BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego
Stocktaking in Light of Methods for Checking Financial Reports
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 185-197, biliogr. 13 poz.
Keyword
Inwentaryzacja, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych
Inventorying, Financial statements, Audit of financial statement
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono cele i metody badania sprawozdania finansowego. Omówiono istotę, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji. Zwrócono uwagę na regulacje w zakresie inwentaryzacji jakie są zawarte w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Due to the fact that the stocktaking of assets and liabilities is a component of accounting, the carrying out and results of stocktaking are subject to assessment by a court auditor in the course of checking a company's financial report. If stocktaking is conducted properly, it provides key evidence for the existence, full disclosure, and economic usefulness of the assets and liabilities possessed by the company on a given day. Therefore, stocktaking must be reliable. Stocktaking provides the court auditor with valuable information about the company's reporting by comparing it with the actual state of affairs. Consequently, the checking of the stocktaking conducted by the company's personnel constitutes an important element in the process of checking the company's financial report by means of observation. The observation technique used by the court auditor enables the risk to be limited in this regard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 2. Hołda A., Ewolucja audytingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
 3. Inwentaryzacja zasobów drogą spisu z natury, „Rachunkowość – Inwentaryzacja”, Warszawa 2003.
 4. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 29-30 czerwca 2002, Jachranka, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa 2002.
 5. Magielski W., Uryga J., Inwentaryzacja rozrachunków, „Rachunkowość - Inwentaryzacja", Warszawa 2003.
 6. Micherda B., Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003.
 7. Micherda B., Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżerów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej”, Kraków, 16-17 grudnia 2003.
 8. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 53, Warszawa 2002.
 9. Paczuła C., Inwentaryzacja drogą weryfikacji, „Rachunkowość – Inwentaryzacja”, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 229, poz. 2276.
 12. Wskazówki w sprawie udziału biegłego rewidenta (członków zespołu badającego) w inwentaryzacji. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 57, Warszawa 2003.
 13. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, MP nr 40, poz. 233 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu