BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geodecki Tomasz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej
Policy Instruments to Support Research and Development Activities
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 759, s. 43-69, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Ochrona własności intelektualnej, Polityka naukowa państwa, Przegląd literatury
R&D in the enterprise, Intellectual property protection, Research policy of the state, Literature review
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę usystematyzowania i klasyfikacji instrumentów polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej. Przedstawiono uzasadnienia dla interwencji państwa w sferze B+R wywodzące się z ekonomii neoklasycznej. Zaprezentowano alokacyjne instrumenty polityki naukowej takie jak: zachęty finansowe, kontrakty i zamówienia na prowadzenie badań w priorytetowych dziedzinach . Omówiono wyniki badań skuteczności zaprezentowanych narzędzi. Scharakteryzowano regulacyjne uwarunkowania motywacji przedsiębiorstw do rozwijania prac B+R, takich jak ochrona praw własności intelektualnej i ogólne ramy instytucjonalne prowadzenia działalności gospodarczej.

In this article, the author attempts to systematise and classify the policy instruments designed to support research and development activities. The first section presents the arguments for state involvement in R&D that stem from neo-classical economics. Next, the author reviews the allocation instruments of science policy such as financial incentives, contracts and orders for research in priority areas, and support for the public research and development infrastructure. He then presents the results of studies on the effectiveness of these tools. The article also analyses the regulatory conditions for motivating companies to develop R&D operations, such as protecting intellectual property rights and the general institutional framework for conducting business operations. The article also outlines an increasingly common justification for R&D policy that is based on evolutionary economics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Arnold E., Guy K., Technology Diffusion Programmes [w:] Policy Evaluation in Innovation and Technology, Towards Best Practices, OECD, Paris 1997.
 2. Arrow K.J., Economic Welfare and the Allocation of Resources of Invention [w:] The Rate and Direction of Inventive Activity, Economic and Social Factors, ed. R.R. Nelson, Princeton University Press, Princeton 1962.
 3. Assessing the Socio-economic Impacts of the Framework Programme, University of Manchester, http://www.mbs.ac.uk/research/engineering-policy/publications/documents/ASIF_report.pdf, 2002.
 4. Balcerovvicz L., Renta zacofania, „Wprost” 2004, nr 1149.
 5. Baumol W., The Free Market Innovation Machine, Princeton University Press, Princeton 2002.
 6. Doing Business 2005. Usuwanie barier wzrostu, Ius et Lex, Bank Światowy 2005.
 7. Edwards F. [w:] P. Winsley, R&D as a Socially Efficient Investment, FRST Discussion Paper nr 4, Foundation for Research, Science and Technology, Wellington, cyt. za. A. Piric, N. Reeve [w:] Policy Evaluation in Innovation and Technology, Towards Best Practices, OECD, 1997.
 8. European Innovation Scoreboard 2004. Comparative Analysis of Innovation Performance, Brussels, SEC(2004) 1475 (Commission staff working paper), 2004.
 9. Falk M., What Drives Business R&D Intensity across OECD Countries?, Austrian Institute of Economic Research WIFO, Wien 2004.
 10. Forowicz J., Wynalazca w otoczeniu instytucji ochrony własności intelektualnej [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, red. R. Woodward, M. Górzyński, Zeszyty innowacyjne CASE, 2003.
 11. Ginarte J., Park W., Determinants of Patent Rights. A Cross-national Study, „Research Policy”, 1997, vol. 26.
 12. Governance of Innovation Systems, OECD, Paris 2005, vol. 1.
 13. Guellec D., Pottelsberghe van В., The Impact of Public R&D Expenditure on Business R&D, STI Working Papers nr 4, OECD, 2000.
 14. Jaffe A., Economic Analysis of Research Spillovers Implications for the Advanced Technology Program, http://www.atp.nist.gov/eao/gcr708.htm, 1996.
 15. Kozłowski J., Budżetowe instrumenty finansowania B+R jako element strategii politycznych [w:] Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2005.
 16. Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego ,rękopis, http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/download.htm, 2001.
 17. Lipsey R.G., Carlaw K., Technology Policies in Neo-classical and Structuralist-evolutionary Models, „STÍ Review” 1998, nr 22, OECD.
 18. Maddison A., The World Economy. A Millenial Perspective, OECD, Paris 2001.
 19. Main Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2005.
 20. Metcalfe J.S., Science, Technology and Innovation Policy in Developing Economies, http://les.man.ac.uk/cric/J_Stan_Metcalfe/, 2000.
 21. Metcalfe J.S., Georghiou L., Equilibrium and Evolutionary Foundations of Technology Policy, „STI Review” 1998, nr 22, OECD.
 22. Mowery D., The Practice of Technology Policy [w:] Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, ed. P. Stoneman, Blackwell, Oxford 1995.
 23. Nadiri M., Innovations and Technological Spillovers, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper nr 4423, 1993.
 24. Park W., Intellectual Property and Patent Regimes [w:] Economic Freedom of the World, Annual Report, CATO Institute, 2001.
 25. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Podręcznik Frascati, OECD, Paris 1993, wersja internetowa 2002.
 26. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa, 2000.
 27. Scarpetta S., Hemmings P, Związek polityki gospodarczej ze wzrostem [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 28. Schumpeter J. A., Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis, 2 vol., McGraw-Hill, New York 1939.
 29. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 30. Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 31. Science, Technology and Industry Scoreboard, OECD, Paris 2005.
 32. Science, Technology, Industry Review, OECD, Paris 2001, nr 27.
 33. Snowdon B., Vane H., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003.
 34. Stiglitz J., Więcej instrumentów i szersze cele. W kierunku powaszyngtońskiego konsensusu [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hauser, M. Kukiełka, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 35. Tamowicz P, Szultka S., Innowacje i gospodarka - na przekór stereotypom [w:] Między nauką a gospodarką - kontynuacja czy reforma? Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2005.
 36. Technology, Productivity and Job Creation, Best Policy Practices, OECD, Paris 1998.
 37. Warda J., Measuring the Value of R&D Tax Treatment in OECD Countries [w:] Science, Technology, Industry Review, Paris 2001, nr 27.
 38. Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 6.
 39. Woodward R., Ekonomiczne uwarunkowania ochrony praw własności intelektualnej [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, red. R. Woodward, M.Górzyński, Zeszyty innowacyjne CASE, 2003.
 40. World Development Report, Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Oxford, cyt. za: Meandry instytucjonalizacji: Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Marody, J. Wilkin, EU-monitoring VI, Friedrich Ebert Stiftung, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 41. Young A., Improving Measures of Government Support to Industrial Technology [w:] Science, Technology, Industry Review, Paris 2001, nr 27.
 42. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu