BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską
Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 755, s. 83-98, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Elastyczność rynku pracy
Labour market, Unemployment rate, Labour market flexibility
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono podstawy teoretyczne rynku pracy. Omówiono elastyczność i deregulację rynku pracy oraz ukazano nowe formy zatrudniania jako sposób na jego uelastycznienie.

This article is devoted to the significance of a properly functioning market and the methods that could improve the functioning of this market in Poland in the context of the country's integration with the European Union. In the first part of the article, the labour market is discussed as a specific type of market, which can be seen as a system of confrontation between the demand for labour and supply of labour and also the price of labour. The author presents the main features of this market, the most important of which is maintaining an equilibrium between the demand for labour and supply of labour over the long term. Next, the author characterises significant factors influencing the situation on the labour market, such as flexibility and - linked to this - the degree of regulation. Further on in the article, the author discusses forms of employment other than the classic employment contract. New forms of employment may be a good way of reducing unemployment and making the labour market more flexible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bednarski M. [1997], Dylematy polityki rynku pracy w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 11/12,
 2. Blajer P. [2004], Zaskoczeni i przeciwni, „Rzeczpospolita”, 29 stycznia.
 3. Brycki G. [2005], Coraz chętniej na własne, „Rzeczpospolita”, 27-28 sierpnia.
 4. Dach Z. [ 1993J, Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 5. Eatwell J., Millgate M.H., Newman P, [1987], The New Palgrave. A Dictionary of Economics, Mac Millan Press, London.
 6. „Gazeta Prawna” [2002], dodatek specjalny, l lutego.
 7. „Gazeta Prawna” [2002], wydanie specjalne, nr 3, grudzień.
 8. Kaufman B.E. [1991], The Economics of the Labour Markets, The Dryden Press, London.
 9. Kornai J. [1985], Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 10. Kryńska E. [2001], Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 11. Kwiatkowski E. [2005], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Majak R. [1991], Wpływ procesu prywatyzacji na skalę i formy bezrobocia w Polsce, Biura Analiz Prywatyzacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Warszawa.
 13. Mattoug M.Ph., Zbroja P. [2002], Praca tymczasowa, czyli leasing personelu, „Rzeczpospolita”, 31 października-1 listopada.
 14. McConnel C.R., Brue S.L. [1986], Contemporary Labour Economics, Mc Graw-Hill, London.
 15. Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 16. Prawo pracy po zmianach [ 1997], K. Rączka (red.), PWE, Warszawa.
 17. Puzio-Wacławik B. [2000], Skracanie czasu pracy we Francji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 1(600), styczeń.
 18. Szałkowski A. [2005], Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.
 19. Szałkowski A. [2002], Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce, Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002/2003, AE w Krakowie, Kraków.
 20. Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 135, poz. 1146.
 21. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 213, poz. 2081
 22. Wciórka B. [2003], Bezrobocie i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z 2003 roku, CBOS, Warszawa.
 23. Wiśniewski Z. [1999], Bezrobocie a deregulacja rynku pracy i nierówności dochodowe, UMK, Toruń.
 24. Wiśniewski Z. [2005], Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Zając P. [2005], Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu