku XV wieku.
 37. Uhma S., Z moich wspomnień o Samborze.
 38. Weinfeld I., Ludność miejska w Galicji i jej skład wyznaniowy (1880-1910), Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 24, z. 2, Lwów 1912.
 39. Zieliński J., Życie naukowe miasta Stanisławowa [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. 19, 1934.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu