BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfeifer Stanisław
Title
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych
Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 745, s. 35-43, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zastosowanie taksonomii, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów, Towaroznawstwo, Taksonomia, Jakość produktów przemysłowych, Ocena wyrobów, Metody taksonomiczne
Application of taxonomy, Industrial commodities, Quality of product, Commodity science, Taxonomy, Quality of industrial products, Evaluation of products, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
W naukach towaroznawczych badaniu i ocenie podlegają najczęściej poszczególne cechy wyrobów lub wzajemne powiązania cech. Oceny towarów w zakresie poszczególnych cech są ocenami cząstkowymi. Do analizy i klasyfikacji towarów jako całości potrzebne są oceny całkowite, kompleksowe, które uwzględniają wiele cech. Zalicza się tu ocenę jakości, kompleksową ocenę towaru w procesie użytkowania, ocenę użyteczności czy ilościowy opis właściwości na potrzeby zarządzania jakością. W celu ujednolicenia systemu oceny wyrobów, oceny jakości lub użyteczności należy określić sposób wyboru cech, stopniowanie ważności cech, metodę przekształcenia cech na wielkości bezwymiarowe oraz sposób określania oceny całkowitej, czyli matematyczną postać formuły agregacji cech. W takim procesie pomocne mogą być wybrane metody taksonomii.

The paper presents methodology enabling objective assessment of market products belonging to one assortment group. It has been shown that for that purpose selected taxonomic methods and multidimensional comparative analysis can be helpful. The taxonomic approach makes it possible to establish the procedure for selecting the properties, to determine their importance, define the method for converting the properties into dimensionless values, as well as to make univocal total assessment, the assessment of the product quality.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, "Problemy Jakości" 1996, nr 12.
 2. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 3. Doroszewicz S., Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie" 1996, nr 5.
 4. Duda I., Badania nad wartością użytkową skór futerkowych, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 27, Kraków 1974.
 5. Glossary of Terms Used in Quality Control (EOQC), 4th ed., 1976.
 6. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 8. Iwasiewicz A., Problemy niepełnej sprawności diagnostycznej w statystycznej kontroli jakości, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 80, Kraków 1987.
 9. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 10. Kindlarski E., Kontrola i sterowanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.
 11. Kolek Z., Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 155, Kraków 2002.
 12. Kozioł J., Jakość a towaroznawstwo [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Materiały konferencji naukowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 13. Leja F., Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1966.
 14. Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobu, red. J. Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 15. Nieściór A., Bieguny pojęcia jakości - Arystoteles i ujęcie procesowe, "Problemy Jakości" 2000, nr 3.
 16. Ożarek G., Korzenie jakości, "Problemy Jakości" 2004, nr 5.
 17. Pfeifer S., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2004, nr 1.
 18. Pfeifer S., Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 559.
 19. PN-EN ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, wrzesień 2005.
 20. Pociecha J., Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków 1997.
 21. Słownik pojęć towaroznawczych, red. I. Duda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 22. Steczkowski J., Reprezentacyjne badania jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1990.
 23. Wishart D., Mode Analysis: A Generalisation of Nearest Neighbour which Reduce a Chaining Effects [w:] Numerical Taxonomy, Academic Press, New York 1969.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu