BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe
The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 762, s. 5-16, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia lizbońska, Ład społeczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Polityka społeczna, Nierówności dochodowe
Lisbon Strategy, Social order, Gross domestic product (GDP), Social policy, Income inequalities
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie ubóstwa można rozpatrywać z węższej lub szerszej perspektywy, jakkolwiek współcześnie występujące kwestie społeczne coraz częściej dotyczą całej populacji europejskiej. W pracy zaprezentowano fragmentaryczny opis sytuacji ze względu na ograniczona dostępność porównawczych informacji statystycznych w odniesieniu do ubóstwa w państwach UE objętych strategią lizbońską

Nowadays, poverty is a very pressing and real phenomenon. The causes of poverty can be sought in, to a greater or lesser extent, social changes and changes in the job market, or else poverty can be seen as an inherent feature of certain social systems. The author presents a fragmentary picture of situation - limited by the availability of comparable statistical information - in regard to poverty in European Union countries under the Lisbon Strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Jacukowicz Z., Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1.
  2. Jorens Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1.
  3. Kowalik T., Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 1.
  4. Mączka L., Strategia Lizbońska a wykorzystanie zasobów siły roboczej. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIII/1, Kraków 2004.
  5. Władyniak A., Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów, „Wspólnoty europejskie” 2003, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu