BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojas Maria (Wydział Finansów i Prawa)
Title
Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej
The Recognition and Presentation of Provisions and Contingent Liabilities in Corporate Financial Reports
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 113-130, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Księgi rachunkowe
Financial accounting, Financial statements, Accounting books
Note
summ.
Abstract
Omówiono zasady tworzenia rezerw i zobowiązań i ich unormowań prawnych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Przedstawiono przykłady rezerw i zobowiązań warunkowych.

In discussing the issue of provisions and contingent liabilities, the author attempts to show that provisions are the effects of past events, while contingent liabilities are a company's obligations that may occur if specified events occur in future. Qualifying a potential liability among the provisions shown in the balance sheet or among contingent liabilities shown outside the balance sheet depends on an assessment of the probability that an obligation to make specific payments will occur as well as on the possibility of reliably estimating the amount of the liability that may arise in this regard. In practice, it may be difficult to determine the moment at which a contingent liability shown outside the balance sheet should be transformed into a provision for liabilities presented in the balance sheet. To solve this problem, the International Accounting Standards and, in particular, IAS 37: “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” may be helpful. The Accounting Act obliges companies to disclose provisions in their balance sheet and to disclose both contingent liabilities and contingent assets in the additional information section of their financial report. It should be emphasised, however, that contingent liabilities, whose probability of occurring is very small, are not disclosed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bailey G.T., Wild K., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Deloitte & Touche, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 2. Dudek J., Rezerwy - kłopotliwa kategoria bilansowa, Monitor Rachunkowości i Finansów, Warszawa 2000, nr 12(24).
 3. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w księgach rachunkowych - tworzenie, wykorzystanie, rozwiązywanie, Difin, Warszawa 2002.
 4. Górowski I., Polityka bilansowa i creative accounting w kierowaniu firmą, Materiały na konferencję naukową nt. „Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka”, Szczecin 1999.
 5. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jarugowa, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, red. A. Jarugowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2004.
 8. Surdykowska S.T., Niektóre aspekty wprowadzania wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny, Rada Naukowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001, t. 4(60).
 9. Surdykowska ST., Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, Materiały na konferencję naukową pt. „Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej”, Katowice 2000.
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2000 r., nr 113, poz. 1186.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Wojas M., Bilansowe i podatkowe aspekty tworzenia rezerw, INFOR, Serwis F-K nr 43, Warszawa 1997.
 13. Wojas M., Klasyfikacja rezerw tworzonych w przedsiębiorstwie, Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, 17-19 września 1997.
 14. Wojas M., Tworzenie rezerw instrumentem aktywnej polityki przedsiębiorstwa, cz. I i II, „Forum Doradców Podatkowych” 1999, nr 3 i 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu