BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Francik Anna, Kosała Małgorzata
Title
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości
Investment in Human Resources as a Fundamental Condition of Enterprise Growth
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 93-111, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kształcenie menedżerów, Przedsiębiorczość, Szkolenie pracowników, Kapitał ludzki, Kształcenie ustawiczne, Inwestowanie w kapitał ludzki
Managers training, Entrepreneurship, Manpower training, Human capital, Lifelong learning, Investments in human capital
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono specyfikę inwestowania w kapitał ludzki. Przedstawiono porównanie pomiędzy edukacją w Polsce i w Europie, szczególny nacisk kładąc na edukację w zakresie biznesu, obejmującą poziom od ukończenia szkoły wyższej poprzez szkolenie pracownicze po programy wspierające dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W zakończeniu zaprezentowano propozycje zmian w praktyce szkoleń związanych z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej.

Human capital is one of the most crucial factors bearing on the growth of firms and the achievement of competitive advantage. For this capital to grow, it is necessary to invest in human resources. Three main entities are involved in this investment: the state, the firm and the employee. Firstly, the article discusses the range and distribution of responsibility, investments and rewards in relation to each of these three entities. A section of the article is devoted to a comparison between education in Poland and in Europe. Particular attention is focused on education for business, ranging from the post-high school level to employee learning and education support programmes for SMEs. The article concludes with the results of research into the training market in Poland, and proposals for changes in training policy linked to the European Union accession process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Becker G.S., Human Capital, New York 1964.
 2. Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, European Community. Luxembourg 1990.
 3. Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo "Znicz", Szczecin 2000.
 4. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, AE w Krakowie. Kraków 1993.
 5. Jaworek M., Oszacowanie korzyści, "Gazeta Prawna" 2001, nr 86.
 6. Kiedy firmy szkolą, "Gazeta Wyborcza" 2001, nr 60.
 7. Marody M., Szanse i hamulce przemian społecznych [w:] Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej, Fundacja Enricha Brosta przy Fundacji Friedricha Eberta, Warszawa 1998.
 8. Mujżel J., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa 1998.
 9. Munk D., Lipsmeiser A., Objectives, Realisation and Organisation of Continuing Vocational Education and Training, CEDEOP, Thessaloniki 1997.
 10. Pendel Z., Polska zawodowa, "Gazeta Wyborcza", z 2 lutego 2001.
 11. Praca dla absolwenta, "Gazeta Wyborcza", z 30 listopada 2000.
 12. Raport pt. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstw, Data Group i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Warszawa 2001.
 13. Staruchowicz W., Po pierwsze - zarządzanie, "Rzeczpospolita" 2001, nr 68, na podstawie Ankiety Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
 14. Staśkiewicz T., Rynek usług szkoleniowych, II edycja raportu, Instytut Zarządzania, Warszawa 2000.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Study Group on Education and Training: Report - Accomplishing Europe Through Education and Training, European Commission, Luxembourg 1997.
 17. Tessaring M., Training for a Changing Society. A Report on Current Vocational Education and Training Research in Europe 1998. CEDEFOP, Thessaloniki 1998.
 18. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 1998, nr 117/98, poz. 759.
 19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95/91, poz. 425.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu