BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy
Intellectual Capital in the Creation of Company Value
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 753, s. 197-218, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono sposoby interpretacji pojęcia wartości firmy. Zaprezentowano poglądy wybranych autorów na temat czynników, od których zależy wartość przedsiębiorstwa w połączeniu z miarami ich oceny. Omówiono problematykę kapitału intelektualnego i podstawowe metody jego pomiaru i zarządzania nim. Ukazano wpływ kapitału intelektualnego na wzrost wartości firmy.

In this article, the author discusses how the concept of company value is interpreted in the literature, also pointing out the origins of the concept, as well as the views of various authors on the factors that impact on a firm's value in conjunction with the measures used to evaluate them. Based on a review of these opinions, the author advances the thesis that "the capacity of an enterprise to generate cash flow in the long run depends to a large extent not only on financial capital, but intellectual capital as well". The importance of this factor in creating a firm's value increases the more the firm bases its operations on "knowledge capital". In the main part of the article, the author discusses intellectual capital and, in particular, explains this concept, summarizes the basic methods (concepts) of measurement and management of intellectual capital, and demonstrates its effect on the growth of a company's value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M. [2002], Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa.
 2. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 3. Dobija M. [2000], Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 553, Kraków.
 4. Dobija M. [2003], Pomiar zasobów intelektualnych firmy, Studia i Prace AGH w Warszawie, nr 36, Warszawa.
 5. Doyle P. [2003], Marketing wartości, Felberg i Ska, Warszawa.
 6. Dudycz T. [2005], Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, WN PWN, Warszawa.
 8. Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Helin A. [2000], Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 10. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 11. Kamela-Sowińska A. [1996], Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 12. Marcinkowska M. [2000], Kształtowanie wartości firmy, WN PWN, Warszawa.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 14. Pietruszka-Ortyl A. [2004], Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji [w:] Success 2004 r., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, t. l, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 15. Pocztowski A. [2003[, Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, ZN AE w Krakowie, nr 629, Kraków.
 16. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach [2005], red. K. Markiewicz, M. Wawer, Difin, Warszawa.
 17. Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji [2005], red. A. Szałkowski, AE w Krakowie, Kraków.
 18. Senkus P. [2003], Różne podejścia do wartości niematerialnej i ich znaczenie w przedsiębiorstwie [w:] Value 2003, Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, red. E. Skrzypek, materiały z konferencji naukowej, t. 2, UMCS, Lublin.
 19. Shaikh J.M. [2004], Measuring and Reporting of Intellctual Capital Performance Analysis, "The Journal of American Academy of Business", nr 3, Cambridge.
 20. Urbanek. G. [2004], Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 21. Zarządzanie wartością firmy [1999], red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 22. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, WN PWN, Warszawa
 23. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. [2000], Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu