BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Analiza obecnego stanu badań w zakresie oceny ekologicznej opakowań
Analysis of the State of Research Works Connected with Ecological Evaluation of Packaging Materials
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 595, s. 59-79, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Opakowania ekologiczne, Badanie opakowań
Commodity science, Food commodities, Packaging science, Ecological wrapping, Packaging study
Note
summ
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie obecnego stanu badań w zakresie oceny ekologicznej materiałów opakowaniowych i opakowań w Polsce, na tle osiągnięć innych krajów europejskich. Analizie poddano założenia oceny opakowań na podstawie metody analizy cyklu życia opakowania oraz metody klasyfikacji. Przydatność powyższych metod do oceny materiałów opakowaniowych i opakowań ilustrują przykłady badań zamieszczone w pracy.

The aim of the paper is to show the present state of research works connected with packaging materials and packages in Poland against the background of the achievements of other European countries. The assumptions of the packaging evaluation, based on the shelf life analysis and the classifications method, are investigated. The usability of these methods for the evaluation of packaging materials and packages is illustrated with the examples of research works presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Büchner N., Rentabilitet und Sicherheit beim maschnellen Verpacken [w:] Sachsische Verpackungs tagung, Materiały z konferencji naukowej, Industrie und Handelkammer w Lipsku, Drezno 1995.
 2. Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Ossolineum, Wrocław 1996.
 3. Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (0 J No L 365, 31. 12. 1994).
 4. Fecker L, Was ist eine Ökobilanz? , EMPA, St. Gallen 1990.
 5. Franke R., Ökoprofile von Verpackungen was söllen und können sie leisten, Institut für Energie und Umweltforschung, Heidelberg 1992.
 6. Habersatter K., Öekobilantz von Packstoffen. Stand 1990, Institut für Verfahrens undkaltentechnik, EIH, Zurich 1991.
 7. Jakowski S., Analiza cyklu życia i ekobilans opakowań, "Opakowanie" 1993, nr 5.
 8. Jakowski S., Metody oceny ekologicznej materiałów opakowaniowych, "Opakowanie" 1998, nr 4.
 9. Jakowski S., Projekt modelu obliczeniowego ekobilansu opakowań, "Opakowanie" 1996, nr 2.
 10. Jakowski S., Ustalenie kryteriów klasyfikacji ekologicznej opakowań, Materiały COBRO, Warszawa 1997.
 11. Lisińska-Kuśnierz M., Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 12. Manual for the Environmental Life Cycle Assessment of Products, praca zbiorowa, TNO, Delft 1991.
 13. Opakowanie a środowisko. Ocena ekologiczna surowców i materiałów opakowaniowych, Publikacja wydana przez holenderski oddział Światowej Organizacji Przyjaciół Ziemi, COBRO, Warszawa 1993.
 14. Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i 1. Michniewicza, Agra Food Technology Sp. z o.o., Czeladź 1998.
 15. Opracowanie metodyki ekobilansu z zakresu opakowań. Studium wstępne, praca zbiorowa, COBRO, Warszawa 1992.
 16. Schrichter G., Ökobilanzen von Verpackungen. Grundlegen, Probleme, Aussagefahighheit, "Die Verpackung" 1992, nr 3.
 17. Sołtan A., Stan ustawodawstwa polskiego w dziedzinie opakowań na tle przepisów UE [w:] Polskie przepisy w dziedzinie opakowań a wymagania UE, Materiały z sympozjum, COBRO, Warszawa 1998.
 18. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, pod red. A. Brody, K. Marsha, J. Wiley and Sons, New York 1997.
 19. Van Dam A., LCA as a Tool for Govermental Decision Making , Proceedings of IX Conference JAPRI, Bruksela 1995.
 20. Żakowska H., Jak rozwiązać problemy odpadów opakowaniowych?, Materiały COBRO, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu